Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wykazy nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców _ ul. Kościelna 3 m. 3

Kategoria menu:Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców _ ul. Kościelna 3 m. 3

Treść informacji

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia  12.02.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Przedmiot sprzedaży

i położenie

nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany w Kłodzku w budynku przy
ul. Kościelnej 3

Oznaczenie

Nieruchomości wg

KW i EGiB

dz. nr 81/2 (AM-1) obręb Centrum o powierzchni 0,0100 ha

Księga wieczysta nieruchomości lokalowej  – niewyodrębniona,

Księga wieczysta nieruchomości gruntowej – SW1K/00048439/3

 

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do

 sprzedaży

Powierzchnia lokalu mieszkalnego – 60,87 m²

Powierzchnia pomieszczenia przynależnego: brak;

Udział w częściach wspólnych nieruchomości – 25/100 cz.

 

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: A10 MW/U – teren przeznaczony po funkcję usług i mieszkalnictwa.

Budynek ul.  Kościelna 3 wpisany jest do Rejestru Zabytków pod nr A/4386/1219/Wł z dnia 16 czerwca 1987 r. i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece na zabytkami ( t. j. Dz. U. 2022, poz. 840 ze zm.).

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny o powierzchni 60,87 m² składa się z: dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC i pomieszczenia gospodarczego; zlokalizowany jest na IV kondygnacji budynku mieszkalno-użytkowego znajdującego się w zabudowie zwartej o czterech kondygnacjach plus poddasze nieużytkowe; podpiwniczenie całkowite.

Obciążenia
i zobowiązania

Nieruchomość jest obciążona umową najmu na czas nieoznaczony od dnia 21.11.1987 r.

Forma oddania

nieruchomości

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podstawie przepisów art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Cena nieruchomości:

281 500,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych)

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1570 ze zm.)

 

Termin wywieszenia: od 13.02.2024  r. do 05.03.2024 r.

Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się go na stronach internetowych Urzędu Miasta w Kłodzku (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl.). Informację o

 zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 26.03.2024 r.

Dodatkowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, pl. Bolesława Chrobrego 1, tel. nr 74 865 46 63.

 Podpisał Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  13.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  13.02.2024 09:35
Data weryfikacji:   13.02.2024 09:36
Data ostatniej zmiany:   13.02.2024 09:36 Rejestr zmian