Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w zakresie oświaty należy
w szczególności:
1) przygotowanie programu rozwoju oświaty dla Gminy Miejskiej Kłodzko;
2) zapewnienie należytych warunków działania szkół i przedszkoli w tym bezpiecznych warunków nauki i opieki nad dziećmi i młodzieżą;
3) realizacja prawa dziecka do rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4) prowadzenie całości prac związanych z przeprowadzeniem konkursów na stanowiska dyrektora szkoły i placówki oświatowej prowadzonej przez gminę;
5) współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w procedurze nadania imienia placówce;
6) dokonywanie wpisów oraz prowadzenie ewidencji szkół i placówek publicznych
i niepublicznych ;
7) wnioskowanie o założenie, przekształcenie lub likwidację placówki oświatowej i realizacja obowiązujących w tym zakresie procedur;
8) występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych
do dyrektorów placówek i organu nadzoru pedagogicznego.
9) współpraca z kuratorium oświaty,
10) przygotowanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych do zatwierdzenia przez burmistrza,
11) udział w planowaniu budżetu placówek oświatowych;
12) planowanie i rozdział dotacji z budżetu gminy dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest gmina;
13) kontrola stanu liczbowego dzieci w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest gmina oraz prowadzenie rozliczeń z udzielonych dotacji;
14) wykonywanie analiz w zakresie poziomu kosztów poszczególnych placówek formułowanie wniosków w tym zakresie;
15) dokonywanie w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego oceny pracy dyrektora szkoły i placówki oświatowej;
16) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wniosku rady pedagogicznej
o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
17) uczestnictwo w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie dyrektora szkoły od oceny jego pracy;
18) nadzorowanie prowadzenia przez dyrektorów szkół ewidencji realizacji obowiązku szkolnego oraz prowadzenie egzekucji administracyjnej w stosunku do rodziców lub opiekunów prawnych w zakresie niespełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zameldowane na terenie gminy;
19) prowadzenie kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat;
20) udział w negocjacjach nad projektami regulaminów, układów zbiorowych pracy dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami;
21) opracowywanie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami;
22) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
23) prowadzenie procedury związanej z nadaniem nauczycielom kontraktowym stopnia nauczyciela mianowanego;
24) nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół i przedszkoli;
25) opracowanie projektów planu sieci szkół oraz określenia granic obwodów szkół prowadzonych przez gminę,
26) sporządzanie branżowych sprawozdań;
27) przygotowanie projektów aktów założycielskich oraz statutów dla nowo zakładanych placówek oświatowych;
28) prowadzenie procedury związanej z likwidacją połączeniem w zespół lub wyłączeniem
z zespołu szkół i przedszkoli;
29) zapewnienie realizacji zadań statutowych szkoły prowadzonej przez gminę;
30) nadzorowanie przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
i uczniów;
31) nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę;
32) przygotowywanie decyzji określających ilość godzin nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
33) opiniowanie kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze
w placówce oświatowej;
34) opiniowanie uchwał rady pedagogicznej przedłożonej przez organ nadzoru pedagogicznego
w razie stwierdzenia niezgodności jej z przepisami prawa;
35) organizowanie doradztwa metodycznego, szkoleń oraz doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli;
36) współudział w opracowywaniu programu harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania;
37) realizacja pod względem merytorycznym funduszy celowych przyznawanych gminą
na wykonanie zadań gminy w zakresie oświaty;
38) przygotowanie, realizacja i rozliczanie projektów oświatowych;
39) sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji na realizacje zadań z zakresu oświaty i sportu szkolnego;
40) współpraca z wydziałami oraz dyrektorami placówek oświatowych w zakresie ustalenia planu inwestycji i remontów w szkołach i placówkach oświatowych;
41) przygotowanie pod względem organizacyjnym i merytorycznym spraw związanych
z przyznaniem przez Burmistrza Kłodzka nagród „Leonardo” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
42) przygotowywanie programów wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych;
43) przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji Burmistrza w zakresie szczegółowych warunków formy i trybu przyznawania stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
44) prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania form pomocy materialnej dla uczniów;
45) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania nauczycielom dofinansowania różnych form doskonalenia zawodowego;
46) zabezpieczanie środków finansowych i ich przydział pracodawcom celem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
47) realizacja programu na rzecz społeczności i romskiej w części dotyczącej oświaty:
a) przyznawanie stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich.
b) przygotowanie, realizacja i rozliczanie projektów wspierających edukację rozwój dzieci romskich,
48) kontrola realizacji zadań na rzecz społeczności romskiej przez szkoły i przedszkola;
49) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacjami społecznymi zajmującymi się zagadnieniami pomocy społecznej dla uczniów;
50) koordynacja działań w zakresie programu dożywiania dzieci w szkołach;
51) prowadzenie całości zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
w tym m. in. organizowanie funkcjonowania i nadzorowanie działania gminnych żłobków
i klubów dziecięcych, przygotowanie projektów uchwał w tym zakresie, prowadzenie właściwego rejestru, rozliczanie dotacji udzielonej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce niebędących gminami, organizowanie naboru na stanowiska dyrektorów
i dziennych opiekunów;
2. W ramach Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych prowadzi się obsługę finansową jednostek obsługiwanych w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
2) sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych oraz terminowe przedkładanie ich odpowiednim organom;
3) prowadzenia obsługi płacowej, w tym prowadzenie rozliczeń z zakładem ubezpieczeń społecznych i urzędami skarbowymi;
4) sporządzania zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń do celów emerytalno – rentowych pracowników obsługiwanych jednostek;
5) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi na podstawie decyzji dysponenta;
6) rozliczania delegacji służbowych pracowników;
7) rozliczania inwentaryzacji oraz okresowe uzgadnianie sald ewidencji syntetycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych;
8) prowadzenia obsługi rachunków bankowych;
9) gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo – księgowej;
10) opracowania projektów uregulowań wewnętrznych jednostek obsługiwanych w zakresie rachunkowości;
11) przygotowania danych do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli;
12) prowadzenia obsługi BHP dla przedszkoli i żłobków samorządowych;
13) prowadzenia obsługi wspólnego funduszu mieszkaniowego jednostek obsługiwanych, wyodrębnionego z ZFŚS;
14) analiza wykonania planów finansowych i przedstawienie ich wyników dyrektorom placówek;
15) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu w celu naliczenia podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego.
3. Jednostkami obsługiwanymi są:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku;
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Kłodzku;
3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku;
4) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku;
5) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku;
6) Przedszkole nr 1 w Kłodzku;
7) Przedszkole nr 2 w Kłodzku;
8) Przedszkole nr 3 w Kłodzku;
9) Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Kłodzku;
10) Żłobek nr 1 w Kłodzku;
11) Żłobek nr 2 w Kłodzku.
4. Do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w zakresie kultury, sportu i rekreacji należą:
1) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej
i sportu, innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w tym zakresie;
2) realizacja pod względem merytorycznym funduszy celowych przyznawanych gminie
na wykonanie zadań w zakresie sportu;
3) przeprowadzenie procedury konkursowej dotyczącej udzielania wsparcia lub powierzenia zadania w tym zakresie;
4) przygotowanie materiałów związanych z przyznaniem nagród Mecenasa Kultury Kłodzkiej
i Sponsora Sportu Kłodzkiego;
5) przygotowywanie projektów uchwał tworzenia, przekształcania i likwidacji instytucji kultury;
6) przygotowywanie projektów uchwał i nadawanie statutów instytucjom kultury;
7) prowadzenie rejestru instytucji kultury;
8) prowadzenie procedury związanej z powołaniem i odwołaniem dyrektorów instytucji kultury;
9) opiniowanie w planowaniu budżetu gminy w dziale kultura, sport i kultura fizyczna;
10) nadzorowanie bieżącej działalności podległych gminie placówek z zakresu kultury zgodnie
z kompetencjami organizatora;
11) przygotowywanie do akceptacji burmistrza materiałów dotyczących nagradzania i oceny pracy dyrektorów, placówek kultury,
12) nadzorowanie wykorzystania dotacji przez podległe gminne instytucje kultury.
13) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przyznania tytułu honorowego obywatela Miasta Kłodzka,
14) współpraca w zakresie przygotowania kalendarza imprez kulturalnych i sportowych.
5. Do pozostałych kompetencji Wydziału Edukacji i Sprawa Społecznych należą:
1) realizowanie zadań z zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
2) realizacja polityki gminy z obszaru zdrowia publicznego w tym: ocena stanu zdrowia mieszkańców gminy oraz ustalania potrzeb w zakresie poprawy zdrowia i jakości opieki zdrowotnej;
3) planowanie, koordynacja i realizacja zadań gminy w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, opieki zdrowotnej i jej jakości oraz określonych zagadnień społecznych;
4) tworzenie i realizacja gminnych programów zdrowotnych;
5) realizacja i koordynacja zadań z zakresu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
6) współpraca z uczelniami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie zdrowia publicznego, ochrony zdrowia i określonych zagadnień społecznych oraz zakładami opieki zdrowotnej i ich organami;
7) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, gromadzenia i przechowywania informacji w tym zakresie,
8) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie zatrudniania osób w ramach orzeczonej kary.
6. Pracą Wydziału Edukacji Spraw Społecznych kieruje kierownik.
7. Burmistrz może zatrudnić zastępcę kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, któremu można powierzyć obowiązki w zakresie gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych.
8. Nadzór nad Wydziałem Edukacji Spraw Społecznych sprawuje zastępca burmistrza.”;