Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Jednostki podległe i nadzorowane Jednostki podległe i nadzorowane

Kategoria menu:Jednostki podległe i nadzorowane

Jednostki podległe i nadzorowane

Treść informacji

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodzku

ul. Zawiszy Czarnego 3-5
57-300 Kłodzko
/74/ 867 35 20

sekretariat@sp1.klodzko.pl

www.sp1.bip.klodzko.pl


adres skrytki ESP:  (/sp1klodzko/domyslna)

NIP: 8831863618

Regon: 367991236

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2  w Kłodzku

ul. Zamiejska 24
57-300 Kłodzko
Tel./fax 0748674242

sekretariat@sp2.klodzko.pl
http://sp2_klodzko.bip.gov.pl/

sekretariat@sp2.klodzko.pl

strona internetowa szkoły to:

http://sp2klodzko.szkolnastrona.pl/

NIP: 883-169-10-92
Regon: 000691286

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku
ul. Jana Pawła II/4
57-300 Kłodzko
/74/ 867 28 39
adres e-mail: sp3_klodzko@wp.pl
http://www.sp3.bip.klodzko.pl/

sp3_klodzko@wp.pl

NIP: 883-101-32-74
Regon: 000691292

 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku

ul. Boh.Getta 22
57-300 Kłodzko
/74/ 865 63 42
sp6-klodzko@2gb.pl
www.sp6klodzko.szkolnastrona.pl

http://sp6.bip.klodzko.pl

NIP: 883-101-33-28
Regon: 001008989

 

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Sienkiewicza 61
57-300 Kłodzko
/74/ 867 31 74

http://mzs.bip.klodzko.pl/

szkola7kosciuszko@o2.pl

NIP: 883-181-12-31
Regon: 000691300

 

Przedszkole Nr 1 w Kłodzku

ul. Grunwaldzka 4
/74/ 867 37 11

NIP: 883-186-05-77
Regon: 365177827

 www.przedszkole1.bip.klodzko.pl

 przedszkolenr1kl@wp.pl

 

Żłobek nr 1

http://zlobek1.bip.klodzko.pl/

ul. Grunwaldzka 4
57-300 Kłodzko
/74/ 867 37 11

NIP: 883-185-83-33
Regon: 361838367

 

Przedszkole Nr 2 w Kłodzku

ul. Boh. Getta 4
57-300 Kłodzko
/74/ 867 27 24

www.przedszkole2.bip.klodzko.pl

klodzko.p2@gmail.com

NIP: 883-186-06-08
Regon: 365177862

 

Żłobek nr 2

ul. Boh. Getta 3
57-300 Kłodzko
/74/ 867 27 28

http://zlobek2.bip.klodzko.pl/

zlobek2klodzko@gmail.com

NIP: 883-185-83-56
Regon: 361838440

 

Przedszkole Nr 3 w Kłodzku
ul. Warty 6
57-300 Kłodzko
/74/ 867 23 34

http://pr3.bip.klodzko.pl

NIP: 883-179-52-71
Regon: 020558198

 

Przedszkole Nr 4 w Kłodzku
im.Jana Brzechwy
ul. Bog.Getta 9
57-300 Kłodzko
/74/ 867 22 50
http://www.pr4.bip.klodzko.pl/

przedszkole@p4.klodzko.pl

NIP: 883-179-56-50
Regon: 020581910

 

Kłodzki Ośrodek Kultury

http://kcksr.bip.klodzko.pl/

sekretariat@centrum.klodzko.pl

pl. Jagiełły 1
57-300 Kłodzko
tel. 074 867 33 64

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku

Pl. Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
tel. 074 865 74 80
fax: 074 865 46 67
info@biblioteka.klodzko.pl

http://www.biblioteka.bip.klodzko.pl/

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku

ul. Wyspiańskiego 2D
57-300 Kłodzko
(74) 865 - 43 - 00
www.ops.klodzko.pl
opsklodzko@vp.pl
http://ops.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-103-72-92
Regon: 005811186

 

Straż Miejska

pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
fax 048-74-867-40-62
(74) 865-46-51 bezpłatny na terenia Miasta 986
http://www.sm.bip.klodzko.pl/

sm-klodzko@o2.pl

Muzeum Ziemi Kłodzkiej

ul. Łukasiewicza 4
57-300 Kłodzko
/74/ 865 96 65
/74/ 867 35 70

sekretariat@muzeum.klodzko.pl

http://www.muzeum.bip.klodzko.pl/

sekretariat@muzeum.klodzko.pl 

Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi
Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku

ul. Grunwaldzka 29
57-300 Kłodzko
74 647-21-30
sekretariat@zamg.klodzko.pl

http://zamg.bip.klodzko.pl/

Dział Wspólnot Mieszkaniowych
w Kudowie Zdrój
ul. Nad Potokiem 22c
57-350 Kudowa Zdrój
74 866-29-83


Kryta Pływalnia
ul. Jana Pawła II 4
57-300 Kłodzko
tel. 74 866-53-04
www.basenklodzko.pl
basen@basenklodzko.pl

Twierdza Kłodzko
ul. Grodzisko 1
57-300 Kłodzko
tel. 74 867-34-68
www.twierdza.klodzko.pl

twierdza@twierdza.klodzko.pl

 

WODOCIĄGI KŁODZKIE Sp. z o.o

UL. PIASTOWSKA 14 B,

57-300 KŁODZKO

http://wodociagi.klodzko.pl/bip/index.php

sekretariat@wodociagi.klodzko.pl

Informacja o Rejestrze instytucji kultury
oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
 
 
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kłodzko prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ), zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kłodzko prowadzi Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, tel. 074 865 46 97, godziny urzędowe: 7.30-15.30.
 
II. Zgodnie z § 10-13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
9. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
10. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
III. Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012
poz. 1282 ze zm.).
Opłatę skarbową należy uiścić:
1) na rachunek bankowy:
Urząd Miasta w Kłodzku, Pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko
62 9588 0004 7100 1010 2000 0020
lub
2) bez prowizji w:
1. Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego, Kłodzko, pl.Chrobrego 1 - budynek ratusza od strony Straży Miejskiej
2. Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego, Kłodzko, ul. S. Okrzei 1
3. Gospodarczym Banku Spółdzielczym Oddział Kłodzko, ul. Rodzinna 81
 
IV. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz. U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Urząd Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.11.2015
Data wprowadzenia do BIP:  10.11.2015 13:29
Data weryfikacji:   08.02.2022 08:36
Data ostatniej zmiany:   08.02.2022 08:36 Rejestr zmian