Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Ogłoszenia i komunikaty OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Kategoria menu:Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść informacji

 

Kłodzko, 30 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kłodzku uchwały Nr XXVII/246/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi”.

Usytuowanie obszaru objętego wyżej określonym planem miejscowym wskazano na mapie topograficznej w skali 1:10 000, która została wywieszona wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz umieszczona na stronie internetowej urzędu: http://www.um.bip.klodzko.pl/

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1,  w związku z art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ocenyoddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Kłodzko. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku pod adresem http://www.um.bip.klodzko.pl/ oraz w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku ratusza).

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób składających wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”.

Podpisał Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

 

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska-Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
Data wytworzenia informacji:  30.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  30.06.2021 12:26
Data weryfikacji:   30.06.2021 12:34
Data ostatniej zmiany:   30.06.2021 12:41 Rejestr zmian