Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

Do zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego należą w szczególności:
1) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarowania nieruchomościami gminnymi;
2) prowadzenie i aktualizacja ewidencji gminnego zasobu nieruchomości;
3) sporządzanie informacji o stanie mienia;
4) przedkładanie burmistrzowi projektu planu wykorzystania zasobu w terminie umożliwiającym dalsze procedowanie określone ustawą;
5) proponowanie sposobu zagospodarowania nieruchomości gminnych, w tym wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych;
6) zlecanie wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych, operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości;
7) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawą o gospodarce nieruchomościami;
8) zabezpieczanie nieruchomości pozostających w bezpośrednim zasobie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem;
9) zbywanie prawa własności oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych (zabudowanych, niezabudowanych oraz lokali) w trybie przetargowym;
10) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
11) sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybach bezprzetargowych;
12) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste;
13) prowadzenie procedur zamiany nieruchomości oraz zrzeczenia się nieruchomości gminnych;
14) nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości;
15) dokonywanie darowizn nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
16) obciążanie odpłatne i nieodpłatne nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi;
17) oddawanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, w tym sporządzanie wykazów nieruchomości i przygotowywanie umów, na cele:
a) handlowe,
b) usługowe,
c) składowo - magazynowe,
d) garażowe,
e) parkingowe,
f) rekreacyjne,
g) polepszenie zagospodarowania nieruchomości,
h) ogródki przydomowe (upraw warzywno-owocowych),
i) umiejscowienie pojemnika na odpady komunalne dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub związanych z obiektami niemieszkalnymi,
j) rolne;
k) inne;
18) oddawanie nieruchomości gminnych w użyczenie w tym przygotowywanie wykazów,
19) oddawanie nieruchomości gminnych w najem w tym przygotowywanie wykazów;
20) organizowanie przetargów na oddanie nieruchomości w najem i dzierżawę;
21) prowadzenie rejestru umów dzierżawy oraz aktualizacja gminnego zasobu nieruchomości w zakresie zawieranych umów najmu, dzierżawy, użyczenia;
22) kontrola sposobów wykonywania obowiązków przez dzierżawców i biorących do używania;
23) zawieranie umów na usytuowanie reklam na gruntach będących własnością gminy;
24) przekazywanie nieruchomości jako aport do spółek prawa handlowego;
25) prowadzenie i aktualizacja ewidencji użytkowników wieczystych;
26) prowadzenie procedur związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
27) ustalanie oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
28) prowadzenie kontroli sposobów wykonywania obowiązków użytkowników wieczystych;
29) prowadzenie postępowań z zakresu udzielania bonifikat (zwolnień) od opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
30) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem udzielonych przez gminę bonifikat w zakresie użytkowania wieczystego;
31) przekazywanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu;
32) wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu;
33) nadzorowanie sposobu wykorzystania nieruchomości gminnych przez gminne jednostki organizacyjne;
34) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości dla realizacji celów publicznych;
35) regulowanie stanów prawnych nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości objętych współwłasnością w ramach wspólnot mieszkaniowych;
36) znoszenie współwłasności nieruchomości;
37) prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem ustawowym;
38) regulowanie w księgach wieczystych stanów prawnych nieruchomości;
39) przygotowanie zezwoleń na wykreślenie hipoteki;
40) weryfikacja transakcji dotyczących nieruchomości zbytych przez Gminę Miejską Kłodzko przy zastosowaniu bonifikat;
41) opiniowanie spraw z zakresu skorzystania przez burmistrza z prawa pierwokupu;
42) uzgadnianie posadowienia urządzeń technicznych na nieruchomościach będących własnością gminy, niebędących pasami dróg;
43) prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem nieruchomości gminnych niebędących pasami dróg gminnych w celu budowy sieci, przyłączy i urządzeń technicznych oraz budowli;
44) zatwierdzanie podziałów geodezyjnych;
45) prowadzenie procedur dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej;
46) przeprowadzanie procedury scalania i podziału nieruchomości;
47) zadania wynikające z prawa geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:
a) wydawanie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości,
b) wydawanie upoważnienia dla geodety w celu wykonania ustalenia przebiegu granic;
c) wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;
d) ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami prawa, zwrot dokumentów geodecie do uzupełnienia;
e) przyjmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej;
f) umarzanie postępowania administracyjnego i przekazanie spraw z urzędu do sądu;
g) rozstrzyganie spornych spraw związanych z ustalaniem przebiegu granic na obszarach nieobjętych scaleniem;
48) nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych oraz przedkładanie burmistrzowi propozycji dot. nazw ulic i placów;
49) prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów;
50) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
51) prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowisk;
52) prowadzenie ewidencji obiektów hotelowych zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników historycznych;
53) wnioskowanie o powołanie komisji do Wojewody po rozpoznaniu zakresu szkód, a także na podstawie informacji zawartych w pisemnych wnioskach producentów rolnych;
54) opiniowanie aktów prawa miejscowego z zakresu ustalania rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy aptek w porze nocnej;
55) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego na terenie gminy;
56) wydawanie i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz stwierdzenie ich wygaśnięcia;
57) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych
58) prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie zgodności prowadzonej działalności z udzielonym zezwoleniem;
59) nadzór na realizacją zakazów i ograniczeń wynikających z uchwały nr XLIII/355/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2005r. w sprawie utworzenia FPK - Twierdza Kłodzko w Gminie Miejskiej Kłodzko;
60) nadzór realizacji zapisów Plany Ochrony FPK na terenie FPK Twierdza Kłodzko.;
61) prowadzenia działań zmierzających do realizacji wniosków wynikłych ze sprawozdań monitoringu stanu zabytkowych obiektów na obszarze FPK zlecanego przez Burmistrza Miasta Kłodzka;
62) pozyskiwanie niezbędnych dokumentacji inwentaryzacyjnych, koncepcyjnych, projektowych, planów, programów, w zakresie ochrony i zagospodarowania obszaru FPK przy bieżącej współpracy z właściwymi służbami i władzami;
63) konsultacje przy sporządzaniu dokumentacji technicznej: prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót budowlanych oraz udzielanie pomocy przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń konserwatorskich względem obiektów leżących na terenie FPK będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko;
64) inicjowanie prac zabezpieczających i konserwacyjno-remontowych na terenie FPK;
65) konsultacje przy sporządzaniu wniosków o pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych dotyczących przedsięwzięć na terenie FPK;
66) organizowanie obrad Społecznej Rady Konsultacyjne - Naukowej;
67) koordynowanie działań zmierzających do realizacji zaleceń Społecznej Rady Konsultacyjno-Naukowej. Prowadzenie w tym zakresie bieżących konsultacji i współpracy z członkami rady, właściwymi jednostkami Urzędu Miasta Kłodzko i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
68) upowszechnianie w skali regionalnej i ogólnokrajowej (seminaria naukowe, konferencje, współpraca z mediami) działań i osiągnięć na terenie FPK; koordynacja współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z uczelniami, placówkami naukowymi i stowarzyszeniami w zakresie badań i poszerzania wiedzy dotyczącej obiektów na terenie FP;
69) udzielanie informacji w sprawach dotyczących udzielenia przez wojewodów rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
70) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wynikającym z zadań wydziału;
71) sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej przekształceń prywatyzacji mienia komunalnego;
72) współpraca z ZAMG Sp. z o. o. w zakresie mienia przekazanego spółce w zarządzanie (min. sporządzanie wykazów nieruchomości).
73) wystawianie faktur VAT w ramach zadań wydziału;
74) współpraca z referatem Podatków i Opłat oraz Wydziałem Budżetowo-Finansowym w sprawach związanych z mieniem gminnym;
2. Do zadań wydziału z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu opieki nad zabytkami należy:
1) dokonywanie analizy i wyboru obszarów gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania (m. p. z.);
2) dokonywanie analizy studium zagospodarowania przestrzennego gminy w stosunku do aktualności studium i planów miejscowych;
3) koordynacja działań związanych ze sporządzeniem m. p. z. oraz studium;
4) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie nieruchomości rolnych i leśnych będących własnością gminy na cele nierolnicze;
5) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie i zmianę;
6) prowadzenie procedur ustalania renty planistycznej;
7) opracowywanie oferty inwestycyjnej;
8) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
9) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
10) przenoszenie wydanej decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;
11) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
12) wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu inwestycji celu publicznego;
13) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
14) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
15) wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych i studium;
16) opiniowanie w formie postanowień wstępnych projektów podziału nieruchomości;
17) wydawanie zaświadczeń w sprawie zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami m. p. z. p
18) wydawanie opinii dotyczących lokalizacji i formy plastycznej reklam na terenie miasta;
19) przygotowanie oraz nadzór nad wykonaniem uchwały krajobrazowej;
20) opiniowanie lokalizacji, formy i wzoru reklam, szyldów i innych nośników reklamowych na terenie miasta Kłodzka pod kątem zgodności z uchwałą krajobrazową;
21) prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
22) sprawdzanie decyzji organu wydającego pozwolenie na budowę ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
23) przygotowywanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach;
24) współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
25) przyjmowanie zawiadomień o odnalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem; oraz przekazywanie tychże zawiadomień wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków;
26) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach niestanowiących własności Gminy Miejskiej Kłodzko;
27) prowadzenie ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy;
28) sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami;
29) opiniowanie pod kątem zapisów w studium oraz m. p. z. p. zakresu inwestycji dotyczących budowy sieci, przyłączy i urządzeń technicznych oraz budowli granicach nieruchomości gminnych nie będących pasami dróg gminnych;
30) udział w Naradach Koordynacyjnych organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
31) nadzór nad opracowaniem, wytwarzaniem, wdrażaniem i eksploatacją Systemu Informacji Geograficznej (GIS).
3. Do zadań z zakresu wspólnot mieszkaniowych i mieszkalnictwa należą w szczególności:
1) współpraca z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. oraz innymi zarządcami nieruchomościami w zakresie spraw związanych z planowaniem remontów w zasobach gminnych;
2) weryfikowanie i akceptowanie rocznych planów remontowych w zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego;
3) prowadzenie całości spraw związanych z przydziałem i zamianami mieszkań oraz przekwaterowaniem do lokali mieszkalnych;
4) prowadzenie całości spraw dotyczących realizacji wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
5) prowadzenie spraw związanych z adaptacją strychów na cele mieszkalne;
6) prowadzenie dokumentacji związanej z przekwaterowaniem osób z lokali nienadających się na pobyt stały;
7) prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem stron w sprawach lokalowych;
8) udział w spotkaniach burmistrza z mieszkańcami w sprawach mieszkaniowych;
9) współpraca z merytorycznym wydziałem w zakresie dotyczącym ewidencji ludności;
10) prowadzenie spraw związanych z przydziałem pomieszczeń przyległych;
11) przedstawianie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach mieszkaniowych;
12) prowadzenie spraw związanych z przydziałem lokali opuszczonych przez najemców na rzecz osób bliskich;
13) prowadzenie spraw związanych ze zmianą funkcji lokalu;
14) uczestnictwo w pracach Komisji doraźnej Rady Miejskiej ds. lokalowych;
15) podejmowanie działań interwencyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej;
16) zawieranie umów w celu zapewnienie dostawy mediów, odbioru nieczystości stałych i ciekłych z budynków będących własnością gminy i stanowiących zasób mieszkaniowy;
17) weryfikowanie i akceptowanie zakresu robót remontowych przedstawianych przez zarządców nieruchomości dot. zasobu mieszkaniowego gminy - dotyczy kosztorysów i sporządzania zleceń na prace remontowe;
18) weryfikowanie faktur i not księgowych pod względem merytorycznym oraz pod kątem zgodności współpracy z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o. o. z Gminą Miejską Kłodzko, w tym bieżące kontrolowanie wydatków dokonywanych przez spółkę;
19) prowadzenie spraw związanych z przedłużaniem umów najmów na lokale socjalne;
20) prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowaniem lokali gminnych;
21) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych;
22) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nadpłat za lokale mieszkalne i socjalne;
23) prowadzenie spraw związanych z podziałem mieszkań;
24) prowadzenie spraw związanych z remontami mieszkań romskich;
25) wydawanie zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych;
26) uczestnictwo w wizjach i oględzinach lokalowych oraz odbiorach mieszkań;
27) prowadzenie ewidencji wniosków o przydział lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz lokali do remontu we własnym zakresie;
28) prowadzenie ewidencji pustostanów;
29) prowadzenie spraw związanych z zamianami wzajemnymi mieszkań oraz zamianami z urzędu;
30) prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych o eksmisję;
31) prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy i jej aktualizacja;
32) reprezentowanie i wyrażanie woli gminy w zarządzaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy;
33) weryfikacja zgodności z prawem uchwał wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy;
34) przedstawianie propozycji dotyczących udziału finansowego wspólnot mieszkaniowych związanych z eksploatacją zasobów mieszkaniowych (kosztami inwestycji i modernizacyjnymi);
35) przedkładanie propozycji dotyczących udzielania absolutorium zarządom wspólnot mieszkaniowych;
36) przedkładanie propozycji dotyczących zmian w strukturze udziałów własnościowych w nieruchomościach, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe;
37) wykonywanie uprawnień właścicielskich wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza);
38) współpraca z zarządami i zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych oraz bieżąca współpraca z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z. o.o. w zakresie spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy;
39) ustalanie wysokości należnej od Gminy miesięcznej zaliczki dla poszczególnych wspólnot;
40) regulowanie stanów prawnych nieruchomości objętych współwłasnością w ramach wspólnot mieszkaniowych.
4. Wydziałem Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego kieruje kierownik.
5. Nadzór nad Wydziałem Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego sprawuje II zastępca burmistrza.

|0|