Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2024 Zarządzenie Nr 143.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.06.2024 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Miejskiej w Kłodzku.

Kategoria menu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2024

Zarządzenie Nr 143.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 17.06.2024 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Miejskiej w Kłodzku.

Treść informacji

Zarządzenie Nr 143.0050.2024

Burmistrza Miasta Kłodzka

z dnia  17 czerwca 2024 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Miejskiej w Kłodzku

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t. j. Dz. U. 2024.248), art. 20 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U.     2023.122), § 8. ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218),  oraz zarządzenia nr 585 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów na obszarze Województwa Dolnośląskiego, zarządzam co następuje:

paragraf 1

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia i realizacji zadań ujętych w „Planie Operacyjnych Funkcjonowania Miasta Kłodzka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa stały dyżur Burmistrza Miasta Kłodzka - zwany dalej „stałym dyżurem.”

paragraf 2

Stały dyżur, o którym mowa w § 1 stanowi integralny element Systemu Stałych Dyżurów na obszarze województwa dolnośląskiego.

paragraf 3

Dokumenty obowiązujące w stałym dyżurze to:

1) instrukcja działania stałego dyżuru Burmistrza Miasta Kłodzka,

2) dziennik meldunków stałego dyżuru,

3) dziennik ewidencji stałego dyżuru,

4) wykaz składu osobowego stałego dyżuru Burmistrza Miasta Kłodzka.

paragraf 4

Zadania realizowane w ramach stałego dyżuru obejmują w szczególności:

1) Przekazywanie decyzji uruchamiania realizacji zadań ujętych w Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych na terenie miasta;

2) Uruchamianie w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

3) Przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił i środków uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;

4) Przekazywanie informacji o zdarzeniach, podejmowanych decyzjach i działaniach odpowiednio w Urzędzie Miasta Kłodzka oraz w jednostkach organizacyjnych podległych  i nadzorowanych;

5) Powiadamianie kadry kierowniczej o uruchomieniu systemu stałych dyżurów;

6) Przyjmowanie, ewidencjonowanie i natychmiastowe przekazywanie sygnałów i decyzji dotyczących podwyższania gotowości obronnej państwa, zgodnie z przyjętym obiegiem informacji;

7) Uruchamianie procedur zawartych w planach i dokumentacji zarządzania kryzysowego wynikających z zaistniałych sytuacji kryzysowych lub zdarzeń o charakterze terrorystycznym, w rozumieniu przepisów o zarządzaniu kryzysowym.

paragraf 5

Przygotowanie systemu stałego dyżuru polega na:

1) prowadzeniu dokumentacji związanej z zapewnieniem warunków funkcjonowania systemu stałego dyżuru, wymienionej w § 3,

2) wskazaniu pomieszczenia, wyposażonego w środki łączności, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, w którym stały dyżur będzie pełniony,

3) wyznaczeniu osób upoważnionych do uruchomienia systemu stałego dyżuru oraz aktualizowaniu wykazu tych osób, zawierających ich dane teleadresowe,

4) zapewnienie systemów łączności oraz ochrony w miejscach funkcjonowania systemu stałego dyżuru,

5) zapewnieniu wyżywienia i miejsc odpoczynku dla osób pełniących stały dyżur,

6) zorganizowaniu, nie rzadziej niż jeden raz w roku w ramach szkolenia obronnego szkolenia teoretycznego i praktycznego dla osób wchodzących w skład systemu stałego dyżuru.

paragraf 6

1. W skład stałego dyżuru wchodzą:

1) Kierownicy (Starsi Dyżurni) zmiany stałego dyżuru;

2) Dyżurni – wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta w Kłodzku.

2. Stały dyżur po jego uruchomieniu pełniony jest całodobowo w systemie dwuzmianowym:

1) I zmiana – od godz. 8:00 do godz. 20:00

2) II zmiana – od godz. 20:00 do godz. 8:00

3. Burmistrz może określić inne godziny pełnienia stałego dyżuru, jeśli uzasadnione jest to specyfiką Urzędu i zapewnienia pełnienia dyżuru całodobowo.

paragraf 7

System stałego dyżuru należy utrzymywać w stałej gotowości do działania.

paragraf 8

1)W przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których mowa w § 4 ust.1 i § 5 ust.1 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, system stałego dyżuru uruchamiany jest obligatoryjnie, w celu realizacji zadań określonych w § 8 ust.3 tego rozporządzenia.

2) System stałych dyżurów może być uruchomiony w stanie stałej gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, na polecenie Burmistrza, Starosty Powiatu Kłodzkiego lub Wojewody Dolnośląskiego w celu:

a) reagowania na zaistniałą sytuację kryzysową, rozumianą w brzmieniu art. 3 pkt 1 ustawy  z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,

b) szkolenia i kontroli.

paragraf 9

Zobowiązuję Głównego Specjalistę w komórce organizacyjnej Zespołu Zarządzania Kryzysowego do opracowania i bieżącej aktualizacji dokumentacji stałego dyżuru.

paragraf 10

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

paragraf 11

Traci moc Zarządzenie Nr 81.0050.2015 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 7 kwietnia 2015 r.

paragraf 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Nowe zarządzenie ma charakter porządkowy. Doprecyzowane zostały zapisy dotyczące zadań realizowanych w ramach stałego dyżuru. W porównaniu do poprzedniego zarządzenia zaktualizowana została podstawa prawna oraz dodano ustawę o zarządzaniu kryzysowym. 

Sporządziła:

Aneta Warzocha-Gnojnicka - Główny Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego i OC

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  18.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2024 12:44
Data weryfikacji:   18.06.2024 15:04
Data ostatniej zmiany:   18.06.2024 15:04 Rejestr zmian