Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Utrzymanie czystości i porządku w gminie PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Kategoria menu:Utrzymanie czystości i porządku w gminie

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Treść informacji

Podstawa prawna:

• Art. 7, art.8, art.8a i art.9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),

• Art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

• UCHWAŁA Nr XXX/333/2012 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej NIP,

2.  określenie przedmiotu i obszaru działalności,

3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.


Do wniosku przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć:

1.zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

2.dokument potwierdzający gotowość odbioru ścieków przez stację zlewną.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 Opłaty:

107,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Opłatę skarbową należy uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kłodzku.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

  1. jednostki budżetowe,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca; dla spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kłodzka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U.2012 poz.299).

Burmistrz Miasta Kłodzka  jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.

Szczegółowe informacje: Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kłodzku, pokój 301, osoba do kontaktu: Ewelina Janik, tel. 74 8 65 46 18.

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2022 14:56
Data weryfikacji:   14.06.2022 15:02
Data ostatniej zmiany:   14.06.2022 15:23 Rejestr zmian