Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2024 Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.06.2024 r. w sprawie przyjmowania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego w depozyt, po przeprowadzeniu głosowania w dniu 9 czerwca 2024 r. w Gminie Miejskiej Kłodzko w obwodach od nr 1 do nr 19 oraz prac archiwizacyjno-porządkowych.

Kategoria menu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kłodzka jako kierownika 2024

Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 06.06.2024 r. w sprawie przyjmowania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego w depozyt, po przeprowadzeniu głosowania w dniu 9 czerwca 2024 r. w Gminie Miejskiej Kłodzko w obwodach od nr 1 do nr 19 oraz prac archiwizacyjno-porządkowych.

Treść informacji

ZARZĄDZENIE Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjmowania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego w depozyt, po przeprowadzeniu głosowania w dniu 9 czerwca 2024 r. w Gminnie Miejskiej Kłodzko w obwodach od nr 1 do nr 19 oraz prac archiwizacyjno-porządkowych.

Na podstawie artykuł 33 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dziennik Ustaw  z 2024 r. pozycja 609 ze zmianami), postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dziennik Ustaw  z 2024 r. pozycja 334) oraz artykuł 156 paragraf 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2011 r.-Kodeksu Wyborczego (Dziennik Ustaw  z 2023 r. pozycja 2408 ze zmianami), zarządza się, co następuje:

 Paragraf 1

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu protokołu głosowania przez pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej - Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej w Kłodzku lub Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej niezwłocznie w celu zabezpieczenia w depozycie w Urzędzie Miasta w Kłodzku przekazuje Urzędnikowi Wyborczemu miasta Kłodzka oraz pracownikom Urzędu Miasta w Kłodzku, o których mowa w § 2  wszystkie opakowania zbiorcze i paczki z dokumentami oraz pieczęć komisji, tj.:

Punkt pierwszy: odpowiednio opisane pakiety zawierające posegregowane karty do głosowania ważnymi, nieważnymi i niewykorzystanymi w wyborach;

Punkt drugi: drugie egzemplarze protokołu głosowania;

Punkt trzeci: spis wyborców (w tym z dodatkowymi formularzami spisu) wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami oraz aktami pełnomocnictwa;

Punkt czwarty: listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania, na której komisja odnotowała fakt głosowania przez pełnomocnika;

Punkt piąty: pakiety zawierające koperty zwrotne wraz z kartami do głosowania;

Punkt szósty: pakiety wyborcze niedoręczone lub nieodebrane osobiście przez wyborców;

Punkt siódmy: puste koperty zwrotne oraz puste koperty do głosowania;

Punkt ósmy: nieuwzględnione w obliczeniach karty do głosowania niewrzucone do urny wyborczej: znalezione w lokalu kart przez komisję oraz z powodu umieszczenia w jednej kopercie na kartę do głosowania więcej niż jednej karty do głosowania;

Punkt dziewiąty: pakiety wyborcze i niewrzucone do urny wyborczej koperty zwrotnej;

Punkt dziesiąty: koperty zwrotne nieodebrane przez komisję, lecz pozostawione w lokalu;

Punkt jedenasty: nośniki z zarejestrowanym przez mężów zaufania wyznaczonych przez komitety wyborcze przebiegiem czynności komisji;

Punkt dwunasty:drugi egzemplarz ewidencji czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym (pierwszy egzemplarz komisja przekazuje burmistrzowi);

Punkt trzynasty: drugi egzemplarz zaświadczeń wydanych mężom zaufania oraz członkom komisji;

Punkt czternasty: wszystkie arkusze pomocnicze i niewykorzystane formularze protokołu głosowania (także błędnie wypełnione) oraz wadliwie sporządzone protokoły głosowania, drugie egzemplarze raportu ostrzeżeń dotyczące protokołów głosowania;

Punkt piętnasty: protokoły posiedzeń;

Punkt szesnasty: uchwały;

Punkt siedemnasty: urzędowe obwieszczenia, komunikaty oraz inne dokumenty obsługi obwodowej komisji wyborczej;

Punkt osiemnasty: niezużyte plomby wyborcze;

Punkt dziewiętnasty: osłony na spis wyborców;

Punkt dwudziesty: nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille”a;

Punkt dwudziesty pierwszy: listę wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa, na której odnotowała fakt głosowania przez pełnomocnika;

Punkt dwudziesty drugi: pierwszy egzemplarz ewidencji czasu przebywania mężowi zaufania w lokalu wyborczym.

 

Paragraf 2

Upoważnia się pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku do odbioru materiałów wraz z pieczęcią komisji:

Punkt pierwszy: Renatę Zieloną-Wasilewską - głównego specjalisty ds. archiwum zakładowego Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej;

Punkt drugi: Alina Majka – inspektor ds. administracyjnych Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej.

 

Paragraf 3

Zobowiązuje się wymienionych § 2 pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku, zgodnie z uzyskanymi wytycznymi, do prac archiwizacyjno-porządkowych przygotowania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych w dniu 9 czerwca 2024 r., do przekazania Krajowemu Biurowi Wyborczemu, Delegaturze w Wałbrzychu oraz Archiwum Państwowemu we Wrocławiu.

 

Paragraf 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Podpisał: Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

 Uzasadnienie

W związku z techniczną obsługą obwodowych komisji wyborczych oraz wykonaniem zadań związanych z zabezpieczeniem dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych w dniu 9 czerwca 2024 r. a przeprowadzanych na obszarze Gminy Miejskiej Kłodzko, odpowiednio zapewnia burmistrz. Dlatego też konieczne było wprowadzić niniejsze zarządzenie w celu właściwej organizacji zleconych prac w obsłudze wyborów w Urzędzie Miasta  w Kłodzku.

Sporządziła: Renata  Zielona-Wasilewska

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  07.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2024 09:34
Data weryfikacji:   11.06.2024 09:58
Data ostatniej zmiany:   11.06.2024 09:58 Rejestr zmian