Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Urząd Stany Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności:
1) zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego:
a) rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego - urodzeń, małżeństw i zgonów;
b) wprowadzanie danych do Bazy Usług Stanu Cywilnego (BUSC) i aktualizacja Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
c) występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw wewnętrznych o nadanie lub usunięcie numeru PESEL;
d) zmiana numeru PESEL przez kierownika USC;
e) usuwanie niezgodności w bazach danych i dokumentacji;
f) dokonywanie transkrypcji aktów stanu cywilnego dla zdarzeń, które miały miejsce poza granicami Polski;
g) odtwarzanie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
h) rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granicami RP;
i) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa lub odmowy przyjęcia uznania;
j) prowadzenie rejestru uznań w rejestrze stanu cywilnego;
k) przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie same nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;
l) przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia lub imion dziecka do 6-m-cy od sporządzenia aktu urodzenia;
m) przenoszenie aktów stanu cywilnego zgromadzonych w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, tzw. migracja akt;
n) wydawanie z rejestru stanu cywilnego odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego;
o) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
p) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym, w tym w formie dokumentu elektronicznego;
q) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;
r) wydawanie zaświadczeń, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
s) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
t) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania;
u) przyjmowanie oświadczeń rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
v) sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
w) organizacja i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin;
x) wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk;
y) dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych na podstawie:
- prawomocnych orzeczeń sądowych;
- ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji administracyjnych o zmianie i imienia lub nazwiska;
- odpisów aktów stanu cywilnego;
- protokołów sporządzanych przez kierowników innych urzędów stanu cywilnego albo konsulów;
- odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania;
- innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu;
z) dodawanie informacji o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby oraz informacji wpływającej na stan cywilny tej osoby przy akcie stanu cywilnego w formie przypisku, zarówno aktów polskich, jak i aktów zagranicznych;
aa) zamieszczanie w aktach zgodności nazw miejscowości zagranicznych z zaleceniami Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
bb) realizacja zleceń migracji do BUSC aktów stanu cywilnego, dołączenia wzmianek, zamieszczania przypisków;
cc) realizacja zleceń przesłania dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
dd) prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
ee) udostępnianie i przekazywanie dokumentów na wnioski uprawnionych instytucji i stron;
ff) poszukiwanie akt stanu cywilnego sporządzonych przed V/1945 i udostępnianie ich z zasobu archiwum USC;
gg) przechowanie, zabezpieczanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
i sporządzanych dla nich skorowidzów;
hh) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i sporządzanie spisów zdawczo - odbiorczych;
ii) przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego, dla których zakończył się okres przechowywania;
jj) współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego i organami ewidencji ludności i dowodów osobistych, z placówkami dyplomatycznymi oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego
w zakresie międzynarodowej wymiany informacji, współpraca z tłumaczami przysięgłymi;
kk) sporządzanie miesięcznych sprawozdań i raportów do Głównego Urzędu Statystycznego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Burmistrza;
ll) prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej;
mm) sporządzanie testamentów allograficznych;
2) prowadzenie archiwum USC
a) przejmowanie i gromadzenia dokumentacji powstałych w toku działania USC;
b) kwalifikowanie i klasyfikowanie dokumentacji;
c) porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji;
d) brakowanie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania;
e) udostępniania dokumentacji;
f) zabezpieczanie i konserwacja dokumentacji;
g) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
h) utrzymanie czystości i dezynsekcja pomieszczenia;
i) sprawdzania temperatury i jej stałe utrzymanie w pomieszczeniu;
j) ozonowanie pomieszczenia;
2. Urzędem Stanu Cywilnego kieruje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
3. Burmistrz może powołać zastępców kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
4. Nadzór na Urzędem Stanu Cywilnego sprawuje I zastępca burmistrza.

|0|