Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zespół Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ZRK) i Obrony Cywilnej (OC) w zakresie spraw obronnych należy w szczególności:
1) organizacja przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na poziomie gminy;
2) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami na rzecz obronności, wydawanie i uchylanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych oraz etatowych;
3) prowadzenie dokumentacji oraz organizowanie treningów i szkoleń w zakresie akcji kurierskiej;
4) współdziałanie w zakresie oczyszczania terenu gminy z niewypałów i niewybuchów;
5) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji przyznających świadczenia pieniężne za utracone dochody w związku ze świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz obronności;
6) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych o wypłacie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe;
7) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji o pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obronny RP oraz członkom ich rodzin;
8) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji o uznanie poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
9) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji obronnej;
10) sporządzanie planu szkoleń obronnych i uzgadnianie ich pisemnie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu;
11) sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji szkoleń obronnych;
12) sporządzanie planów zadań obronnych i ich realizacja.
2. Do zadań ZRK i OC należy:
1) podejmowanie działań mających na celu redukcję lub eliminację prawdopodobieństwa wystąpienia klęsk żywiołowych, innych zdarzeń albo w znacznym stopniu ograniczaniu ich skutków;
2) podejmowanie działań planistycznych dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej i innych zdarzeń mających znamiona kryzysu, a także działań w celu powiększenia zasobów i sił niezbędnych do efektywnego reagowania;
3) podejmowanie działań polegających na dostarczaniu pomocy poszkodowanym oraz zahamowanie rozwoju niekorzystnych wydarzeń i ograniczenie strat oraz zniszczeń;
4) podejmowanie działań mających na celu przywrócenie zdolności reagowania, odtworzenia infrastruktury i odnowy zapasów;
5) określanie występowania miejscowych zagrożeń, kategoryzacją oraz analizą ich wystąpienia;
6) opracowywanie i aktualizacja zasadniczych elementów planu zarządzania kryzysowego oraz planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
7) koordynowanie działań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
8) tworzenie warunków do współdziałania różnych podmiotów ratowniczych;
9) opracowywanie i uaktualnianie bazy danych Zarządzania Kryzysowego;
10) sporządzanie projektu wniosku do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej;
11) przygotowywanie i organizowanie ćwiczeń w zakresie zadań realizowanych przez Zarządzanie Kryzysowe;
12) określanie i wdrażanie procedur reagowania kryzysowego;
13) podejmowanie działań mających na celu ograniczanie zniszczeń i strat;
14) opracowywanie projektów zarządzeń lub decyzji Burmistrza dotyczących wprowadzenia niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela;
15) przygotowywanie analiz i bieżących raportów o stanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy;
16) prowadzenie bieżącej analizy funkcjonowania systemów monitorujących zagrożenia;
17) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
18) opracowywanie prognoz rozmiarów zagrożenia, prowadzenie raportów odbudowy wraz
z analizą, opisem zdarzeń oraz propozycjami działań;
19) podejmowanie doraźnych działań interwencyjnych w ramach kompetencji;
20) utrzymywanie stałego kontaktu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z centrami sąsiednich powiatów, gmin i innymi podmiotami ratowniczymi, współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
21) pełnieniem całodobowych dyżurów na polecenie burmistrza, w przypadkach wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych;
22) organizacja stałego dyżuru w ramach zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.
23) sporządzaniem bieżących raportów oraz dokumentowaniem prowadzonych działań.

3. Do zadań ZRK i OC w zakresie obrony cywilnej należy:
1) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
2) opracowywanie i opiniowaniem planów obrony cywilnej;
3) opracowywanie i uzgadnianie planów działania;
4) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
5) przygotowywanie i zapewnianiem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
6) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostki organizacyjne obrony cywilnej;
7) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
8) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
9) planowanie i zapewnienie ochrony ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
10) planowanie i zapewnienie ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
11) współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie wyznaczania zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowania przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;
12) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
13) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnianiem odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu, wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
14) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
15) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
16) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
17) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;
18) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań;
19) kontrolowanie przygotowywania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych;
20) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
4. Realizowanie przez ZRK i OC zadań z zakresu zgromadzeń publicznych zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
a) przyjmowanie zawiadomień w sprawie odbycia zgromadzenia;
b) informowanie odpowiednich instytucji i stron o zgromadzeniu;
c) wydawanie legitymacji przewodniczącemu zgromadzenia;
d) umieszczanie informacji o zgromadzeniu na stronie BIP.
5. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem strzelnic na terenie miasta Kłodzka w zakresie przygotowania zatwierdzania, w formie decyzji administracyjnych, regulaminów strzelnic;
6. Burmistrz Miasta Kłodzka posiada bezpośrednie zwierzchnictwo nad Zespołem Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej;
7. Nadzór nad Zespołem Zarządzania Kryzysowego sprawuje sekretarz.

Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:
1) kierowanie Pionem Ochrony Informacji Niejawnych;
2) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
3) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym zastosowanie ochrony środków bezpieczeństwa fizycznego;
4) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
5) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
6) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej (co najmniej raz na trzy lata) kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
7) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Kierownika Jednostki Organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
8) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
9) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
10) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
11) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym Kierownika Jednostki Organizacyjnej, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” lub wyższą, również ABW lub SKW;
12) nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w urzędzie;
13) rejestrowanie dokumentów niejawnych i wysyłanie ich pocztą;
14) udostępnianie i wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulami „poufne" i „zastrzeżone pracownikom posiadającym poświadczeń bezpieczeństwa odpowiedniej klauzuli;
15) archiwizacja
2. Nadzór na pełnomocnikiem sprawuje burmistrz.

|0|