Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku

Kategoria menu:Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku

Treść informacji

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku

pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko

 Od 1996 roku profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadania własne gminy, które prowadzone są w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy (art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Zadania ujęte w gminnym programie inicjowane są przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast głównym realizatorem zadań jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień w Miasta w Urzędzie Miasta w Kłodzku (pok. 218, tel.  74 865 46 02).

W dniu 23 listopada br. Burmistrz Miasta Kłodzka, Pan Michał Piszko, podpisał zarządzenie zmieniające nazwę z gminnej komisji na miejską. Konieczność zmiany nazwy komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wynikała z faktu, że  istnieje już Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów w Kłodzku powołana przez Wójta Gminy Kłodzko, która działa przy Urzędzie Gminy w Kłodzku, a dwie identyczne nazwy były mylące przede wszystkim dla sądów, ale też dla interesantów.

Dokument powiązany:

Zarządzenie Nr 239.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku.

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), należy w szczególności:

  • inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  • wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania;
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
  • prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia.


Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Kłodzka nr 270.0050.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku, od 02.01.2023 r. w skład Komisji wchodzą:

 

  1. Pani Zdzisława Woźniak – Krupska – Przewodnicząca,
  2. Pani Wioletta Martuszewska – członek Komisji,
  3. Pani Danuta Ułasiewicz – członek komisji,
  4. Pan Sergiusz Kotyra – członek komisji,
  5. Pan Krzysztof Bal – członek komisji,
  6. Pani Dorota Krężlewicz – Skrobot - sekretarz MKRPA i Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiazywania Uzależnień.


Dokumenty powiązane:

 Zarządzenie nr 270.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Kłodzku.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kłodzka nr 141.0050.2022 z dnia 29.06.2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kłodzka nr 01.0050.2021 z dnia 04.01.2021 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku i  Punktu Konsultacyjnego w Kłodzku

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kłodzka nr 139.0050.2021 z dnia 24.06.2021 r. w sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku

Uchwała NR LVIII/449/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Kłodzka i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Kłodzka

Uchwała NR XLVI/441/2022 Rady Miejskiej W Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr LVIII/449/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Kłodzka i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Kłodzka

Jednak głównym zadaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku jest postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu, które określa rozdział 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.).

MKRPA w Kłodzku  odbywa swoje posiedzenia w Urzędzie Miasta w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 1 w sali 128 o godzinie 15.30

Harmonogram zebrań członków MKRPA  w 2024r.

Miesiąc

Komisja I - poniedziałki

Wioletta  Martuszewska         Dorota Krężlewicz - Skrobot                Zdzisława Woźniak-Krupska

 

Komisja II -  czwartki

Sergiusz Kotyra                                    Dorota Krężlewicz - Skrobot                                   Danuta Ułasiewicz

 

styczeń

15

25

luty

12

29

marzec

11

28

kwiecień

08

25

maj

13

30

czerwiec

10

27

lipiec

01

25

sierpień

12

29

wrzesień

09

26

październik

14

24

listopad

04

28

grudzień

16

16


Z MKRPA w Kłodzku można się także kontaktować mailowo pod adresem: gkrpa.gminamiejskaklodzko@um.klodzko.pl

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Uzależnień oraz jednocześnie zastępca przewodniczącej i sekretarz MKRPA w Kłodzku przyjmuje petentów w poniedziałki i czwartki w Urzędzie Miasta w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 1 w pok. 218 w godzinach 10.00-15.30, tel. 74 865 46 02 lub 604 280 681, w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

 W związku z powyższym została opracowana:


Dokumenty powiązane:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kłodzka nr 212.0050.2022 z dnia 20.10.2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania GKRPA w Kłodzku w stosunku do osób nadużywających alkoholu

Jednym z obowiązków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku jest kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Kłodzku.

W tym celu komisja opracowuje corocznie harmonogram kontroli oparty na przeprowadzanej we własnym zakresie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej tych podmiotów. Jednym z podstawowych materiałów służącym przeprowadzeniu takiej analizy jest sprawdzenie potencjalnej dostępności alkoholu dla osób niepełnoletnich oraz szkolenie terenowe sprzedawców napojów alkoholowych.


Dokumenty powiązane:

1) Gmina Miejska Kłodzko 2020 raport końcowy „2S”

2) Miasto Kłodzko – 2020 – wyniki badania „tajemniczy klient” dla 60 pkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3) Punkty sprzedaży napojów alkoholowych w Kłodzku, które sprzedały alkohol „nieletnim” – badanie „Tajemniczy Klient” 2022 rok.

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 Wg art. 4 prim 1  ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 2151) gmina ma obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. W szczególności zadania te obejmują:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej.

Realizacja zadań, o których mowa powyżej, jest prowadzona w postaci uchwalonego przez radę miejską gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Elementem gminnego programu mogą być również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.

UCHWAŁA NR LVIII/512/2023 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na lata 2023 – 2026. przyjęła do realizacji program.

 Wg ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Burmistrz Miasta Kłodzka sporządza raport z wykonania w danym roku gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i efektów jego realizacji, który przedkłada radzie gminy w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.

Program taki został napisany na okres 4 lat. Praktyką poprzednich lat było tworzenie gminnego programu na dany rok, jednak zawsze było to poprzedzone stworzeniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Diagnoza taka była sporządzona w roku 2019 i  obowiązuje w latach 2020-2022.

 W listopadzie roku 2022 została dokonana nowa diagnoza problemów społecznych, która miała na celu ukazanie skali różnych problemów społecznych na terenie miasta. Zakres działań badawczych odnosił się do zidentyfikowania następujących kwestii:

•          zidentyfikowania problemów uzależnień wśród dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców,

•          zidentyfikowania problemu przemocy w rodzinie z Kłodzka,

•          zidentyfikowanie problemu przemocy rówieśniczej wśród uczniów z Kłodzka,

•          zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe,

•          określenia skali oraz zakresu problemów uzależnień,

•          zidentyfikowania skutków występujących problemów,

•          pokazania rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub  złagodzenie jej skutków.

Poniżej jest zamieszczony cały ten dokument, którego rekomendacje i wnioski posłużyły do sformułowania celów nowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026, który wszedł w życie w I kwartale roku 2023.

W ramach OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ - UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE- BĄDŹ NIEZALEŻNY dla uczniów wszystkich klas pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kłodzko, firma SBC - SZKOLENIA BADANIA CONSULTING, ul. T. Szafrana 5/73, 30-363 Kraków, opracowała w listopadzie 2023 roku Diagnozę problemów społecznych wynikającą z uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

Dokument powiązany:

Diagnoza problemów społecznych Miasta Kłodzko 2022,

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Kłodzko na lata 2020 – 2022,

Diagnoza problemów społecznych wynikająca z uzależnień behawioralnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.


Pliki powiązane z informacją

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Dorota Krężlewicz - Skrobot
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  31.10.2022 14:40
Data weryfikacji:   02.11.2022 10:09
Data ostatniej zmiany:   23.02.2024 13:52 Rejestr zmian