Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2024 Zarządzenie Nr 141.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.06.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok.

Kategoria menu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako organu 2024

Zarządzenie Nr 141.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 12.06.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok.

Treść informacji

ZARZĄDZENIE Nr 141.0050.2024 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

 z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 i 4 Uchwały Nr LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2024, Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

 Paragraf 1

 1.      Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na łączną wysokość wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 Paragraf 2

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą: 163 218 663,30 zł

Po stronie wydatków kwotą: 168 860 003,19 zł

Deficyt: 5 641 339,89 zł

 Paragraf 3

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

 Paragraf 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Podpisano przez Michał Piszko

Burmistrz Miasta Kłodzko

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Budżetowo - Finansowy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2024 15:20
Data weryfikacji:   14.06.2024 15:21
Data ostatniej zmiany:   14.06.2024 15:21 Rejestr zmian