Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Zespół ds. Zamówień Publicznych

Do zadań Zespołu ds. Zamówień Publicznych należy w szczególności:
1) prowadzenie całokształtu zadań wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych na potrzeby urzędu;
2) przygotowywanie i aktualizowanie zasad funkcjonowania systemu udzielania zamówień publicznych w urzędzie;
3) planowanie zamówień publicznych w porozumieniu z kierownikami wydziałów oraz wstępne ogłaszanie informacji o planowanych zamówieniach publicznych;
4) prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych;
5) przygotowywanie we współpracy z kierownikami wydziałów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
6) udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
7) przeprowadzanie i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym obsługa kancelaryjna komisji przetargowych;
8) współpraca z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz udzielanie konsultacji w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych;
9) nadzór nad prawidłowością przeprowadzania wybranej procedury udzielania zamówienia;
10) prowadzenie wewnętrznych szkoleń z przepisów praw dotyczących zamówień publicznych.
2. Nadzór nad zespołem sprawuje I zastępca burmistrza.

|0|