Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Urząd Stany Cywilnego

kierownik USC: 74-865 46 34 p. 202
z-ca kierownika USC: 74-865 46 66 p. 202
urodzenia: 74-865 46 66 p. 202
małżeństwa: 74-865 46 16 p. 204
zgony: 74-865 46 42 p. 204
odpisy aktów: 74-865 46 04 p. 203
dowody osobiste: 74-865 46 43 p. 110
dowody osobiste: 74-865 46 59 p. 110
ewidencja ludności: 74-865 46 48 p. 112

Opłatę skarbową należy kierować na konto:
Gospodarczy BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE O/KŁODZKO
Nr 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020
Dla osób dokonujących wpłat z kont zagranicznych:
Kod swift banku PL xxx GBWCPLPP /26 cyfr/

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności:
1) rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego;
2) przyjmowanie oświadczeń, sporządzanie protokołów, wpisywanie w formie wzmianek marginesowych i przypisków informacji o stanie cywilnym osób;
3) wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego;
4) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
5) przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz uprawnionych instytucji i stron;
6) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i sporządzaniu do nich skorowidzów;
7) organizowanie uroczystości jubileuszowych;
8) wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska;
9) współpraca z urzędami na terenie całego kraju w zakresie: składania informacji meldunkowych dotyczących urodzeń, małżeństw zgonów, potwierdzania danych zawartych w aktach stanu cywilnego;
10) przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do właściwego archiwum po upływie ustawowego okresu ich przechowywania, określonego dla urzędów stanu cywilnego,
11) prowadzenie zadań wynikających z nadawania numerów PESEL;
12) prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy;
13) prowadzenie postepowań w zakresie wymeldowania;
14) udzielanie informacji osobowo-adresowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
15) współpraca z wydziałami w zakresie zapisów w ewidencji ludności;
16) wydawanie poświadczeń zameldowania i wymeldowania;
17) sporządzanie na potrzeby placówek oświatowych wykazów dzieci;
18) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie uchyleń czynności materialno-technicznych;
19) prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych;
20) prowadzenie rejestru wyborców, spisu wyborców oraz wydawania pełnomocnictw
do głosowania;
21) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony
i współdziałanie z organami wojskowymi, w tym przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, sporządzanie wykazów i wezwań osób rocznika podstawowego i starszego podlegających kwalifikacji wojskowej oraz poszukiwanie osób, które nie zgłaszały się do kwalifikacji, prowadzenie postępowań egzekucyjnych przymuszających do zgłoszenia się do kwalifikacji (sporządzanie dokumentacji - tytuły wykonawcze, w sprawie doprowadzeń przez policję);
22) prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach;
23) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o repatriacji;
24) sporządzanie branżowych sprawozdań w tym na potrzeby GUS-u.

Urzędem Stanu Cywilnego kieruje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Burmistrz może powołać zastępców kierowników Urzędu Stanu Cywilnego.
Nadzór nad Urzędem Stanu Cywilnego sprawuje Burmistrz.