Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Stanowisko ds. BHP

Do zadań stanowiska do spraw BHP (stosowany symbol BHP) należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp;
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych;
3) przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bhp;
4) udział w opracowaniu planów modernizacji urzędu i poszczególnych stanowisk pracy;
5) udział w przekazywaniu do użytkowania pomieszczeń pracy Urzędu;
6) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;
7) opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, i instrukcji ogólnych w zakresie bhp;
8) gospodarka odzieżą ochronną i roboczą;
9) opiniowanie szczegółowych instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;
10) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
11) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji powypadkowej;
12) przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych i środowiska prac;
13) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
14) prowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego i współpraca w zakresie organizowania wymaganych pozostałych szkoleń z zakresu bhp;
15) współpraca z laboratoriami, zgodnie z odrębnymi przepisami, w zakresie wykonywania pomiarów czynników szkodliwych i środowiska pracy;
16) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
17) współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy;
18) profilaktyczne działanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku Ratusza;
19) inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji zagadnień bhp.
2. Nadzór nad stanowiskiem ds. BHP sprawuje sekretarz.

|0|