Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Kategoria menu:

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Opis informacji

Do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w zakresie oświaty należy w szczególności:
1) przygotowanie programu rozwoju oświaty dla Gminy Miejskiej Kłodzko:
2) zapewnienie należytych warunków działania szkół i przedszkoli w tym bezpiecznych warunków nauki i opieki nad dziećmi i młodzieżą;
3) realizacja prawa dziecka do rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4) prowadzenie całości prac związanych z przeprowadzeniem konkursów na stanowiska dyrektora szkoły i placówki oświatowej prowadzonej przez gminę;
5) współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w procedurze nadania imienia placówce;
6) dokonywanie wpisów oraz prowadzenie ewidencji szkól i placówek publicznych i niepublicznych;
7) wnioskowanie o założenie, przekształcenie lub likwidację placówki oświatowej i realizacja obowiązujących w tym zakresie procedur;
8) występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych do dyrektorów placówek i organu nadzoru pedagogicznego.
9) współpraca z kuratorium oświaty,
10) przygotowanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych do zatwierdzenia przez burmistrza,
11) udział w planowaniu budżetu placówek oświatowych;
12) planowanie, rozdział i kontrola dotacji udzielanych z budżetu gminy dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest gmina;
13) kontrola stanu liczbowego dzieci w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest gmina oraz prowadzenie rozliczeń z udzielonych dotacji;
14) wykonywanie analiz w zakresie poziomu kosztów poszczególnych placówek formułowanie wniosków w tym zakresie;
15) dokonywanie w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego oceny pracy dyrektora szkoły i placówki oświatowej;
16) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wniosku rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
17) uczestnictwo w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie dyrektora szkoły od oceny jego pracy;
18) nadzorowanie prowadzenia przez dyrektorów szkół ewidencji realizacji obowiązku szkolnego oraz prowadzenie egzekucji administracyjnej w stosunku do rodziców lub opiekunów prawnych w zakresie niespełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zameldowane na terenie gminy;
19) prowadzenie kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 -18 lat;
20) udział w negocjacjach nad projektami układów zbiorowych pracy dla nauczycieli oraz pracowników szkół i placówek oświatowych niebędących nauczycielami;
21) opracowywanie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami;
22) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
23) prowadzenie procedury związanej z nadaniem nauczycielom kontraktowym stopnia nauczyciela mianowanego;
24) nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół i przedszkoli;
25) opracowanie projektów planu sieci szkół oraz określenia granic obwodów szkół prowadzonych przez gminę,
26) sporządzanie branżowych sprawozdań;
27) przygotowanie projektów aktów założycielskich oraz statutów dla nowo zakładanych placówek oświatowych;
28) prowadzenie procedury związanej z likwidacją połączeniem w zespól lub wyłączeniem z zespołu szkół i przedszkoli;
29) zapewnienie realizacji zadań statutowych szkoły prowadzonej przez gminę;
30) nadzorowanie przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
31) nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę;
32) przygotowywanie decyzji określających ilość godzin nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
33) opiniowanie kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowej;
34) opiniowanie uchwał rady pedagogicznej przedłożonej przez organ nadzoru pedagogicznego w razie stwierdzenia niezgodności jej z przepisami prawa;
35) organizowanie doradztwa metodycznego, szkoleń oraz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli;
36) współudział w opracowywaniu programu harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania;
37) realizacja pod względem merytorycznym funduszy celowych przyznawanych gminą na wykonanie zadań gminy w zakresie oświaty;
38) przygotowanie, realizacja i rozliczanie projektów oświatowych;
39) sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji na realizacje zadań z zakresu oświaty i sportu szkolnego;
40) współpraca z wydziałami oraz dyrektorami placówek oświatowych w zakresie ustalenia planu inwestycji i remontów w szkołach i placówkach oświatowych;
41) przygotowanie pod względem organizacyjnym i merytorycznym spraw związanych z przyznaniem przez Burmistrza Kłodzka stypendiów „Leonardo” dla uczniów szkół podstawowych
42) przygotowywanie programów wyrównywania szans edukacyjnych oraz wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych;
43) przygotowywanie projektów zarządzeń i decyzji Burmistrza w zakresie szczegółowych warunków formy i trybu przyznawania stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
44) prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania form pomocy materialnej dla uczniów;
45) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania nauczycielom dofinansowania różnych form doskonalenia zawodowego;
46) zabezpieczanie środków finansowych i ich przydział pracodawcom celem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
47) realizacja programu na rzecz społeczności romskiej w części dotyczącej oświaty:
a) przyznawanie stypendiów motywacyjnych dla uczniów romskich.
b) przygotowanie, realizacja i rozliczanie projektów wspierających edukację rozwój dzieci romskich.
48) kontrola realizacji zadań na rzecz społeczności romskiej przez szkoły i przedszkola;
49) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacjami społecznymi zajmującymi się zagadnieniami pomocy społecznej dla uczniów;
50) koordynacja działań w zakresie programu dożywiania dzieci w szkołach;
51) prowadzenie całości zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym m. in. organizowanie funkcjonowania i nadzorowanie działania gminnych żłobków i klubów dziecięcych, przygotowanie projektów uchwał w tym zakresie, prowadzenie właściwego rejestru, rozliczanie dotacji udzielonej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce niebędących gminami, organizowanie naboru na stanowiska dyrektorów i dziennych opiekunów;
2. Do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w zakresie kultury, sportu i rekreacji należą:
1) współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej i sportu, innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w tym zakresie;
2) realizacja pod względem merytorycznym funduszy celowych przyznawanych gminie na wykonanie zadań w zakresie sportu:
3) przeprowadzenie procedury konkursowej dotyczącej udzielania wsparcia lub powierzenia zadania w tym zakresie;
4) przygotowanie materiałów związanych z przyznaniem nagród Mecenasa Kultury Kłodzkiej i Sponsora Sportu Kłodzkiego;
5) koordynowanie uroczystości i imprez przygotowywanych przez szkoły;
6) przygotowanie informacji prasowych dotyczących działalności szkół i przedszkoli;
7) przygotowywanie projektów uchwał tworzenia, przekształcania i likwidacji instytucji kultury;
8) przygotowywanie projektów uchwał i nadawanie statutów instytucjom kultury;
9) prowadzenie rejestru instytucji kultury;
10) prowadzenie procedury związanej z powołaniem i odwołaniem dyrektorów instytucji kultury;
11) udział w planowaniu budżetu gminy w dziale kultura, sport i kultura fizyczna;
12) nadzorowanie bieżącej działalności podległych gminie placówek z zakresu kultury zgodnie z kompetencjami organizatora;
13) przygotowywanie do akceptacji burmistrza materiałów dotyczących nagradzania i oceny pracy dyrektorów, placówek kultury,
14) nadzorowanie wykorzystania dotacji przez podległe gminne instytucje kultury.
15) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przyznania tytułu honorowego obywatela Miasta Kłodzka.
16) współpraca w zakresie przygotowania kalendarza imprez kulturalnych i sportowych.
3. Do pozostałych kompetencji Wydziału Edukacji i Sprawa Społecznych należą:
1) realizowanie zadań z zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
2) realizacja polityki gminy z obszaru zdrowia publicznego w tym: ocena stanu zdrowia mieszkańców gminy oraz ustalania potrzeb w zakresie poprawy zdrowia i jakości opieki zdrowotnej;
3) planowanie, koordynacja i realizacja zadań gminy w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, opieki zdrowotnej i jej jakości oraz określonych zagadnień społecznych;
4) tworzenie i realizacja gminnych programów zdrowotnych;
5) realizacja i koordynacja zadań z zakresu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
6) współpraca z uczelniami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie zdrowia publicznego, ochrony zdrowia i określonych zagadnień społecznych oraz zakładami opieki zdrowotnej i ich organami;
7) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, gromadzenia i przechowywania informacji w tym zakresie,
8) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie zatrudniania osób w ramach orzeczonej kary.
9) koordynowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum Aktywności Lokalnej.
10) realizacja zadań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a zwłaszcza:
a) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę Miejską Kłodzko,
b) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
c) monitorowanie działalności Burmistrza Miasta Kłodzka oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
d) przedstawianie Burmistrzowi Miasta Kłodzka bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
e) sporządzanie rocznego raportu zbiorczego o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie gminy.
4. Pracą Wydziału Edukacji Spraw Społecznych kieruje kierownik.
5. Nadzór nad Wydziałem Edukacji Spraw Społecznych sprawuje II zastępca burmistrza.

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Renata Idzik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  16.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  16.12.2015 15:55
Data weryfikacji:   25.04.2023 09:29
Data ostatniej zmiany:   25.04.2023 09:29 Rejestr zmian