Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Organizacje pozarządowe Otwarte konkursy ofert BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO W 2024 roku.

Kategoria menu:Otwarte konkursy ofert

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO W 2024 roku.

Treść informacji

 BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU:

ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO W 2024 roku.

        Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie  (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXIV/372/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku  z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia warunków  i trybu udzielania, rozliczenia i kontroli dotacji służących rozwojowi sportu w Gminie Miasta Kłodzka ogłaszam:

 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Miejskiej Kłodzko w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024.

  Wysokość środków na zadania w 2023 – 555 000,00 PLN

  Wysokość środków na zadania w 2024 – 570 000,00 PLN   

 I.   Cel zadań objętych konkursem:

1.    poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników, w szczególności  dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych działających na terenie Gminy,

2.    poprawa wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

3.    poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym sportowym stylu życia,

4.    umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców gminy,

5.    kreowanie pozytywnego wizerunku Kłodzka jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu.

II.            Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

III.          Dotacja może być przeznaczona na:

1.    realizację programów szkolenia sportowego,

2.     zakup sprzętu sportowego,

3.    organizowanie zawodów sportowych lub uczestnictwo w tych zawodach,

4.    pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5.    wynagrodzenie kadry szkoleniowej i stypendiów zawodników.

     Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowywane wydatki                                   

     z tytułu:

1)    transferu zawodnika z innego klubu,

2)    zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

3)    zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

4)    kosztów, które zostały poniesione na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,

5)    budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu

6)    opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

 

IV.          Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są podmioty, o których mowa w art. 3 oraz 4 nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające  w celu osiągnięcia zysku, na podstawie na ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z  2023 r., poz. 2048) prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Miasta Kłodzka.

 

V.           Rodzaj, tytuł  zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

a)    upowszechnianie piłki siatkowej –  32 000,00 zł.                                    

b)    upowszechnianie piłki koszykowej – 210 500,00 zł.                        

c)    upowszechnianie piłki nożnej –  250 000,00 zł.                         

d)    upowszechnianie tenisa stołowego – 10 000,00 zł.                            

e)    upowszechnianie wrotkarstwa – 16 500,00 zł.                                 

f)     upowszechnianie narciarstwa – 14 000,00 zł.                                    

g)    upowszechnianie pływania – 25 000,00 zł.                                      

h)    upowszechnianie gry w szachy – 8 000,00 zł.

i)     inne nie wymienione  dyscypliny sportowe uprawiane przez dzieci                        i  młodzież szkolną – 4 000,00 zł.  

 

VI.          Termin i sposób składania ofert:        

1)    Oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/372/2013 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 kwietnia 2013 r. wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – SPORT” osobiście lub za pośrednictwem poczty  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 29 grudnia 2023 roku do godziny 15:30 w Biurze Obsługi ludności w Urzędzie Miasta Kłodzka. O terminie złożenia wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

2)    Do oferty należy dołączyć:

1.    harmonogramy zajęć w zestawieniu: dyscyplina, liczba zawodników  w poszczególnych grupach wiekowych, termin i miejsce treningu,

2.    dokumenty potwierdzające planowany udział w zawodach organizowanych przez związki sportowe w 2024 roku.

3.    aktualny numer telefonu do kontaktu oraz adres poczty elektronicznej.

4.    oświadczenia oferenta o: (załącznik nr 1 do ogłoszenia)

a.    zapoznaniu się z treścią  ogłoszenia konkursowego,

b.    byciu właścicielem rachunku bankowego oraz zobowiązaniu się do utrzymania rachunku, nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń z Gminą Miejską Kłodzko,

c.    nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego podmiotu działalności. 

5.    udokumentowane wyniki, osiągnięcia zawodników oraz uzyskane rezultaty w 2023 r.

6.    w przypadku wnioskowania środków na stypendia zawodnicze uchwałę Zarządu  i regulamin przyznawania stypendiów,

W przypadku składania przez podmiot więcej niż jednej oferty w danym konkursie wymagany jest jeden komplet załączników.

Uwaga: oferta powinna być wypełniona komputerowo.

Wypełniając ofertę należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć  wpisując „nie dotyczy”.

Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby  upoważnione do reprezentowania klubu. W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być złożony pełnym imieniem  i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem funkcji.

Oferty złożone przez podmioty nie posiadające zarządu zdolnego do działań prawnych (tj. takiego, któremu zgodnie ze statutem upłynęła kadencja władz   i nie wybrano nowego składu zarządu lub z powodu rezygnacji członków  z pełnienia funkcji w zarządzie i nie dokonania uzupełnienia składu zarządu) nie będą rozpatrywane.

 

VII.           Warunki i termin realizacji zadania:

a.    Termin realizacji zadania objętego konkursem: od dnia 1 stycznia 2024 r. do  31 grudnia  2024 roku.  

b.    Od klubu wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Miasta Kłodzka, a po zakończeniu zadania złożenia  szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania.

c.    Realizacja zadnia, na które klub otrzymał wsparcie finansowe nie może być dokonywana przez podmiot nie będący stroną umowy.

d.    Udział własny oferenta nie może być mniejszy niż 20 % ogólnej wartości projektu środków finansowych własnych oraz pozyskanych od sponsorów. Niezachowanie wkładu własnego w wymaganej wysokości będzie przyczyną odrzucenia oferty z przyczyn formalnych. W przypadku pobierania opłat od adresatów zadania podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest prowadzić działalność odpłatną,  z której zysk przeznacza na działalność statutową.

e.    Wszelkie zobowiązania finansowe ze środków dotacji mogą być regulowane po podpisaniu umowy przez Zleceniobiorcę. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed podpisaniem umowy.

f.     Refundacja kosztów z dotacji Gminy Miejskiej Kłodzko związanych  z korzystaniem  z pływalni oraz obiektów sportowych tylko na terenie miasta Kłodzka.

 

VIII.       Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert.

a.    Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty upływu terminu składania ofert. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

b.    Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a)    znaczenie zadania dla Miasta Kłodzka,

b)    zgodności oferty z celem publicznym określonym w pkt  I ogłoszenia,

c)    wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,

d)    wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,

e)    ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta oraz ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zdania,

f)     analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim, z uwzględnieniem jakości i terminowości rozliczania dotacji,

g)    osiągnięcia sportowe zawodników i wyniki uzyskane w roku  2023 r.

IX.          Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie informacji   Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku.

a.    w przypadku, gdy organizacja otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana to realizator zadania zobowiązany jest dostosować zadanie do wysokości otrzymanych środków, zachowując podstawowe cele merytoryczne zadania oraz deklarowaną kwotę środków własnych.

b.    decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

c.    Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela  Wydział  Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kłodzka – pok. 220, II piętro lub pod nr tel. 074/865 46 64.

 Sporządziła: Ewa Chmiel (74 865 46 64)                                                                                               

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewa Chmiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  06.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  06.12.2023 13:45
Data weryfikacji:   06.12.2023 13:48
Data ostatniej zmiany:   06.12.2023 13:48 Rejestr zmian