Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Audytor Wewnętrzny

. Zadania Audytora Wewnętrznego dotyczą w szczególności:
1) opracowywanie, w porozumieniu z burmistrzem rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji;
2) przeprowadzanie zadań zapewniających, zgodnie z planem audytu w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy, w celu przedstawienia burmistrzowi niezależnej i obiektywnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności funkcjonowania kontroli zarządczej;
3) przeprowadzanie innych zadań poza planem audytu wewnętrznego;
4) wykonywanie czynności doradczych oraz składanie wniosków mających na celu usprawnienie działalności jednostek;
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu dokonania oceny działań jednostki podjętych, w celu realizacji zaleceń audytu;
6) prowadzenie akt stałych i akt bieżących audytu wewnętrznego;
7) opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w gminie.
2. Nadzór nad audytorem wewnętrznym sprawuje burmistrz.

|0|