Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Kategoria menu:Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Treść informacji


Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - Edycja 2024

Wartość dofinansowania - 501 928,43 zł

Całkowity koszt realizacji programu - 501 928,43 zł

Termin realizacji programu - do 31 grudnia 2024 r.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej „uczestnikami”:

1) dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Zarządzenie Nr 42.0050.2024
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 16 lutego 2024 r.
w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłodzku do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 Na podstawie art. 47 ust. 1 w związku z art. 11 a ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poż. 40 z późn. zm.) oraz umowy nr 10/AOOzN/2024 w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024 z dnia 06 lutego 2024 r.
zarządzam co następuje:

Paragraf 1
Powierzam Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kłodzku, realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024.

Paragraf 2.
Upoważniam Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 oraz dokonywania wszelkich niezbędnych czynności w związku z realizacją Programu i rozliczeniem.

Paragraf 3.
Upoważnienie ważne jest na czas realizacji Programu, aż do chwili jego rozliczenia.

Paragraf 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki powiązane z informacją

  •    Plakat - rozmiar pliku: 434.96 kb
Informacja powiązana z wydziałem:   Urząd Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  23.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  23.05.2024 15:57
Data weryfikacji:   23.05.2024 15:59
Data ostatniej zmiany:   23.05.2024 16:01 Rejestr zmian