Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Inicjatywa lokalna Inicjatywa Lokalna krok po kroku

Kategoria menu:Inicjatywa lokalna

Inicjatywa Lokalna krok po kroku

Treść informacji

Inicjatywa Lokalna krok po kroku

Definicja

 

Inicjatywa lokalna rozumiana, jest jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),zwaną dalej „ustawą”.

Kto może złożyć wniosek?

Mieszkańcy Kłodzka, osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy (m.in. fundacji, stowarzyszenia), złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do Burmistrza Miasta Kłodzka.

Jakie zadania można zrealizować w ramach Inicjatywy Lokalnej?

1. W ramach Inicjatywy Lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19b ustawy w zakresie należącym do zadań Gminy m.in.:

a) działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmujące w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury, z zastrzeżeniem ust. 2,

b) działania w sferze kultury, edukacji, oświaty i wychowania,

c) działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,

d) działania w sferze ochrony przyrody, w tym zieleni (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),

e) działania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Inicjatywy lokalne mogą być prowadzone na terenach dostępnych dla wszystkich mieszkańców Kłodzka.

Jaki może być wkład mieszkańców w realizację Inicjatywy Lokalnej?

Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Finansowanie Inicjatywy Lokalnej

Maksymalne dofinansowanie ze strony Gminy na jedno zadanie może wynieść 25.000 zł brutto.

Wniosek

Wniosek należy składać tylko w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej.

Do wniosku należy dołączyć:

a) dokumentację projektową (jeśli jest w posiadaniu wnioskodawcy, opracowaną zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm),

b) harmonogram rzeczowo-czasowy,

c) kosztorys zadania,

d) informację dotyczącą własności terenu lub umowę dzierżawy bądź użyczenia na czas realizacji zadania.

e) deklaracje wkładu w ramach Inicjatywy Lokalnej,

f) wykaz mieszkańców popierających inicjatywę zawierający: imię, nazwisko, adres, podpis

Wniosek powinien uzyskać poparcie minimum 25mieszkańców Kłodzka.

Czy jest termin składania wniosku?

Wniosek może być złożony w terminach: do dnia 1  marca, 1 czerwca i 1 września danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po wyczerpaniu środków finansowych nie będą rozpatrywane.

Jakie są kryteria oceny wniosków?

Szczegółowe kryteria oceny wniosków obejmują:

- celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej;

- zaangażowanie środków budżetowych Gminy w całkowitych kosztach inicjatywy (suma świadczeń pracy społecznej, pieniężnych, rzeczowych);

- udział oszacowanej kwotowo pracy społecznej w kosztach własnych Inicjatora;

- udział finansowy Inicjatora w kosztach własnych Inicjatora;

- udział rzeczowy Inicjatora w kosztach własnych Inicjatora;

- stan przygotowania zadania (potwierdzony stosownymi dokumentami).

Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony?

Odpowiedź na wniosek powinna nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia go w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Kto ocenia wnioski?

Wniosek rozpatruje Burmistrz Miasta Kłodzka.

Na czym polega współpraca w ramach Inicjatywy Lokalnej?

Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji, Burmistrz Miasta Kłodzka podpisze umowę z mieszkańcami o wykonanie inicjatywy lokalnej. Treść umowy, jak również harmonogram i kosztorys zadania, zostaną uzgodnione wspólnie.

Co się dzieje po zrealizowaniu Inicjatywy Lokalnej?

Po zrealizowaniu inicjatywy strony wspólnie przygotowują sprawozdanie. 

Informacja powiązana z wydziałem:   Urząd Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  26.01.2016
Data wprowadzenia do BIP:  26.01.2016 10:52
Data weryfikacji:   16.02.2022 15:04
Data ostatniej zmiany:   16.02.2022 15:04 Rejestr zmian