Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Plan pracy Rady Miejskiej w Kłodzku PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU NA 2024 ROK

Kategoria menu:Plan pracy Rady Miejskiej w Kłodzku

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU NA 2024 ROK

Treść informacji

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU NA 2024 ROK

 Styczeń: 

1.    Pomoc materialna i finansowa dla dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Kłodzko.

Luty:

1. Informacja o stanie sanitarnym miasta Kłodzka.

2. Ocena stanu czystości oraz utrzymania zieleni na terenie miasta Kłodzka w roku 2023.

3. Ocena stanu dróg i chodników oraz układu komunikacyjnego na terenie miasta Kłodzka.

Marzec:

 1. Ocena wykorzystania środków z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023.

2.    Przedstawienie rocznych sprawozdań Komisji stałych Rady Miejskiej w Kłodzku
z działalności w roku 2023.

Kwiecień:

1.    Informacja o stanie bezrobocia w mieście Kłodzku. Ocena polityki Gminy Miejskiej Kłodzko w zakresie zmniejszania bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.

 1. Informacja o stanie zasobu komunalnego oraz sytuacji mieszkaniowej w mieście Kłodzku.
 2. Ocena zabezpieczenia mieszkańców miasta Kłodzka w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Informacja Starosty Kłodzkiego na temat funkcjonowania SP ZOZ Kłodzko.
 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku za rok 2023.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Miejskiej Kłodzko za rok 2023.

Maj:

 1. Ocena przygotowania miasta Kłodzka do sezonu turystycznego.
 2. Ocena przygotowania jednostek organizacyjnych miasta do zabezpieczenia letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania i poza nim.
 3. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście.
 4. Sprawozdanie z funkcjonowania spółek - Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. oraz Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w roku 2023.
 5. Informacja o działalności jednostek organizacyjnych miasta w roku 2023 w zakresie kultury, sportu i rekreacji (Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzki Ośrodek Kultury, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku, ZAMG GM Kłodzko Sp. z o.o. - Kryta Pływania, Twierdza, Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Czerwiec:

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi w roku 2023. 
 2. Raport o stanie Gminy Miejskiej Kłodzko za 2023 rok.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za rok 2023.
 4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej z realizacji budżetu za rok 2023.
 5. Absolutorium.

Lipiec:

            Przerwa urlopowa.

Sierpień:

 1. Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2024/2025.

Wrzesień:

 1. Informacja o działalności jednostek organizacyjnych za I półrocze 2024 r.
 2. Ocena realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

 Październik:

 1. Ocena przygotowania służb komunalnych do okresu zimy.
 2. Ocena przygotowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek współpracujących      w zakresie zabezpieczenia socjalnego podopiecznych w okresie zimy.

Listopad:

 1. Informacja o stanie realizacji inwestycji w mieście Kłodzku.
 2. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na rok 2025.

Grudzień:

 1. Przyjęcie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2025.
 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Kłodzku na rok 2025.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałych Rady Miejskiej w Kłodzku na rok 2025 r.

 

Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Rada Miejska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  28.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  28.12.2023 12:28
Data weryfikacji:   28.12.2023 12:28
Data ostatniej zmiany:   28.12.2023 12:28 Rejestr zmian