Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 10 zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. W. Korfantego 4, pow. 14,25 m2

Kategoria menu:Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych

Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 10 zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. W. Korfantego 4, pow. 14,25 m2

Treść informacji

Burmistrza Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 10 zlokalizowanego w Kłodzku w budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 4, o łącznej powierzchni 14,25 m² (wysokość poniżej 2,20 m i częściowo 1,40 m) wraz z udziałem w wysokości 3/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 2/7 (AM-5) obręb Twierdza o powierzchni 0,0502 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą SW1K/00054628/0.

 Budynek ul. W. Korfantego 4 zlokalizowany jest w centrum miasta, w odległości 500 m od ścisłego centrum. Dojazd do nieruchomości ulicą W. Korfantego – droga asfaltowa, dwukierunkowa.

Budynek ul. W. Korfantego 4 – rok budowy 1903; forma zabudowy – półzwarta; ilość kondygnacji – 4, podpiwniczony; stan techniczny przeciętny; instalacje – elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa.

Lokal o innym przeinaczeniu nr 10 – powierzchnia 11,80 m²; składa się z 3 pomieszczeń i pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 2,45 m², łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniem przynależnym 14,25 m²; lokal zlokalizowany jest na 3 piętrze (poddasze); standard wykończenia – słaby; funkcjonalność – słaba , pomieszczenie nr 1 o wysokości poniżej 2,20 m, pomieszczenie nr 3 o wysokości poniżej 2,20 m i częściowo 1,4 m; okna – drewniane; instalacje – wodna, kanalizacyjna (dopływ i odpływ zlewu), elektryczna; ogrzewanie piecowe. Lokal wymaga remontu. Pomieszczenie WC zlokalizowane jest na klatce schodowej znajduje się w częściach wspólnych nieruchomości i nie podlega sprzedaży.

 Uczestnikom przetargu zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, zapoznanie się z otoczeniem oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

 PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXII/236/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką nysą Kłodzką, ulicami Skośną, Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką, nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem – A7 MW/U zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi związanymi
z obsługą i zaopatrzeniem ludności
.

Budynek ul. Wojciecha Korfantego 4 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka i podlega ochronie konserwatorskiej, ustala się: a) zachowanie bryły budynku z wykuszem, formy dwuspadowego dachu, układ osi i wykroju otworów oraz gzymsowych podziałów elewacji; b) zachowanie klatki schodowej z kamiennymi stopniami oraz kamiennej podsadzki w bramie przejazdowej; c) stosowanie podziałów szczeblinowych wzorowanych na oryginalnych, w przypadku wymiany stolarki okiennej.

 Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 WARUNKI PRZETARGU:

1.  CENA WYWOŁAWCZA – 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

 Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2024, poz. 361 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 2.  Minimalne postąpienie przetargowe – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych). 

3.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 27.06.2024 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg lokal o innym przeznaczeniu ul. W. Korfantego 4/10” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

4.  Przetarg odbędzie się dnia 4 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w Sali Rajców nr 201 II piętro Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

5.  Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)    przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)    osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)    w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)    w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.    Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.    Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na Nabywcę wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością.

9.    Nabywcy na własny koszt ustalą granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz zaświadczeniem o samodzielności lokalu wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

10.  Nabywca będzie zobowiązany do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, przestrzeganiem porządku domowego, utrzymywania lokalu w należytym stanie, uczestniczenia w kosztach zarządu związanych z częściami wspólnymi nieruchomości, korzystania z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra.

11.  Nieruchomość jest zwolniona z obowiązków, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. 2021, poz. 497 ze zm.) – budynek ul. Wojciecha Korfantego 4 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka pod nr 292 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kłodzka Nr 43.0050.2019 z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka.

12. Zarząd nieruchomością wspólną sprawowany będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 ze zm.). Sposób sprawowania zarządu i związane z tym należności zostaną ustalone zgodnie z przepisami przywołanej ustawy o własności lokali. Lokal znajduje się w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej ul. W. Korfantego 4, tel. kontaktowy do zarządcy nieruchomości – Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o. o., nr tel. 74 647 21 37.

13. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

15. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

16. Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

17. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

18. Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.dkl24.pl

19. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. 2021. poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

 Podpisał Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka Wiesław Tracz

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  10.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  10.05.2024 10:48
Data weryfikacji:   10.05.2024 10:49
Data ostatniej zmiany:   10.05.2024 10:49 Rejestr zmian