Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Organizacje pozarządowe Otwarte konkursy ofert OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Kategoria menu:Otwarte konkursy ofert

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Treść informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

1.     Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu:

·         zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania czasu wolnego, upowszechnianie sportu oraz rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Kłodzka, w tym również w wieku emerytalnym, zapewnienie im aktywnych form spędzania czasu wolnego, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 33 000,00 zł.

·          organizacji współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej zgodnie kalendarzem zawodów sportowych zaplanowanych do realizacji w 2024 r. – 37 000,00 zł.

 

2.    Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

 

3.    Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 6 marca 2024 r. do godz. 15.30. Oferty wraz załącznikami należy złożyć bezpośrednio do siedziby urzędu lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu,
a nie data stempla pocztowego

4.    Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty oraz załączników, na stronach www.klodzko.pl  oraz w BIP Urzędu Miasta w Kłodzku.
 

Dodatkowe informacje  na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 74 865 46 64 lub  e-mail: e.chmiel@um.klodzko.pl

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2024 r. oraz o naborze na kandydatów do prac Komisji Konkursowych.

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

3. Załącznik nr 1 – Oświadczenia oferenta.

4. Załącznik nr 2 – Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z podziałem na źródło finansowania.

5. Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej.

6. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej.

7. Formularz dla kandydata do Komisji Konkursowej.

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Chmiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  09.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  09.02.2024 13:51
Data weryfikacji:   09.02.2024 14:18
Data ostatniej zmiany:   09.02.2024 14:18 Rejestr zmian