Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Wydział Rozwoju Miasta

Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta należą w szczególności:
1) wykonywanie zadań określonych w ramach współpracy gminy z miastami partnerskimi
oraz wynikających z przynależności gminy do stowarzyszeń i związków;
2) podejmowanie działań na rzecz promocji gminnych walorów i wydarzeń: gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjno-sportowych i innych w mediach oraz na wystawach, targach, sympozjach, konferencjach;
3) nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się działalnością sprzyjającej rozwojowi społeczno-gospodarczemu;
4) budowa, wdrażanie i eksploatacja serwisu internetowego, administrowanie stroną internetową www.klodzko.pl, bieżące jej aktualizowanie przy współpracy wydziałów;
5) koordynowanie działań w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego;
6) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z kłodzczanami przebywającymi za granicą;
7) współdziałanie z gminnymi instytucjami kultury w zakresie prowadzenia gminnej polityki kulturalnej;
8) współpraca ze środowiskami twórczymi gminy; środowiskami w zakresie kultury, w opracowywaniu oraz akceptacji założeń programowych imprez kulturalnych;
9) pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania, w tym z funduszy UE.
10) zbieranie i analizowanie informacji o funduszach zewnętrznych i programach pomocowych oraz ich udostępnianie burmistrzowi, wydziałom i jednostkom organizacyjnym gminy;
11) prowadzenie bazy danych dotyczącej uczestnictwa gminy w programach pomocowych;
12) udzielanie informacji na temat możliwości korzystania z funduszy zewnętrznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;
13) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnego składania wniosków aplikacyjnych i wspólnej realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;
14) nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji właściwych w sprawach pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji programów pomocowych,
15) przygotowywanie niezbędnych sprawozdań, pism, zarządzeń i informacji dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
16) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych oraz wniosków o płatność;
17) prowadzenie nadzoru nad realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
18) opracowywanie, monitoring oraz nadzór nad realizacją strategii rozwoju gminy;
19) pozyskiwanie inwestorów i koordynowanie ich działań;
20) nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi na aktywizację gospodarczą gminy;
21) kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego;
22) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie inwestowania na terenie miasta;
23) sporządzanie rocznego raportu o stanie miasta;
24) prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach w stosunku do podmiotów gospodarczych i inwestorów;
25) nadzorowanie spraw formalnoprawnych związanych ze strategicznymi dla gminy inwestycjami:
a) przygotowanie oferty inwestycyjnej;
b) prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami;
c) współpraca przy tworzeniu studium oraz miejscowych planów zagospodarowania.
26) opracowywanie, monitoring oraz nadzór nad realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta, rewitalizacji terenów zdegradowanych, a w szczególności:
a) przygotowywanie corocznego programu prac rewitalizacji i projektu budżetu w tym zakresie,
b) koordynacja prac realizowanych przez gminę i inne zewnętrzne podmioty sektora publicznego w zakresie Strategii Rewitalizacji Miasta,
c) współpraca z konsultantami prowadzącymi prace nad rewitalizacją miasta,
d) zbieranie informacji niezbędnych dla formułowania wszelkich zmian w Strategii Rewitalizacji,
e) uczestnictwa w kontaktach z potencjalnymi inwestorami chcących realizować zadania wynikające ze Strategii Rewitalizacji.
2. Pracą Wydziału Rozwoju Miasta kieruje kierownik.
3. Nadzór nad Wydziałem Rozwoju Miasta sprawuje burmistrz.

|0|