Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1A zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7, o łącznej pow. 112,29 m2

Kategoria menu:Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych

Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1A zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7, o łącznej pow. 112,29 m2

Treść informacji

Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1A zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7, o łącznej powierzchni 112,29 m² wraz z udziałem w wysokości 219/1 000 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 69/7 (AM-1) obręb Zacisze o powierzchni 0,0242 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00053224/1.

Budynek ul. Grunwaldzka 7 – zlokalizowany w śródmiejskiej części miasta, w odległości ok. 1,5 km od ścisłego centrum; dojazd do nieruchomości ul.

Grunwaldzką – droga asfaltowa, dwukierunkowa; rok budowy 1900; zabudowa zwarta; 4 kondygnacje; podpiwniczony; instalacje – elektryczna,

wodna, kanalizacyjna, gazowa.

Lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 1A zlokalizowany na parterze; składa się z 11 pomieszczeń i pomieszczenia WC o powierzchni 109,38 m² oraz pomieszczenia przynależnego – pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 2,91 m²; łączna powierzchnia lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym – 112,29 m²; standard wykończenia średni; funkcjonalność – przeciętna; okna PCV; instalacje – wodna, kanalizacyjna (bez osprzętu), elektryczna, brak ogrzewania.

 Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

 PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XLIX/407/206 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: Rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, Rzeką Nyską Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami fortu Owcza Góra, zabudową przy ul. Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku, nieruchomość określona jako teren B8 MW/U – przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przeznaczenie dopuszczalne – usługi podstawowe nieuciążliwe związane z obsługą i zaspokajaniem potrzeb ludności.

 Budynek ul. Grunwaldzka 7 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 43.0050.2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka pod nr 219.

Dla budynku ul. Grunwaldzka 7 należy zachować: bryłę budynku, formę dachu oraz układ osi i wykrój otworów w elewacji; gzymsowe podziały elewacji oraz obramienia okienne; stolarkę drzwiową; układ wnętrz i klatkę schodową, w przypadku wymiany stolarki okiennej zaleca się stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginałach. Wskazane ujednolicenie stolarki już wymienionej.

 Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 WARUNKI PRZETARGU:

1.     CENA WYWOŁAWCZA – 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych)

        Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2024, poz. 361 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 2.     Minimalne postąpienie przetargowe – 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

 3.     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 04.07.2024 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg lokal o innym przeznaczeniu
ul. Grunwaldzka 7/1A” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 4.     Przetarg odbędzie się dnia 11.07.2024 r. o godz. 10.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

 5.     Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)  przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)  osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)  w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.     Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.     Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na Nabywcę wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością.

9.     Nabywcy na własny koszt ustalą granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz zaświadczeniem o samodzielności lokalu wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

10.  Nabywca będzie zobowiązany do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, przestrzeganiem porządku domowego, utrzymywania lokalu w należytym stanie, uczestniczenia w kosztach zarządu związanych z częściami wspólnymi nieruchomości, korzystania z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra.

11.  Nieruchomość jest zwolniona z obowiązków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. 2021, poz. 497 ze zm.) – budynek ul. Grunwaldzka 7 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka pod nr 219 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 43.0050.2019
z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka.

12.  Zarząd nieruchomością wspólną sprawowany będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 ze zm.). Sposób sprawowania zarządu i związane z tym należności zostaną ustalone zgodnie z przepisami przywołanej ustawy o własności lokali. Lokal znajduje się w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Grunwaldzka 7, tel. kontaktowy do zarządcy nieruchomości – Zarządzanie I Administracja Nieruchomościami Aneta Michalska, nr tel. 693 224 494.

13.  Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

15.  Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

16.  Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

17.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

18.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.dkl24.pl

19.  Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

 Podpisał Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2024 11:53
Data weryfikacji:   31.05.2024 11:54
Data ostatniej zmiany:   31.05.2024 11:54 Rejestr zmian