Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Utrzymanie czystości i porządku w gminie INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW w zakresie Rejestru Działalności Regulowanej (RDR)

Kategoria menu:Utrzymanie czystości i porządku w gminie

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW w zakresie Rejestru Działalności Regulowanej (RDR)

Treść informacji

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Burmistrz Miasta Kłodzka informuje, że przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

1.    Wniosek powinien zawierać:

 ·         Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

·         Numer identyfikacji podatkowej (NIP),

·         Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, zaklasyfikowanych zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia    

            2020 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U.2020.10 )

 

2. Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 

·         dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej,

 

Urząd Miasta w KŁODZKU

pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko

 

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko
ul. Rodzinna 81

Nr konta 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020

·         oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

 

„Oświadczam, że:

1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. 888 ) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.

 

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy we

  wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

 

 „Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, w celu rozpatrzenia wniosku i udzielenia informacji związanych z prowadzonym postępowaniem oraz współpracy w zakresie działań związanych z wypełnianiem obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych.”

 

3 Należy złożyć wniosek wraz z oświadczeniami oraz z dowodem opłaty skarbowej w Biurze Obsługi Klienta  w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

Termin odpowiedzi:

  1. Wpis do rejestru do 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.
  2. Wydanie zaświadczenia do 7 dni.
     

 

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  15.12.2015 09:14
Data weryfikacji:   26.04.2022 10:03
Data ostatniej zmiany:   26.04.2022 10:03 Rejestr zmian