Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska w zakresie wykonywania zadań zarządcy dróg gminy należą w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5) prowadzenie spraw dotyczących inżynierii ruchu;
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych;
9) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, tuneli przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów;
10) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich
ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
11) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników oraz niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
13) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wytyczanie objazdów drogami drugiej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
14) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
15) wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową w pasie drogi gminnej;
16) opiniowanie uzgodnień na przejazd po drogach gminnych pojazdów o nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach;
17) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg gminnych;
18) prowadzenie całości spraw związanych z oświetleniem drogowym;
19) prowadzenie całości spraw związanych z kanalizacją deszczową;
20) koordynowanie działań w zakresie funkcjonowania komunikacji na terenie miasta, w tym:
a) uzgadnianie rozkładów jazdy,
b) nadzór nad utrzymaniem wiat i przystanków.
21) usuwanie pojazdów z dróg publicznych w trybie art 50a ustawy prawo o ruchu drogowym,
w zakresie będącym w kompetencjach wydziału.
2. Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska w zakresie realizacji zadań majątkowych (inwestycyjnych i remontowych) gminy należą w szczególności:
1) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych w zakresie rzeczowym i finansowym dla gminy;
2) przygotowywanie dokumentacji technicznej;
3) rozliczanie nakładów inwestycyjnych i remontowych w strukturze zadaniowej;
4) sporządzanie układu wykonawczego budżetu dla zadań majątkowych oraz zgodnie z jego ustaleniami wszczynanie procedur związanych z udzielaniem zamówień;
5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
6) rozliczanie zadań inwestycyjnych i przekazywanie ich na środki trwałe;
7) wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy lub z tytułu udzielonych gwarancji;
8) koordynacja czynności związanych z procedurą wprowadzania zadań inwestycyjnych
i remontowych do budżetu;
9) opracowanie informacji w zakresie potrzeb inwestycyjnych dla wieloletniego programowania inwestycji;
10) współpraca z właścicielami i zarządcami sieci: gazowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej- w zakresie działań planistycznych, remontowych oraz dokumentacyjnych;
11) prowadzenie korespondencji i gromadzenie dokumentacji burmistrza jako pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowej spółce z o.o. „Wodociągi Kłodzkie";
12) nadzór nad opracowaniem, wytwarzaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemu informacji Geograficznej (GIS);
3. Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska w ramach utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należą:
1) Przygotowywanie aktów prawnych w zakresie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w zakresie będącym w kompetencjach wydziału;
2) planowanie, organizowanie, koordynowanie, kontrolowanie (nadzorowanie) i rozliczanie usług w zakresie stałego utrzymania czystości i porządku na terenach komunalnych;

3) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami.
4) zapewniania warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) prowadzenie spraw związanych z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
6) interwencyjne porządkowanie terenów komunalnych, w tym likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów;
7) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń
na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
8) kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem, o którym mowa w pkt 5;
9) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie utrzymania czystości i porządku,
10) prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości
w zakresie utrzymania czystości i porządku;
11) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną gminy w zakresie utrzymania czystości porządku, w tym utrzymania terenów zieleni;
12) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
13) opiniowanie lokalizacji pojemników na odpady na terenach komunalnych w zakresie będącym w kompetencjach wydziału;
14) prowadzenie spraw związanych z zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych lub ich części;
15) prowadzenie spraw związanych z obowiązkową deratyzacją;
16) opiniowanie wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami;
17) opiniowanie planu gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
18) wydawanie innych opinii w trybie ustawy o odpadach będących w kompetencjach wydziału;
19) opracowywanie gminnego planu gospodarki odpadami i jego aktualizacja co najmniej co 4 lata;
20) składanie co dwa lata sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami realizacji radzie gminy;
21) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania w trybie art 26 ustawy o odpadach.
22) przygotowywanie gminnego programu usuwania azbestu i nadzorowanie jego wykonania;
23) zarządzanie, eksploatacja i rekultywacja składowiska odpadów w zakresie:
a) sprawowania nadzoru nad składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne współpracę z jego zarządcą;
b) prowadzenie spraw związanych PSZOK.
24) prowadzenie współpracy z rodzinnymi ogrodami działkowymi;
4.Utrzymanie terenów zielonych oraz zadania wynikające z zakresu ustawy o ochronie przyrody:
1) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień (w tym ich usuwaniem i pielęgnowaniem);
2) planowanie i przedstawianie propozycji w zakresie zagospodarowania nowych
oraz rewitalizacja terenów zieleni;
3) dokonywanie przeglądów zieleni miejskiej i typowanie do zabiegów pielęgnacyjnych;
4) prowadzenie spraw związanych z parkami gminnymi i przygotowywaniem projektów aktów administracyjnych dotyczących ich funkcjonowania;
5) opiniowanie i uzgadnianie aktów prawnych w zakresie kompetencji Burmistrza na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
6) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących usunięcia drzew lub krzewów terenu nieruchomości;
7) prowadzenie w zakresie właściwości wydziału publicznie dostępnego wykazu danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku;
8) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych w zakresie usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia, zniszczenia drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
5. Zadania wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1) organizowanie, planowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac spraw związanych
z gminnym programem ochrony środowiska, w tym sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska i przedstawianie raportu z jego wykonania co 2 lata;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i/lub wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3) udostępnianie, odmowa udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie w zakresie właściwości wydziału publicznie dostępnego wykazu danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku;
4) prowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z wyłączeniem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy;
5) podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska naturalnego prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie negatywnego oddziaływania na środowisko działalności osób fizycznych;
6) inicjowanie i finansowanie zadań ochrony środowiska w tym działania związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
7) inicjowanie i finansowanie zadań ochrony środowiska w tym działania związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
8) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy;
9) zbieranie informacji od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (jak azbest, PCB) i okresowe przekazywanie marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
10) wydawanie decyzji o wstrzymaniu użytkowania instalacji lub urządzenia eksploatowanego przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska i decyzji wyrażających zgodę na podjęcie uprzednio wstrzymanej działalności;
11) wydawanie decyzji nakładających na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia, w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osobę fizyczną, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, gdy z kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisji;
12) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
13) zadania związane z ochroną powietrza w zakresie objętym właściwością gminy, w tym opiniowanie programów ochrony powietrza.
6. Zadania wynikające z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i innych ustaw pokrewnych:
1) planowanie, organizowanie, kontrolowanie i finansowanie wykonywania usług w zakresie utrzymania we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym cmentarzy komunalnych;
2) przygotowywanie projektów aktów administracyjnych dotyczących opłat za miejsca cmentarne;
3) współpraca z wojewodą w zakresie organizowania, koordynowania i finansowania zadań związanych z obowiązkiem utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
4) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem informatycznego systemu administracji cmentarzy komunalnych; nadzorowanie administratora cmentarzy
w zakresie bieżącej obsługi programu oraz współpraca z wykonawcą oprogramowania;
7. Zadania z zakresu ustawy o ochronie zwierząt i ustawy prawo łowieckie:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania (cofania) zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;
2) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem;
3) opiniowanie dzierżaw obwodów łowieckich i planów łowieckich;
4) współpraca z kołami łowieckimi i właściwymi organami administracji publicznej
w zakresie zwierząt wolno żyjących;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia;
6) współpraca z Inspekcją Weterynaryjną;
8. Zadania z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód:
1) prowadzenie spraw z zakresu melioracji cieków wodnych będących w kompetencjach wydziału;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych nakazujących właścicielom gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom wynikających ze zmian stanu wody na gruncie, odprowadzaniem wód oraz ścieków na grunty sąsiednie;
3) zatwierdzanie ugody ustalającej zmianę stanu wody na gruntach umawiających się właścicieli;
4) wypełnianie obowiązków i zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania ścieków Komunalnych w zakresie leżącym w kompetencjach wydziału;
5) zadań związanych z utrzymaniem publicznych studni, zdrojów ulicznych oraz poborem wody do celów gaśniczych;
9. Zadania będące we właściwości gminy wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze;
10. Zadania będące w kompetencjach wydziału w zakresie ustawy o ochronie gruntów ornych i leśnych: wydawanie opinii w trybie art. 14 oraz art. 22 powyższej ustawy min. w zakresie sposobu zagospodarowania humusu z gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji rolnej;
11. Zadania będące we właściwościach gminy w zakresie ustawa o lasach.
12. Zadania będące we właściwościach gminy w zakresie obowiązków związanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków ujętych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
13.Wykonywanie i przestrzeganie procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych wynikających z wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych;
14. Wydziałem Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska kieruje kierownik.
15. Nadzór nad Wydziałem Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska sprawuje I zastępca burmistrza.

|0|