Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów uzależnień

Do Zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień należą
w szczególności:
1) koordynacja i współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
2)przyjmowanie i merytoryczne załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających;
3) sporządzanie programów i haromonogramów dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom;
4) koordynacja realizacji programów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom;
5) sporządzanie sprawozdań opisowych z realizacji budżetu w zakresie realizowanych zadań;
6) ogłoszenie i prowadzenie konkursu ofert na wykonywanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu;
7) sporządzanie i rozliczanie umów finansowych w zakresie przyjętych do realizacji programów;
8)współpraca z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
9) realizacja pod względem merytorycznym funduszy celowych przyznawanych gminie
na wykonanie zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień;
10) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień.
2. Nadzór nad pełnomocnikiem sprawuje Burmistrz.