Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo_usługowym o powierzchni 21,82 m2 zlokalizowanym przy pl. Jedności 1A

Kategoria menu:Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych

Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo_usługowym o powierzchni 21,82 m2 zlokalizowanym przy pl. Jedności 1A

Treść informacji

Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 21,82 m² zlokalizowanym przy pl. Jedności 1A, na dz. nr 6/9 (AM-3) obręb Centrum o powierzchni 0,0030 ha, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00094994/8.

Działka 6/9 (AM-3) obręb Centrum ma powierzchnię 30 m², lokalizacja – śródmiejska część miasta, ok. 500 m od ścisłego centrum; działka przylega do chodnika z kostki brukowej.

Na nieruchomości posadowiony jest budynek handlowo-usługowy w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, wybudowany na rzucie prostokąta; rok budowy około 1930; o jednej kondygnacji; stan techniczny przeciętny, średni stopień zużycia technicznego 20%; wymaga remontu; stropy drewniane; ściany nośne i działowe drewniane, konstrukcja dachu drewniana pokryta gontem bitumicznym; składa się z 2 pomieszczeń i pomieszczenia WC o łącznej powierzchni 21,82 m².

Przystępujący do przetargu powinni zapoznać się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z jego parametrami, aktualnym oraz możliwym przyszłym sposobem zagospodarowania.

Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie przystępującego do przetargu i stanowi obszar jego ryzyka.

Zaleca się uczestnikom dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami Fortu Owcza Góra, zabudową przy ul. Śląskiej, ulicą Karola Marki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku uchwalonego uchwałą nr XLIX/4072006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca 2006 r. teren wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem E 12 KX/U – teren ciągu komunikacji pieszej (przejście podziemne) z drewnianym kioskiem handlowym do zachowania i konserwacji; teren leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

 Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 Termin I przetargu – 15.05.2024 r.

WARUNKI PRZETARGU:

 1.  CENA WYWOŁAWCZA – 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych)

 Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2024, poz. 361 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

2.  Minimalne postąpienie przetargowe – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).

3.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 04.07.2024 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – II przetarg pl. Jedności 1A” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 4.  Przetarg odbędzie się dnia 11.07.2024 r. o godz. 12.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

5.  Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)    przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)    osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)    w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)    w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.    Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.    Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na Nabywcę wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością.

9.    Nabywcy na własny koszt ustalą granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanym przez Starostę Kłodzkiego.

10. Nieruchomość jest zwolniona z obowiązków, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. 2024, poz. 101) na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 5) – budynek Pl. Jedności 1A to budynek wolnostojący o powierzchni użytkowej poniżej 50 m². 

11. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

13. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

14. Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

15. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

16. Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.dkl24.pl

17. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

 Podpisał Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  31.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  31.05.2024 11:14
Data weryfikacji:   31.05.2024 11:14
Data ostatniej zmiany:   31.05.2024 11:14 Rejestr zmian