Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Organizacje pozarządowe Otwarte konkursy ofert OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NAUKI i EDUKACJI.

Kategoria menu:Otwarte konkursy ofert

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NAUKI i EDUKACJI.

Treść informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 R. Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NAUKI i  EDUKACJI.

 

1.  Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu:

·      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na kwotę 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych),

·      pomocy społecznej na kwotę 15 000 zł (słownie: piętnaście  tysięcy złotych), 

·      oraz nauki i edukacji na kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

2.  Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego i tradycji, pomocy społecznej oraz nauki i edukacji.

 

3.  Termin składania ofert konkursowych na realizację zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 4 marca  2024 r. o godz. 15.30. Oferty wraz załącznikami należy złożyć bezpośrednio do siedziby urzędu lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu,
a nie data stempla pocztowego.

 

4.  Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty oraz załączników, na stronach www.klodzko.pl  oraz w BIP Urzędu Miasta w Kłodzku.
 
Dodatkowe informacje  na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 74 865 46 64 lub  e-mail: k.dolata@um.klodzko.pl

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2024

2. Wzór oferty

3. Załącznik nr 1 – Oświadczenia oferenta

4. Załącznik nr 2 – Kalkulacja przewidywanych kosztów

5. Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej

 

Ogłoszenie podpisał

Burmistrz Miasta Kłodzka

Michał Piszko

Pliki powiązane z informacją

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.02.2024 13:11
Data weryfikacji:   12.02.2024 13:31
Data ostatniej zmiany:   12.02.2024 13:31 Rejestr zmian