Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

Do zadań Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska zakresu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska należą w szczególności:
1) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy:
a) planowanie, organizowanie, koordynowanie, kontrolowanie (nadzorowanie) i rozliczanie usług w zakresie stałego utrzymania czystości i porządku na terenach komunalnych;
b) interwencyjne porządkowanie terenów komunalnych, w tym likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów;
c) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania zezwoleń
na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
d) kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem, o którym mowa w lit. c;
e) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie utrzymania czystości i porządku,
f) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną gminy w zakresie utrzymania czystości porządku, w tym utrzymania terenów zieleni;
g) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
h) uzgadnianie lokalizacji pojemników na odpady na terenach komunalnych;
i) prowadzenie spraw związanych z zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych lub ich części;
j) prowadzenie spraw związanych z obowiązkową deratyzacją;
k) wydawanie opinii do wniosków w zakresie gospodarki i odpadami;
l) prowadzenie postępowań administracyjnych nakazujących posiadaczowi odpadów
ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania;
m) zapewniania warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) utrzymanie terenów zielonych oraz zadania z zakresu ustawy o ochronie przyrody:
a) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i utrzymaniem w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień (w tym ich usuwaniem i pielęgnowaniem );
b) planowanie i przedstawianie propozycji w zakresie zagospodarowania nowych
oraz rewitalizacja terenów zieleni;
c) dokonywanie przeglądów zieleni miejskiej i typowanie do zabiegów pielęgnacyjnych;
d) prowadzenie spraw związanych z parkami gminnymi i przygotowywaniem projektów aktów administracyjnych dotyczących ich funkcjonowania;
e) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących usunięcia drzew lub krzewów terenu nieruchomości;
f) wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych w zakresie usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia, zniszczenia drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
3) zadania wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
a) inicjowanie i finansowanie zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym działania związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
b) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i/lub wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
c) udostępnianie, odmowa udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzenie w zakresie właściwości wydziału publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku;
d) prowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z wyłączeniem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy;
e) podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska naturalnego prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie negatywnego oddziaływania na środowisko działalności osób fizycznych;
f) nadzorowanie funkcjonowania maszyn i urządzeń w aspekcie ich uciążliwości dla środowiska oraz prowadzenie ewidencji emiterów zanieczyszczeń;
g) organizowanie, planowanie, koordynowanie i nadzorowanie prac spraw związanych
z gminnym programem ochrony środowiska oraz planem gospodarki odpadami;
h) współdziałanie w zakresie należytej ochrony roślin uprawnych, a także wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych;
4) zadania wynikające z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i innych ustaw pokrewnych:
a) planowanie, organizowanie, kontrolowanie i finansowanie wykonywania usług w zakresie utrzymania we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym cmentarzy komunalnych;
b) przygotowywanie projektów aktów administracyjnych dotyczących opłat za miejsca cmentarne;
c) współpraca z wojewodą w zakresie organizowania, koordynowania i finansowania zadań związanych z obowiązkiem utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
d) prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem informatycznego systemu administracji cmentarzy komunalnych; nadzorowanie administratora cmentarzy w zakresie bieżącej obsługi programu oraz współpraca z wykonawcą oprogramowania;
5) zadania z zakresu ustawy o ochronie zwierząt i ustawy Prawo łowieckie:
a) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania (cofania) zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;
b) rejestracja i prowadzenie ewidencji właścicieli psów;
c) prowadzenie spraw związanych z elektroniczną identyfikacją psów;
d) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywaniem;
e) opiniowanie dzierżaw obwodów łowieckich i planów łowieckich;
f) współpraca z kołami łowieckimi i właściwymi organami administracji publicznej
w zakresie zwierząt wolno żyjących;
g) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących czasowego odebrania właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia;
h) współpraca z Inspekcją Weterynaryjną;
6) zadania z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód:
a) spraw z zakresu melioracji cieków wodnych;
b) prowadzenie postępowań administracyjnych nakazujących właścicielom gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom wynikających ze zmian stanu wody na gruncie, odprowadzaniem wód oraz ścieków na grunty sąsiednie;
c) zatwierdzanie ugody ustalającej zmianę stanu wody na gruntach umawiających się właścicieli;
d) zadań związanych z utrzymaniem publicznych studni, zdrojów ulicznych oraz poborem wody do celów gaśniczych;
7) zarządzanie, eksploatacja i rekultywacja składowiska odpadów w zakresie:
a) sprawowania nadzoru nad składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne współpracę z jego zarządcą;
b) prowadzenie spraw związanych ze stacją przeładunku odpadów komunalnych;
8) prowadzenie współpracy z rodzinnymi ogrodami działkowymi;
9) wykonywanie i przestrzeganie procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych wynikających z wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych;
4. Wydziałem Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska kieruje kierownik.
5. Nadzór nad Wydziałem Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska sprawuje I zastępca burmistrza.