Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, poł. w Kłodzku przy ul. Skośnej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 71

Kategoria menu:Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, poł. w Kłodzku przy ul. Skośnej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 71

Treść informacji

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku przy ul. Skośnej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 71 (AM-6), obręb Ustronie, o powierzchni 0,0780 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00092742/3, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe – B.

Działka oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 71 (AM-6), obręb Ustronie to nieruchomość gruntowa położona w dzielnicy Ustronie, w północnej części miasta i w odległości około 2 km od ścisłego centrum. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi stara zabudowa zagrodowa. Otoczenie nieruchomości jest przeciętne, którego rozwój jest ograniczony położeniem w obszarze zagrożenia powodziowego. Kształt działki nieregularny - wielobok, teren płaski, położony średnio na wysokości 284 m n.p.m. Dojazd do nieruchomości ulica Skośną – droga gminna o nawierzchni asfaltowej. Działka nieogrodzona. W otoczeniu nieruchomości występuje pełna infrastruktura techniczno-sanitarna. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską oraz w środkowej części zadrzewiona drzewostanem, który tworzą świerki o przeciętnej pierśnicy 20 cm i wysokości 10 m.

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.

Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

Dla nieruchomości poł. w Kłodzku przy ul. Skośnej, ozn. geodez. jako dz. nr 71 (AM-6) obręb Ustronie, nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Uchwałą nr LXI/475/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka, nieruchomość położona jest na terenie oznaczanym symbole 2 MN – obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obszar istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; usług komercyjnych wbudowanych i wolnostojących; usług sportu i rekreacji wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, drogową i zielenią, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem określonym w SUiKZP.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań

Warunki przetargu:

1.         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022, poz. 931 ze zm.) sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

2.         Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych).

3.         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 18.07.2024 r. W tytule przelewu należy podać: „I przetarg, Kłodzko, dz. 71 Ustronie” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

4.         Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2024 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.

5.         Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)        Przedstawienie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium;

b)        osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;

c)         w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność;

d)        w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.         Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.         Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.         Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na Nabywcę wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością.

9.         Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

10.      Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.      Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

12.      Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

13.      Na nabywcy spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wynikający z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70)

14.      Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

15.      Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 124, tel. nr 74 865 46 30

16.      Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl a wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

17.      Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str.1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

Podpisał Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

 Sporządziła: Marzena Kukułka

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Kukułka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  14.06.2024
Data wprowadzenia do BIP:  14.06.2024 12:46
Data weryfikacji:   14.06.2024 12:48
Data ostatniej zmiany:   14.06.2024 12:48 Rejestr zmian