Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Komunikaty 4


Informacje nt. pomocy dla uchodźców "Kłodzko pomaga Ukrainie" - kliknij aby wyświetlić pełną informację


Zwrot kosztów za przyjęcie uchodźców

Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa osoby, które udzielają ukraińskim uchodźcom schronienia w swoich mieszkaniach czy domach, mogą liczyć na rekompensatę pieniężną.

Wnioski w tej sprawie można składać w Urzędzie Miasta w Kłodzku przy Pl. B. Chrobrego 1, Biuro Obsługi Ludności (parter, wejście od strony rynku) w godz. od 7.30 do 15.30 każdego dnia roboczego.

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy: „Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (…) może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach (…) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego”.

Wspomniane rozporządzenie zostało opublikowane i wprowadzone w życie 16 marca 2022 r. Osoba, która udziela schronienia ukraińskim uchodźcom, może wnioskować o udzielenie świadczenia w wysokości 40 zł dziennie za osobę.

Świadczenie jest wypłacane z dołu. Oznacza to, że ma ono formę refundacji, która będzie wypłacana za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia wniosku. Jeśli ktoś zamierza udzielać schronienia uchodźcom jeszcze przez jakiś czas, może już teraz złożyć wniosek i otrzyma świadczenia za wcześniejsze dni, a potem złożyć następny wniosek. Może też poczekać, aż obywatele Ukrainy opuszczą jego dom i dopiero wtedy złożyć wniosek za cały okres ich pobytu.

Klauzula, Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są poniżej. Należy je wydrukować i wypełnić.

Dokumenty, o których mowa wyżej są również dostępne w wersji papierowej w urzędzie.

Świadczenie będzie wypłacane tylko przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni na rozpatrzenie wniosku, jeśli nie wystąpią negatywne przesłanki do jego przyznania.

Materiały:

Klauzula wersja doc, wersja pdf

Wzór wniosku  wersja pdf

Załącznik do wniosku – karta osoby przyjętej do zakwaterowania. wersja pdf

Załącznik do wniosku - ankieta weryfikacyjnawersja doc

Anonimowa ankieta dla obywateli Ukrainy/Анонімне опитування громадян УкраїниINFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

Przyjmowanie interesantów w Urzędzie Miasta w Kłodzku odbywa się w pomieszczeniach Biura Obsługi Ludności.

Wnioski i korespondencję można składać za pośrednictwem Biura Obsługi Ludności.

Urząd Miasta w Kłodzku pracuje od godz. 7.30-15.30

Wszelkie sprawy nie wymagające osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta w Kłodzku prosimy załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie.

Przypominamy, jak można się z nami kontaktować:

Wydział Podatków i Opłat. Wpłaty podatków i innych należności należy dokonywać za pośrednictwem banku lub poczty. Informacje podatkowe można uzyskać pod numerem telefonu

- wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych (74) 865 46 95

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i podatek od środków transportowych, podatek leśny i rolny (74) 865 46 96

- ewidencja należności podatkowej (74) 865 46 75Urząd Stanu Cywilnego

w Kłodzku

Informacja o rejestracji zgonu lub urodzeń, pod numerem (74) 865 46 34.

(74) 865 46 66 (urodzenia)

(74) 865 46 42 (zgony)


Sprawy z zakresu małżeństwpod nr(74) 865 46 16

Sprawy z zakresu meldunków pod nr (74) 865 46 48

Sprawy z zakresu dowodów osobistych i wyborów pod nr (74) 865 46 43


Odpisy aktów i zaświadczenia można także załatwiać

korespondencyjnie lub przez ePUAP


/UMKlodzko/skrytka

Urząd Miasta w Kłodzku

pl. Bolesława Chrobrego 1

tel. (74) 865 46 00 – centrala

tel. (74) 865 46 10 – sekretariat

tel. (74) 865 46 41 – Biuro Obsługi Ludności

mail – umklod@um.klodzko.pl lub sekretariat@um.klodzko.pl


Biuro Obsługi Ludności czynne jest w godz. od 7:30 do 15:30 z obowiązującymi obostrzeniami.

Przypominamy, że w Urzędzie sprawy można załatwiać z wykorzystaniem:

o Korespondencji tradycyjnej – przesyłając dokumenty podpisane odręcznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucając go do przygotowanej przy wejściu do Urzędu skrzynki podawczej,

o Korespondencji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP:

Urząd Miasta w Kłodzku

ePUAP adres skrytki: /UMKlodzko/skrytka

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

oraz mailowo:

umklod@um.klodzko.pl

Kontakt telefoniczny do pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku dostępny jest na stornie:

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku

Wykaz telefonów

Na terenie Urzędu Miasta w Kłodzku zaleca się zasłanianie ust i nosa maseczką, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu.


Autor:Magdalena Serafin (2022.08.23 14:07)

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym.

Druki wniosków są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2d oraz na stronie internetowej: ops.bip.klodzko.pl

Wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00

Wniosek można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (niezbędne jest wówczas opatrzenie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wypłata dodatku osłonowego na wnioski złożone w terminie do 31 stycznia 2022 r. po ustaleniu, że spełnione zostały kryteria do przyznania świadczenia, nastąpi w 2 równych ratach w terminie do 31 marca 2022 r. i 2 grudnia 2022 r.

Wypłata dodatku osłonowego na wnioski złożone po 31 stycznia 2022r. nastąpi jednorazowo – niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kryteria uprawniające do przyznania dodatku osłonowego:

gospodarstwo jednoosobowe

gospodarstwo wieloosobowe

przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa nie może przekroczyć kwoty 2.100 zł.

przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.500 zł.

Istnieje również możliwość przyznania dodatku osłonowego w przypadku przekroczenia podanych wyżej kwot kryterium. Wówczas wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód gospodarstwa lub w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym do ustalenia prawa do dodatku osłonowego dla wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r. jest rok 2020, natomiast dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 r. – rok 2021.

Ustalając dochód rodziny lub w przeliczeniu na osobę w rodzinie stosuje się przepisy art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Szczegółowe informacje n/t dodatku osłonowego można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku lub telefonicznie (74) 865 43 00 w godzinach pracy Ośrodka.Załączniki

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Ulotka dot. dodatku osłonowego
Autor:Robert Kiełbasiński (2022.01.12 14:44)

 

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK - informacja dla zleceniobiorców

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że programem Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK objęci są także zleceniobiorcy niebędący pracownikami nasze
go Urzędu, którzy:

  1. podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu z tytułu umowy zlecenia ,
  2. oraz jednocześnie posiadają wymagany trzymiesięczny okres zatrudnienia na umowę cywilnoprawną.


Deklaracje o przystąpieniu do PPK  zleceniobiorców spełniających powyższe warunki oraz deklaracje o rezygnacji z PPK należy składać na 
Urzędu Miasta i przesyłać na adres e-mailowy: umklod@um.klodzko.pl

*Informacja ta dotyczy także zleceniobiorców posiadających zawarte i nierozliczone umowy zlecenia.


Autor:Magdalena Serafin (2021.08.03 08:04)

 

 „Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych"


Autor:Magdalena Serafin (2018.10.03 15:29)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Urząd Miasta w KŁODZKU

pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
Urząd Miasta w Kłodzku
NIP 883 10 06 050
REGON 000526050

Gmina Miejska Kłodzko
NIP: 883 16 79 027
REGON: 890717912tel. (074) 865 46 00
fax (074) 867 40 62


E-mail:
umklod@um.klodzko.pl

 

Adres elektronicznej skrytki podawczej
/UMKlodzko/skrytka


Urząd Miasta w Kłodzku

pracuje: poniedziałek - piątek


Urząd Miasta w KŁODZKU
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko

Magdalena Serafin

e-mail: bip@um.klodzko.pl

tel. 074-8654609

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
Data wytworzenia informacji:  25.10.2015
Data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 13:41
Data weryfikacji:   25.10.2015 13:41
Data ostatniej zmiany:   06.04.2020 08:43 Rejestr zmian