Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Wydział Spraw Obywatelskich

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą w szczególności:
1)zadania z zakresu spraw meldunkowych:
a) rejestracja zdarzeń z zakresu ewidencji ludności w PESEL, w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców;
b) udostępnianie danych osobowo – adresowych na potrzeby uprawnionych instytucji i stron;
c) wydawanie poświadczeń zameldowania / wymeldowania;
d) prowadzenie postępowań w sprawie zameldowania / wymeldowania w trybie administracyjnym;
e) prowadzenie postępowań w ramach pomocy prawnej;
f) przeprowadzanie dowodu z wizji lokalowych w sprawach meldunkowych;
g) występowanie o wyznaczanie pełnomocników do doręczeń (kuratorów) dla osób nieobecnych;
h) przeprowadzanie dowodu z przesłuchania stron i świadków;
i) prowadzenie rozpraw administracyjnych;
j) wydawanie postanowień i decyzji w sprawach meldunkowych;
k) wprowadzanie danych do PESEL, rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców i ich aktualizacja;
l) występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL;
m) usuwanie niezgodności w bazach danych i dokumentacji;
n) wydawanie na potrzeby jednostek oświatowych wykazów dzieci;
o) przekazywanie danych do Urzędu Skarbowego;
p) przekazywanie danych o zgonach dla Wydziału Podatków i Opłat;
q) przekazywanie dokumentacji do Archiwum Zakładowego, dla których zakończył się okres przechowywania;
r) współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego i organami ewidencji ludności i dowodów osobistych, z placówkami dyplomatycznymi w zakresie międzynarodowej wymiany informacji;
s) występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw wewnętrznych o nadanie statusu cudzoziemca UKR;
t) wprowadzanie do systemu PESEL danych o zakwaterowaniu cudzoziemców ze statusem UKR;
u) wprowadzanie danych do PESEL, Rejestru Danych Kontaktowych (RDK), zakładanie
i potwierdzanie profilu zaufanego (PZ) dla cudzoziemców ze statusem UKR;
v) sporządzanie miesięcznych sprawozdań i raportów do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Burmistrza;
2) zadania z zakresu dowodów osobistych:
a) rejestracja zdarzeń z zakresu dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) oraz w PESEL;
b) aktywowanie warstwy elektronicznej zawartej w dowodzie osobistym
c) udostępnianie danych osobowo – wizerunkowych na potrzeby uprawnionych instytucji
i stron;
d) wydawanie zaświadczeń o złożeniu wniosku dowodowego i o utracie dowodu osobistego;
e) wprowadzanie danych do RDO oraz do PESEL i Rejestru Danych Kontaktowych (RDK);
f) przesyłanie danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA (CPD);
g) odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji;
h) przyjmowanie dowodów osobistych na stan przesłanych z CPD oraz kopert z kodami PUK;
i) przyjmowanie wniosków i doręczanie dowodów osobistych poza siedzibą Urzędu Miasta na terenie całego powiatu kłodzkiego;
j) zakładanie i aktualizacja kopert dowodowych;
k) miesięczne archiwizowanie i opisywanie kopert dowodowych osób zmarłych;
l) występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw wewnętrznych o nadanie numeru PESEL;
m) usuwanie niezgodności w bazach danych i dokumentacji;
n) aktualizacja RDO i PESEL;
o) przekazywanie dokumentacji do Archiwum Dowodów Osobistych;
p) przekazywanie do Wydziału Budżetowo – Finansowego wykazu opłat za udostępnienie danych osobowych;
q) współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego i organami ewidencji ludności
i dowodów osobistych, z placówkami dyplomatycznymi w zakresie międzynarodowej wymiany informacji;
r) sporządzanie miesięcznych sprawozdań i raportów do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Burmistrza;
s) prowadzenie rejestru przyjętych wniosków i wydanych dowodów osobistych poza siedzibą Urzędu Miasta
t) półroczny przegląd kopert dowodowych i depozytów oraz sporządzanie sprawozdania z dokonanych czynności do Urzędu Wojewódzkiego;
3) zadania z zakresu powszechnego obowiązku obrony.
a) prowadzenie postępowań w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;
b) sporządzenie rejestru osób, które ukończyły 18 lat i wysyłanie wezwań na kwalifikację wojskową, rejestru osób które nie zgłosiły się na kwalifikację, rejestru kobiet które obowiązane są zgłosić się na kwalifikację;
c) współpraca w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej z Powiatową Komisją Lekarską, Wojskową Komendą Uzupełnień, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim;
d) prowadzenie postępowań przymuszających do zgłoszenia się do kwalifikacji;
e) występowanie do Komendy Powiatowej Policji o doprowadzenie na kwalifikację;
f) występowanie o nałożenie grzywny;
g) aktualizacja list osób podlegających kwalifikacji wojskowej w miejscu pracy komisji lekarskiej- uzupełnianie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz numeru książeczek wojskowych
4) zadania z zakresu przeprowadzenia wyborów i referendum.
a) prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja;
b) zakładanie kart zielonych i różowych;
c) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie wpisania / wykreślenia do /
z rejestru wyborców;
d) prowadzenie postępowań w sprawie wpisania do / wykreślenia ze spisu wyborców;
e) sporządzanie spisów wyborców;
f) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
g) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego i wydawanie pakietu wyborczego;
h) przyjmowanie pełnomocnictw i sporządzanie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
i) przekazywanie innym Jednostkom Samorządu Terytorialnego zawiadomień o wpisaniu oraz wykreśleniu osób w Rejestrze Wyborców, Spisie Wyborców, zmianie adresu zameldowania
i pobytu;
j) prowadzenie Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych CRID);
k) współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym (KBW);
l) prowadzenie Portalu Informacyjnego Administracji (PIA) w zakresie przekazywania zawiadomień o wpisaniu oraz wykreśleniu osób w Spisie Wyborców
m) sporządzenie kwartalnych meldunków wyborczych oraz meldunków przedwyborczych;
n) rozliczanie dotacji na prowadzenie Rejestru Wyborców.
5) wykonywanie zadań z zakresu repatriacji i pomocy cudzoziemcom.
6) prowadzenie archiwum RDO
a) przejmowanie i gromadzenia dokumentacji powstałych w toku działania WSO;
b) kwalifikowanie i klasyfikowanie dokumentacji;
c) porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji;
d) brakowanie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania;
e) udostępniania dokumentacji;
f) zabezpieczanie i konserwacja dokumentacji;
g) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
h) utrzymanie czystości i dezynsekcja pomieszczenia;
i) sprawdzania temperatury i jej stałe utrzymanie w pomieszczeniu;
j) ozonowanie pomieszczenia;
7) zadania związane z wypłatą świadczeń 40+ dla obywateli Ukrainy oraz nadawania nr PESEL i statusu UKR obywatelom Ukrainy.
2. Wydziałem Spraw Obywatelskich kieruje kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich.
3. Burmistrz może powołać zastępców kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich.
4. Nadzór nad Wydziałem Spraw Obywatelskich sprawuje I zastępca burmistrza.

|0|