Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Regulamin organizacyjny Urzędu Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.04.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego urzędowi miasta w Kłodzku.

Kategoria menu:Regulamin organizacyjny Urzędu

Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 16.04.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego urzędowi miasta w Kłodzku.

Treść informacji

 

Zarządzenie nr 26/2021 na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t. j.) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

Paragraf 1

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta w Kłodzku, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 51/2017 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta w Kłodzku z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1.    w §11 dodaje się pkt 16) o treści: „Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych” oraz symbol – „POIN”

 

2.    § 12 otrzymuje brzmienie

„§ 12.1 Ustala się etatyzację Wydziałów, o których mowa w § 11:

1)    Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej                                                     21 etatów

2)    Wydział Budżetowo – Finansowy                                                               12  etatów

3)    Wydział Podatków i Opłat                                                                           9 etatów

4)    Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego      15 etatów                                                                                                         

5)    Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska                                        12 etatów

6)    Wydział Rozwoju Miasta                                                                              6 etatów

7)    Wydział Edukacji i Spraw Społecznych                                                         9 etatów

8)    Urząd Stanu Cywilnego                                                                               10 etatów

9)    Zespół  ds. Kontroli                                                                                      2 etaty

10) Zespół Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej                                       3 etaty

11) Zespół ds. Zamówień Publicznych                                                                 2 etaty

12) Audytor Wewnętrzny                                                                                  0,5 etatu

13) Stanowisko ds. BHP                                                                                  0,5 etatu

14) Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi                                            1 etat

15) Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień               1 etat

2.    W uzasadnionych przypadkach określone zadania urzędu mogą być wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych.

3.    Schemat organizacyjny urzędu określa załącznik nr 1 do regulaminu.”

3.   W §14 dodaje się ustęp 24 o brzmieniu: „Udział pracowników merytorycznych, wskazanych przez burmistrza na podstawie imiennych upoważnień, w zespołach kontrolnych powoływanych celem przeprowadzenia czynności związanych z kontrolą  wewnętrzną oraz kontrolą w jednostkach organizacyjnych oraz  w innych podmiotach.”.

4.   W §18 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „Nadzór nad Wydziałem Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego sprawuje zastępca burmistrza”

5.    §24 - ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

1)    „Burmistrz wyznacza pracowników merytorycznych urzędu miasta do udziału w zespołach kontrolnych.

2)    Każdy z członków zespołu kontrolnego podejmuje zlecone czynności  na podstawie upoważnienia imiennego udzielonego przez Burmistrza.

3)    Pracami zespołu kieruje kierownik zespołu kontrolnego, każdorazowo powoływany przez zarządzającego kontrolę odrębnym upoważnieniem.”

- ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „Nadzór nad zespołem sprawuje burmistrz.”

6.   W §25 wykreśla się ustęp 4

7.   Po §30 dodaje się §31 o brzmieniu:

„1. Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:

 1. kierowanie Pionem Ochrony Informacji Niejawnych;
 2. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 3. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym zastosowanie ochrony środków bezpieczeństwa fizycznego;
 4. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 5. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 6. kontrolę ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej (co najmniej raz na trzy lata) kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 7. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Kierownika Jednostki Organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 8. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 9. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 10. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 11. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamiając o tym Kierownika Jednostki Organizacyjnej, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE” lub wyższą, również ABW lub SKW;
 12. nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w urzędzie;
 13. rejestrowanie dokumentów niejawnych i wysyłanie ich pocztą;
 14. udostępnianie i wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulami „poufne" i „zastrzeżone pracownikom posiadającym poświadczeń bezpieczeństwa odpowiedniej klauzuli;
 15. archiwizacja                                                                                                                      

 2. Nadzór na pełnomocnikiem sprawuje Burmistrz.”

Paragraf 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom wydziałów, koordynatorom zespołów praz pracownikom zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

Paragraf 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał: Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  06.05.2021 11:23
Data weryfikacji:   06.05.2021 11:24
Data ostatniej zmiany:   06.05.2021 11:24 Rejestr zmian