Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Stypendia Burmistrza Miasta Kłodzka za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne

Kategoria menu:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Stypendia Burmistrza Miasta Kłodzka za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne

Treść informacji

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje o możliwości ubiegania się o Stypendium „Leonardo” za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne za dany rok szkolny. Pomoc w formie stypendiów dla uzdolnionych uczniów ustanowiona została by dostrzec znaczące osiągnięcia uczniów oraz zachęcić do dalszego rozwoju osobistego. W rezultacie  uzdolnieni uczniowie promują swoją gminę poprzez udział w różnych konkursach , festiwalach i zawodach sportowych.

 

Stypendium „Leonardo” skierowane jest do uczniów:

·  pobierającym naukę na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko bez względu na miejsce zamieszkania, począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej oraz

·  zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko i pobierającym naukę poza terenem Gminy Miejskiej Kłodzko, począwszy od klasy IV do klasy VIII szkoły podstawowej.  

 

Poniższe formy pomocy i związane z nimi świadczenia są indywidualnym wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny, który może poszczycić się osiągnięciami edukacyjnymi, artystycznymi, sportowymi.

 

Stypendium sportowe ma na celu wspieranie rozwoju osób osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać indywidualnie uczeń, który otrzymał co najmniej ocenę dobrą z zachowania i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) został medalistą klasyfikacji generalnej Pucharu Polski, Pucharu Europy lub Mistrzostw Europy/Świata lub;

2)  zajął miejsce od I do III w klasyfikacji indywidualnej na Mistrzostwach Polski lub;

3) zajął miejsce od I do III w klasyfikacji indywidualnej w zawodach, turniejach, olimpiadach organizowanych przez federacje sportowe, związki sportowe, stowarzyszenia sportowe na szczeblu ogólnopolskim rangi Mistrzostw Polski (wymagane potwierdzenie rangi zawodów przez dany związek sportowy) lub;

4) zajął I miejsce w finale mistrzostw Dolnego Śląska w zawodach, turniejach organizowanych przez federacje i związki sportowe lub;

5) został powołany do wojewódzkiej lub narodowej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu lub;

6) ustanowił rekord Polski w danej kategorii wiekowej.

 

Stypendium  artystyczne ma na celu wspieranie osób wybitnie uzdolnionych artystycznie w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach. Stypendium za osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który otrzymał co najmniej ocenę  bardzo dobrą z zachowania i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) uzyskał indywidualnie jedno z miejsc I - III lub uzyskał tytuł laureata w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub 

2) jest finalistą bądź zwycięzcą lub uzyskał wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia artystyczne
o charakterze międzynarodowym.

 

Stypendium za osiągnięcia naukowe może otrzymać uczeń, który spełnił następujące warunki:
1) otrzymał co najmniej ocenę  bardzo dobrą z zachowania;

2) w rywalizacji indywidualnej zajął  miejsce od  I do  III lub uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach co najmniej na szczeblu wojewódzkim, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

 

Wniosek o przyznanie stypendium można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kłodzku – link poniżej i  należy go skierować do Burmistrza Miasta Kłodzka w terminie do dnia 15 lipca danego roku uwzględniając osiągnięcia sportowe, naukowe  lub artystyczne w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium. Wnioski stypendialne rozpatrywane będą
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września  danego rok.

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczające  zdobyte osiągnięcia kandydata, w tym kserokopie licencji zawodniczej danego związku sportowego (jeśli takową zawodnik posiada).   Jeżeli z przedłożonych dokumentów nie będzie wynikać ranga imprezy/zawodów sportowych, Burmistrz Miasta Kłodzka może wówczas wezwać do uzupełnienia dokumentów potwierdzających udział kandydata do Stypendium na danym szczeblu imprezy/zawodów sportowych. 

 

Wnioski o przyznanie Stypendium niespełniające warunków zawartych w niniejszej uchwale pozostawione zostaną bez rozpoznania. Ponadto, złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem Stypendium. Stypendium, w każdej kategorii za dany rok szkolny, przyznawane jest do wysokości 1.000,00 zł. O przyznaniu bądź odmowie przyznania Stypendium oraz o liczbie i wysokości przyznanego Stypendium decyduje Burmistrz Miasta Kłodzka, biorąc pod uwagę rangę osiągniętych wyników. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych gminy, przy czym liczba Stypendiów w danym roku uzależniona jest od możliwości finansowych gminy. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub gotówką w banku obsługującym Gminę Miejską Kłodzko.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Spraw, pok. 220, 222 lub pod nr tel. 74 865 46 64 lub 74 865 46 97.  

 

 

Do pobrania poniżej:

1. Wniosek o Stypendium

2. Uchwała Rady Miejskiej  w Kłodzku w sprawie przyznawania Stypendium „LEONARDO” za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

3.  Uchwała Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Miejskiej Kłodzko

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Karolina Dolata
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  25.02.2020
Data wprowadzenia do BIP:  25.02.2020 10:06
Data weryfikacji:   25.02.2020 10:10
Data ostatniej zmiany:   25.02.2020 10:10 Rejestr zmian