Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wybory samorządowe 2024 Informacje, Wytyczne PKW, Wzory dokumentów Wybory Samorządowe _ Pełnomocnictwo do głosowania

Kategoria menu:Informacje, Wytyczne PKW, Wzory dokumentów

Wybory Samorządowe _ Pełnomocnictwo do głosowania

Treść informacji

Wymagane dokumenty

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawa wyborcze w wyborach do organów miasta Kłodzka (Rady Miasta Kłodzka, Burmistrza Miasta Kłodzka),  a zatem musi być ujęta w stałym obwodzie głosowania w Kłodzku.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa do wyborów samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r. sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 29 marca 2024 r.  

Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:

- pisemną zgodę na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do ww. Rozporządzenia (zgoda) osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a  także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

- w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Miasta Kłodzka.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

- śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;

- wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;

- wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

 Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta w Kłodzku

Plac Bolesława Chrobrego 1

57 – 300 Kłodzko

Biuro Obsługi Ludności

 

Opłaty

Pełnomocnictwo do głosowania jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia:

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza upoważniony pracownik tut. Urzędu.

Pełnomocnictwa są do odbioru w Urzędzie Miasta w Kłodzku pl. Bolesława Chrobrego 1

57 – 300 Kłodzko pok. 121 (I piętro) w godzinach od 7:30 do 14:00.

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 29 stycznia 2024 r. . w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Urząd Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  05.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  05.03.2024 14:29
Data weryfikacji:   05.03.2024 15:26
Data ostatniej zmiany:   05.03.2024 15:28 Rejestr zmian