Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Projekt Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kłodzka OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka"

Kategoria menu:Projekt Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kłodzka

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka"

Treść informacji

Kłodzko, 12 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o wyłożeniu do ‍publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka”

 Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z ‍dnia 27 marca 2003 r. o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z ‍2023 r., poz. 977 ze ‍zm.)[1] w ‍nawiązaniu do ‍uchwały Rady Miejskiej w ‍Kłodzku nr LVIII/521/2023 z ‍dnia 30 marca 2023 r. w ‍sprawie przystąpienia do ‍sporządzenia ‍zmiany „Studium uwarunkowań i ‍kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka”, zawiadamiam o ‍wyłożeniu do ‍publicznego wglądu projektu ‍zmiany „Studium uwarunkowań i ‍kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka” wraz z ‍prognozą oddziaływania na ‍środowisko w ‍dniach od ‍24 stycznia 2024 r. do 22 lutego 2024 r.

 Jednocześnie na ‍podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i ‍art. 54 ust. 2 i ‍3 ustawy z ‍dnia 3 października 2008 r. o ‍udostępnianiu informacji o ‍środowisku i ‍jego ochronie, udziale społeczeństwa w ‍ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na ‍środowisko (t.j. Dz. U. z ‍2023 r., poz. 1094 ze ‍zm.)[2] w ‍powiązaniu z ‍art. 11 pkt 8 ustawy z ‍dnia 27 marca 2003 r. o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym1 oraz uchwały Rady Miejskiej w ‍Kłodzku nr LVIII/521/2023 z ‍dnia 30 marca 2023 r. w ‍sprawie przystąpienia do ‍sporządzenia ‍zmiany „Studium uwarunkowań i ‍kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka”, zawiadamiam o ‍wyłożeniu do ‍publicznego wglądu ww. projektu wraz z ‍prognozą oddziaływania na ‍środowisko.

 Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego będzie udostępniony w ‍siedzibie Urzędu Miasta w ‍Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-‍300 Kłodzko, w ‍Biurze Obsługi Ludności – parter budynku ratusza w ‍godz. pracy urzędu. Projekt zostanie również udostępniony na ‍stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w ‍Kłodzku pod adresem: https://um.bip.klodzko.pl/, w ‍zakładce: PRAWO LOKALNE → PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ‍KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KŁODZKA

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ‍projekcie rozwiązaniami przeprowadzona zostanie w ‍dniu 22 lutego 2024 r. o ‍godzinie 11.00 w ‍Urzędzie Miasta w ‍Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, w ‍sali nr 201 (pierwsze piętro) - Sala Rajców.

Zgodnie z ‍art. 11 pkt 8 ustawy z ‍dnia 27 marca 2003 r. o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym1, osoby prawne i ‍fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ‍projektu zmiany ‍studium.

 Uwagi należy składać do ‍Burmistrza Miasta Kłodzka z ‍podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i ‍adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w ‍nieprzekraczalnym terminie do ‍dnia 14 marca 2024 r. Uwagi mogą być wnoszone: w ‍formie pisemnej, ustnie do ‍protokołu lub za ‍pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na ‍adres umklod@um.klodzko.pl. Uwagi należy kierować do ‍Burmistrza Miasta Kłodzka, który jest organem właściwym do ‍ich rozpatrzenia, na ‍adres Urzędu Miasta w ‍Kłodzku, pl. ‍Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko. Formularz uwagi będzie dostępny pod adresem https://um.bip.klodzko.pl/, w ‍zakładce: PRAWO LOKALNE → PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ‍KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KŁODZKA oraz w ‍Biurze Obsługi Ludności (parter budynku ‍ratusza)

 Zgodnie z ‍art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z ‍dnia 3 października 2008 roku o ‍udostępnianiu informacji o ‍środowisku i ‍jego ochronie, udziale społeczeństwa w ‍ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na ‍środowisko zawiadamiam, że ‍każdy może złożyć uwagi i ‍wnioski do ‍projektu w ‍zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do ‍rozpatrzenia uwag i ‍wniosków złożonych w ‍zakresie ochrony środowiska jest Burmistrz Kłodzka. Uwagi mogą być wnoszone: w ‍formie pisemnej, ustnie do ‍protokołu lub za ‍pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich ‍kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Udział w ‍postępowaniu wiąże się z ‍przetwarzaniem danych osobowych osób składających uwagi do ‍studium uwarunkowań i ‍kierunków zagospodarowania przestrzennego na ‍zasadach określonych w ‍Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i ‍Rady (UE) 2016/679 z ‍dnia 27 kwietnia 2016 r. w ‍sprawie ochrony osób fizycznych w ‍związku z ‍przetwarzaniem danych osobowych i ‍w ‍sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ‍ochronie danych) (DZ.U. UE. L 119 z ‍04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. LI27 z ‍23.08.2018, str.2) oraz w ‍zakresie wynikającym z ‍ustawy z ‍dnia 27 marca 2003 r. o ‍planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym, a ‍także ustawy z ‍dnia 3 ‍października 2008 o ‍udostępnianiu informacji o ‍środowisku i ‍jego ochronie, udziale społeczeństwa w ‍ochronie środowiska oraz o ‍ocenach oddziaływania na ‍środowisko. Więcej informacji o ‍przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w ‍Kłodzku można uzyskać na ‍stronie https://um.bip.klodzko.pl/ w zakładce: Ochrona Danych Osobowych → Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

 Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko


[1] w związku z art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i ‍zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688)

[2] w związku z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688)

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  12.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  12.01.2024 09:10
Data weryfikacji:   12.01.2024 09:10
Data ostatniej zmiany:   12.01.2024 09:10 Rejestr zmian