Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

Kategoria menu:Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kłodzka

Opis informacji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku”,

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż wschodniej granicy Miasta Kłodzka”


Treść informacji

Kłodzko, 1 grudnia 2023 r.

 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku”;

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic:
Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż wschodniej granicy Miasta Kłodzka”

wraz z prognozami odziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku”,

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż wschodniej granicy Miasta Kłodzka”, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 11 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r.

Projekty planów miejscowych będą udostępnione w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, w Biurze Obsługi Ludności – parter budynku ratusza w godz. pracy urzędu. Projekty zostaną również udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku pod adresem https://um.bip.klodzko.pl/, w zakładce: PRAWO LOKALNE → PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planu rozwiązaniami odbędą się w dniu 3 stycznia 2024 r.:

o godz. 1200 dla projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku”,

o godz. 1245 dla projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Piastowskiej, Władysława Reymonta, Grunwaldzkiej, Mikołaja Reja i Kwiatowej oraz wzdłuż wschodniej granicy Miasta Kłodzka”,

w Urzędzie Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, w sali nr 201 (pierwsze piętro) - Sala Rajców.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych lub prognozach oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Kłodzka z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2024 r. Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres umklod@um.klodzko.pl. Uwagi należy kierować do Burmistrza Miasta Kłodzka, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko. Formularz uwagi będzie dostępny pod adresem http://www.um.bip.klodzko.pl/, w zakładce: PRAWO LOKALNE → PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO oraz w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku ratusza).

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób składających uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. LI27 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie https://um.bip.klodzko.pl/ w zakładce: Ochrona Danych Osobowych → Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.


 Burmistrz Miasta Kłodzka 

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Iwona Kowalska - Wojtaszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.12.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2023 11:15
Data weryfikacji:   01.12.2023 11:15
Data ostatniej zmiany:   01.12.2023 11:15 Rejestr zmian