Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zespół Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego i O.C. w zakresie spraw obronnych należy
w szczególności:
1) przygotowanie planów publicznej i niepublicznej służby zdrowia;
2) przygotowanie planów ratowniczych działań medycznych;
3) organizacja przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na poziomie gminy;
4) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami na rzecz obronności, wydawanie
i uchylanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych oraz etatowych;
5) prowadzenie dokumentacji oraz organizowanie treningów i szkoleń w zakresie akcji kurierskiej;
6) współdziałanie w zakresie oczyszczania terenu gminy z niewypałów i niewybuchów;
7) wydawanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenia pieniężne za utracone dochody w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych;
8) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji obronnej;
9) sporządzanie planu szkoleń obronnych i uzgadnianie ich pisemnie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu;
10) sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji szkoleń obronnych;
11) sporządzanie planów zadań obronnych i ich realizacja.
2. Do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego i O.C. w zakresie prowadzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:
1) podejmowanie działań mających na celu redukcję lub eliminację prawdopodobieństwa wystąpienia klęsk żywiołowych, innych zdarzeń albo w znacznym stopniu ograniczaniu ich skutków;
2) podejmowanie działań planistycznych dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej i innych zdarzeń mających znamiona kryzysu, a także działań w celu powiększenia zasobów i sił niezbędnych do efektywnego reagowania;
3) podejmowanie działań polegających na dostarczaniu pomocy poszkodowanym oraz zahamowanie rozwoju niekorzystnych wydarzeń i ograniczenie strat oraz zniszczeń;
4) podejmowanie działań mających na celu przywrócenie zdolności reagowania, odtworzenia infrastruktury i odnowy zapasów;
5) określanie występowania miejscowych zagrożeń, kategoryzacją oraz analizą ich wystąpienia;
6) opracowywanie i aktualizacją zasadniczych elementów planu zarządzania kryzysowego oraz planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
7) koordynowanie działań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
8) tworzenie warunków do współdziałania różnych podmiotów ratowniczych;
9) opracowywanie i uaktualnianie bazy danych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
10) sporządzanie projektu wniosku do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej;
11) przygotowywanie i organizowanie ćwiczeń w zakresie zadań realizowanych przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
12) określanie i wdrażanie procedur reagowania kryzysowego;
13) podejmowanie działań mających na celu ograniczanie zniszczeń i strat;
14) szacowanie strat i opracowywanie raportu odbudowy;
15) opracowywanie projektów zarządzeń lub decyzji Burmistrza dotyczących wprowadzenia niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela;
16) przygotowywanie analiz i bieżących raportów o stanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy;
17) prowadzenie bieżącej analizy funkcjonowania systemów monitorujących zagrożenia;
18) nadzorem nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
19) opracowywanie prognoz rozmiarów zagrożenia, prowadzenie raportów odbudowy wraz
z analizą, opisem zdarzeń oraz propozycjami działań;
20) podejmowanie doraźnych działań interwencyjnych w ramach kompetencji;
21) utrzymywanie stałego kontaktu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
z centrami sąsiednich powiatów, gmin i innymi podmiotami ratowniczymi, współdziałanie
z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
22) pełnieniem całodobowych dyżurów w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego
na polecenie burmistrza, w przypadkach wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych;
23) sporządzaniem bieżących raportów oraz dokumentowaniem prowadzonych działań.
3. Do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego i O.C. w zakresie obrony cywilnej należy:
1) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
2) opracowywanie i opiniowaniem planów obrony cywilnej;
3) opracowywanie i uzgadnianie planów działania;
4) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
5) przygotowywanie i zapewnianiem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
6) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostki organizacyjne obrony cywilnej;
7) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
8) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
9) planowanie i zapewnienie ochrony ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
10) planowanie i zapewnienie ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
11) współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie wyznaczania zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowania przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;
12) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
13) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnianiem odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu, wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
14) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych
i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
15) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;
16) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
17) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;
18) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań;
19) kontrolowanie przygotowywania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych;
20) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
W ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego i O.C. działa pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, do którego należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
2) opracowywanie planu ochrony urzędu oraz informacji niejawnych i nadzór nad jego realizacją;
3) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
4) okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;
5) przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego (na polecenie burmistrza) wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" lub „poufne";
6) prowadzenie wykazu stanowisk, prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy i służby
na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
7) nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w urzędzie;
8) rejestrowanie dokumentów niejawnych i wysyłanie ich pocztą;
9) udostępnianie i wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulami „poufne'' i „zastrzeżone pracownikom posiadającym poświadczeń bezpieczeństwa odpowiedniej klauzuli;
10) archiwizacja.
Miasta Kłodzka posiada bezpośrednie zwierzchnictwo nad:
1) Zespołem Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej;
2) Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego;
3) Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych.