Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2023 Zarządzenie Nr 67.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Kategoria menu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2023

Zarządzenie Nr 67.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29.03.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Treść informacji

ZARZĄDZENIE NR 67.0050.2023

BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia  29 marca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z § 7 ust. 6 i 8  uchwały Nr XXX/229/2016  z dnia 29 września 2016 r.  Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 12 października 2016 r., poz. 4603 – ze zmianami), zarządzam:

par. 1

1.   Wprowadzam Regulamin Pracy Komisji  Oceniającej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

2.    Regulamin Pracy Komisji Oceniającej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

par. 2

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Kłodzka nr 215.0050.2019, z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

par. 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Kłodzku.

par. 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko.

Sporządziła: Anna Wachowska

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 67.0050.2023

Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 29 marca 2023 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENIAJĄCEJ

ds. wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

par. 1

Zadania

1.    Komisja Oceniająca ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, zwana dalej „Komisją”, jest organem doradczym Burmistrza Miasta Kłodzka.

2.    Zadaniem Komisji jest:

a)    opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie miasta Kłodzka,

b)    przedstawianie propozycji podmiotów rekomendowanych do udzielenia dotacji,

c)    proponowanie kwot dotacji dla poszczególnych podmiotów.

par. 2

Skład

1.    Komisja liczy 5 osób.

2.    W skład Komisji wchodzą pracownicy Urzędu Miasta w Kłodzku wskazani przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

3.    Burmistrz Miasta Kłodzka powołuje spośród członków komisji: Przewodniczącego Komisji, Zastępcę Komisji oraz Sekretarza Komisji.

4.    Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

a)    inicjowanie i organizowanie prac Komisji,

b)    ustalanie terminów posiedzeń Komisji,

c)    prowadzenie posiedzeń Komisji,

d)    zapraszanie na posiedzenia Komisji wnioskodawców, w celu składania wyjaśnień.

5.    W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego zadania przejmuje Zastępca Przewodniczącego Komisji.

6.    Komisja pracuje na posiedzeniach w składzie obejmującym min. 3/5 pełnego składu.

par. 3

Działanie przed opiniowaniem wniosku

1.    Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Kłodzku.

2.    Ocenę złożonych wniosków - pod względem terminowości, kompletności i prawidłowości  formalnej wymaganej dokumentacji, powierza się Wydziałowi Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Kłodzku.

3.    Dowodem na przeprowadzenie oceny, o której mowa w ust. 2  jest wypełnienie części I  Karty Oceny, której wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

par. 4

Organizacja pracy

1.    Komisja rozpatruje wnioski spełniające wymogi formalne.

2.    Członkowie Komisji,  po zapoznaniu się z wykazem wniosków, sporządzonym przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Kłodzku, składają oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3.    Komisja, podczas posiedzeń, dokonuje oceny merytorycznej  wniosków,  według części II Karty Oceny, której wzór określa zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.

4.    Komisja ma prawo zażądać od wnioskodawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących wniosku.

5.    Wnioski oceniane są w skali od 0 do 100 punktów, zgodnie z kryteriami określonymi
w części II Karty Oceny, której wzór określa zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.    Na każdym z posiedzeń Komisji sporządzana jest lista obecności.

par. 5

Wyniki pracy

1.    Z oceny merytorycznej każdego wniosku, Komisja sporządza  protokół oceny. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w  posiedzeniu.

2.    Z prac Komisji sporządzany jest protokół zawierający wykaz podmiotów rekomendowanych do udzielenia dotacji wraz z podaniem proponowanej kwoty dotacji. 

3.    Protokół  podpisuje Przewodniczący Komisji.

4.    Kierownik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Kłodzku przekazuje protokół Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

Podpisał Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej ds. złożonych wniosków na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

KARTA OCENY

1.    NAZWA INWESTYCJI

 

2.    NAZWA I ADRES/SIEDZIBA WNIOSKODAWCY

 

3.    DATA WPŁYWU WNIOSKU

 

CZĘŚĆ I KRYTERIA FORMALNE

TERMINOWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU

TAK

NIE

1.    Wnioskodawca złożył wniosek w terminie określonym w     § 7 ust. 1   uchwały nr XXX/229/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 września 2016 r.,

TAK

NIE

PRAWIDŁOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ WYMAGANEJ DOKUMENTACJI

TAK

NIE

1.    Wnioskodawca jest osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

TAK

NIE

2.    Zabytek znajduje się na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko

TAK

NIE

3.    Wniosek jest złożony na druku zgodnym z załącznikiem do w/w uchwały

TAK

NIE

4.    Wniosek jest prawidłowo i kompletnie wypełniony.

TAK

NIE

5.    Wniosek jest podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń.

TAK

NIE

6.    Do wniosku załączone są załączniki, w tym:

 

 

a)    decyzja o wpisie zabytku objętego wnioskiem  do rejestru zabytków lub dane zabytku zgodnie z informacjami zawartymi w gminnej ewidencji zabytków

TAK

NIE

b)    dokument potwierdzający tytułu prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem

TAK

NIE

c)    decyzja właściwego organu ochrony zabytków udzielająca pozwolenia na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku (dotyczy zabytków wpisanych do rejestru zabytków)

TAK

NIE

d)    opinię właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na prowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku (dotyczy zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków)

TAK

NIE

e)    projekt budowlany, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków/program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków

TAK

NIE

f)     pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót  wymagane przepisami prawa

TAK

NIE

g)    harmonogram i kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

TAK

NIE

h)    dokument poświadczający prawo osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych

TAK

NIE

i)     aktualny odpis z właściwego rejestru, w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych

TAK

NIE

j)     dokumentacja fotograficzna zabytku ukazująca stan jego zachowania

TAK

NIE

k)    inne dokumenty przewidziane w przepisach szczególnych

 

 

l)     informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzona w zakresie i wg zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postepowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej  - dot. przedsiębiorców

TAK

NIE

7.    Wszystkie kopie złożonych dokumentów są poświadczone za zgodność z oryginałem.

TAK

NIE

UWAGI:

 

WYNIKI OCENY:

Wniosek spełnia wymogi formalne/ wniosek nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej 1

……………………………………………

(data i podpis Kierownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego)

Niewłaściwe skreślić

CZĘŚĆ II KRYTERIA MERYTORYCZNE

Nr

OPIS KRYTERIUM OCENY

MAKSYMALNA PUNKTACJA

OCENA – ILOŚĆ PUNKTÓW

1.

Konieczność przeprowadzenia prac wynikająca ze stanu zachowania zabytku

30

 

2.

Czas powstania i wartość zabytku – historyczna, artystyczna, naukowa.

30

 

2.

Prace przeprowadzone przy zabytku w okresie ostatnich  3  lat  ze  środków własnych lub innych źródeł (np. dotacje ze środków publicznych  organizacji społecznych itp.)

10          

 

3.

Publiczna dostępność zabytku bezpośrednio po zakończeniu inwestycji.

10

 

 

4.

 

 

Ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowość i spójność w prezentacji wszystkich elementów wniosku oraz ocena dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą.

5

 

6.

Ocena budżetu przedstawionego we wniosku, tj. udziału wkładu własnego w koszcie całkowitym inwestycji

udział własny :

- poniżej 10 %  - 0 punktów

- od 10 do 50 % - 5 punktów

- powyżej 50 % - 15 punktów

15

 

CAŁOŚĆ:

100

 

INFORMACJE O KOSZTACH INWESTYCJI

1.    Koszt całkowity  inwestycji:

 

2.    Wnioskowana dotacja:

 

3.    Udział procentowy wnioskowanej dotacji w koszcie całkowitym inwestycji

 

4.    Środki własne:

 

5.    Proponowana kwota dotacji:

 

1.    ………………………………………………………………………………..…………

2.    ….…………………………………………………………………….…………………

3.    ………………………………………………………………………………………..…

4.    ………………………………………………………………………………..…………

5.    ……………………………………………………………………………..…………… 

(data i czytelne podpisy członków Komisji)

                                                                                           

Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej ds. złożonych wniosków na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Kłodzko, dnia ……………………………………..

………………………………………………………

Imię i nazwisko członka Komisji Oceniającej

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jako Członek Komisji Oceniającej:

1.    Nie jestem wnioskodawcą, nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wnioskodawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o realizację zadania publicznego.

2.    Mój udział w opiniowaniu wniosków nie powoduje konfliktu interesu i nie pozostaję
z wnioskodawcą w taki stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do  mojej bezstronności.

……………………………………………………                                                                                                                                                           podpis składającego oświadczenie

Podpisał Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

Sporządziła: Anna Wachowska

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Gospodarki Mieniem Komunalny i Planowania Przestrzennego
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  30.03.2023
Data wprowadzenia do BIP:  30.03.2023 09:49
Data weryfikacji:   30.03.2023 14:43
Data ostatniej zmiany:   30.03.2023 14:43 Rejestr zmian