Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 26/8

Kategoria menu:Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 26/8

Treść informacji

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 26/8 (AM-4), obręb Kukułka, o powierzchni 0,0910 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00087206/6, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako: łąki trwałe – ŁVI, grunty orne – RIIIa.

Działka oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 26/8 (AM-4), obręb Kukułka to nieruchomość położona w pośredniej części miasta, usytuowana w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych. Kształt działki regularny, teren z niewielką deniwelacją. Dojazd do nieruchomości drogą szutrową przechodzącą w drogę polną, działka bez ogrodzenia. Działka niezabudowana z pojedynczymi drzewami, bez walorów użytkowych i z zakrzeczeniami. Nieruchomość uzbrojona jest w dostęp do sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazdowej.

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.

Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Śląską, Karola Miarki, Sienkiewicza, Kwiatową, Potokiem Jawornik, granicami miasta i ul. Mariańską w Kłodzku, uchwalonego uchwałą nr LX/460/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006 r., nieruchomość oznaczona jest jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 33MN, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem określonym w MPZP.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań

Warunki przetargu:

1.         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 167 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

2.         Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 1 670,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych).

3.         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 16 700,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 18.07.2024 r. W tytule przelewu należy podać: „I przetarg, Kłodzko, dz. 26/8 Kukułka” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

4.         Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2024 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.

5.         Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)        Przedstawienie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium;

b)        osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;

c)         w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność;

d)        w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.         Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.         Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.         Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na Nabywcę wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością.

9.         Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

10.      Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.      Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

12.      Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

13.      Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70)

14.      Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

15.      Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 124, tel. nr 74 865 46 30

16.      Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl a wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

17.      Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str.1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

Podpisał Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

 Sporządziła: Marzena Kukułka

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Kukułka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2024 12:51
Data weryfikacji:   14.06.2024 12:52
Data ostatniej zmiany:   14.06.2024 12:52 Rejestr zmian