Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Utrzymanie czystości i porządku w gminie PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Kategoria menu:Utrzymanie czystości i porządku w gminie

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Treść informacji

Podstawa prawna:

·         Art. 7, art.8, art.8a i art.9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

·         Art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego            

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

·        UCHWAŁA NR LX/538/2023 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 25 maja 2023 r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

·         Uchwała nr XXX/333/2012 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej NIP,

2.   określenie przedmiotu i obszaru działalności,

3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie  na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

5.  proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane
po zakończeniu działalności,

6.   określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem

7.   określenie zamierzonego czasu prowadzenia działalności objętej wnioskiem

8.   stacje zlewne do których będą przekazywane nieczystości ciekłe

9. stacje zlewne do których będą przekazywane osadniki z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Do wniosku przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć:

1.        Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, która zapewnia oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi. 

2.        Dokument potwierdzający gotowość odbioru osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną.

3.        Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. W/w. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4.        Dowód wniesienia opłaty skarbowej wysokości 107 zł (opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kłodzka, nr rachunku 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020). Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

5.        Dokumenty potwierdzające spełnienie  wymagań określonych w uchwałach Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - dokumenty nie są obligatoryjne:

·           Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów.

·           Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi.

·           Dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych np. oświadczenie zawierające klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

·           W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).

·           Dokumentacja fotograficzna pojazdów asenizacyjnych z widocznym oznakowaniem pojazdów pozwalającym na identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługę.

·           Oświadczenie.

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w uchwałach Rady Miejskiej w Kłodzku
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko

Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca; dla spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Szczegółowe informacje:

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kłodzku, pokój 301,
Ewelina Janik, tel. 74 8 65 46 18.

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2022 14:56
Data weryfikacji:   17.02.2023 13:53
Data ostatniej zmiany:   22.06.2023 12:41 Rejestr zmian