Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, PIASTOWSKIEJ, WŁADYSŁAWA REYMONTA, GRUNWALDZKIEJ, MIKOŁAJA REJA I KWIATOWEJ ORAZ WZDŁUŻ ZACHODNIEJ GRANICY MIASTA KŁODZKA

Kategoria menu:Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, JULIUSZA SŁOWACKIEGO, PIASTOWSKIEJ, WŁADYSŁAWA REYMONTA, GRUNWALDZKIEJ, MIKOŁAJA REJA I KWIATOWEJ ORAZ WZDŁUŻ ZACHODNIEJ GRANICY MIASTA KŁODZKA

Treść informacji

Kłodzko, 6 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

o przystąpieniu do sporządzenia
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru położonego w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż zachodniej granicy Miasta Kłodzka”

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kłodzku uchwały Nr XXXIII/311/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż zachodniej granicy Miasta Kłodzka”.

Usytuowanie obszaru objętego wyżej określonym planem miejscowym wskazano na mapie topograficznej w skali 1:10 000 (załącznik do uchwały), która została wywieszona wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz umieszczona na stronie internetowej urzędu: http://www.um.bip.klodzko.pl/

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Formularz wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku ratusza) lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku pod adresem http://www.um.bip.klodzko.pl/ w zakładce: Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Kłodzka. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2022 r.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) jest Burmistrz Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko.

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób składających wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), a także ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

 

Burmistrz Miasta Kłodzka

Pliki powiązane z informacją

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  06.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  06.07.2022 09:30
Data weryfikacji:   06.07.2022 09:33
Data ostatniej zmiany:   12.02.2024 13:36 Rejestr zmian