Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Organizacje pozarządowe Otwarte konkursy ofert ZARZĄDZENIE NR 295.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania uzależnień w 2024 pn. Zwiększanie dostępności terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno_profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych osób uzależnionych na terenie Kłodzka w roku 2024 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kategoria menu:Otwarte konkursy ofert

ZARZĄDZENIE NR 295.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania uzależnień w 2024 pn. Zwiększanie dostępności terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno_profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych osób uzależnionych na terenie Kłodzka w roku 2024 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść informacji


ZARZĄDZENIE NR 295.0050.2023

BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania uzależnień w 2024 pn. „Zwiększanie dostępności terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno-profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych osób uzależnionych na terenie Kłodzka  w roku 2024” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13, oraz art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

paragraf 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania uzależnień w 2024 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Zwiększanie dostępności terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno-profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych osób uzależnionych na terenie Kłodzka  w roku 2024”.

paragraf 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

paragraf 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta Kłodzka ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

paragraf 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kłodzka

Michał Piszko

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 295.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15 listopada 2023 r.

Kłodzko, dnia 15 listopada 2023 r.

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA

pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, tel. 074/8654600, www.um.klodzko.pl, e-mail: umklod@um.klodzko.pl

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13, oraz art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.)

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania uzależnień w 2024 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Zwiększanie dostępności terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno-profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych osób uzależnionych na terenie Kłodzka  w roku 2024”.

 ADRESAT KONKURSU:

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych  oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm. - dalej jako: ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

II FORMA REALIZACJI ZADANIA: powierzenie.

III TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od dnia podpisania umowy w styczniu 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

IV ŚRODKI PUBLICZNE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA:  w roku 2024 – 120 000 zł.

Gmina Miejska Kłodzko zastrzega sobie prawo do:

1.    negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania;

2.    negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania.

V MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: Kłodzko oraz miejsca organizowanych ewentualnie wyjazdów na terenie RP.

VI OPIS REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie polega na:

1.    zwiększeniu dostępności do pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, informacyjno - edukacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych osób uzależnionych;

2.    wspomaganiu w procesie trzeźwienia po leczeniu odwykowym;

3.    wspieraniu rodzin dysfunkcyjnych poprzez poszerzanie ich świadomości na temat środków uzależniających;

4.    niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym poprzez prowadzenie kursów i szkoleń, oddziaływań terapeutycznych nt. profilaktyki uzależnień;

5.    organizowaniu sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych;

6.    realizacji programów pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA;

7.    wspieraniu realizacji oraz dofinansowanie do pobytu osób z miasta Kłodzka uzależnionych bezdomnych w ośrodkach z programem wychodzenia z bezdomności;

8.    zapewnieniu osobom potrzebującym, w szczególności uzależnionym bezdomnym, ciepłego napoju, posiłku itp.

VII WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie może realizować podmiot, który prowadzi działalność statutową w sferze zadań objętych konkursem.

1.    Zadanie będące przedmiotem konkursu, będzie realizowane na terenie miasta Kłodzka w sposób ciągły w terminie od dnia podpisania umowy w styczniu 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

2.    W zakresie związanym ze składaniem oferty, jak i realizacją zadania publicznego, oferent zobowiązany jest do postępowania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.    Niniejszy konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego, wg następujących zasad:

a)      dotacja będzie przekazana po zawarciu umowy, w wysokości określonej ostatecznie w umowie;

b)      szczegółowe zasady przekazywania dotacji określone zostaną w zawartej umowie; z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy oraz przed przekazaniem środków z dotacji na rachunek Zleceniobiorcy;

c)      w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji zadania do kwoty faktycznie przyznanej.

1.    Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.    Powierzenie realizacji zadania oznacza finansowanie kosztów jego realizacji w 100 %.

3.    Na etapie realizacji zadania oraz przy jego rozliczeniu dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeśli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.

4.    W celu realizacji zadania organizacja powinna posiadać niezbędny lokal (własny lub użyczony) spełniający wymogi sanitarne, techniczne.

5.    W programie działalności grupy wsparcia należy uwzględnić ocenę skuteczności i efektywności podejmowanych działań umożliwiającą wskazanie zmian zachodzących w wiedzy, postawach, zachowaniach osób uzależnionych i członków ich rodzin.

6.    Oferent zobowiązuje się zapewnić wykwalifikowaną kadrę do zaplanowanych zajęć w harmonogramie. Oferent zobowiązuje się udzielić informacji na temat osób biorących udział przy realizacji zadania.

7.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością przy celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.

8.    Oferent zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.    Oferent jest zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ewentualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, w związku z pandemią COVID – 19.

VIII TERMINY, WARUNKI ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA I SKŁADANIA OFERT:

1. Wymogi dotyczące sporządzania ofert:

1) Oferent zobowiązany jest do złożenia w jednym egzemplarzu oferty realizacji zadania i kosztorysu zgodnych z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Formularz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kłodzka w zakładce – DLA MIESZKAŃCA - organizacje pozarządowe – formularze do pobrania - www.bip.um.klodzko.pl.

2) Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Ofertę należy:

a) sporządzić w języku polskim;

b) czytelnie wypełnić wszystkie rubryki oferty, a w pola nie odnoszące się do oferty należy wpisać „nie dotyczy”, w przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.

4) Ofertę należy opieczętować i podpisać przez uprawnionych przedstawicieli oferenta.

5) Organizacja, która składa kilka ofert, może złożyć tylko jeden komplet załączników.

6) Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT – PROFILAKTYKA –- zadanie nr 1” na adres: Urząd Miasta w Kłodzku, 57 – 300 Kłodzko, pl. B. Chrobrego 1, (Biuro Obsługi Ludności).

7) Oferta powinna być złożona wraz z następującymi załącznikami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem:

a) aktualny odpis z rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego, ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub inny dokument zgodny ze stanem faktycznym właściwy dla danego podmiotu;

b) aktualny statut potwierdzony przez osobę statutową uprawnioną do reprezentacji lub ustanowionego pełnomocnika;

c) oświadczenie oferenta o nieobjęciu sankcją trzyletniego wykluczenia z prawa otrzymania dotacji w  2023 r. za wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem dotacji w latach poprzednich;

d) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym realizowane będzie zadanie (np. umowa użyczenia, najmu itp.);

e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego;

f) pisemne oświadczenie osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu o nieubieganie się organizacji o środki finansowe z innych źródeł budżetu Gminy na realizację tego samego zadania;

g) oświadczenie o posiadaniu przez realizatorów poszczególnych działań uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zleconego zadania publicznego;

h) oświadczenie oferenta o posiadaniu dokumentacji w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8) Ponadto do ofert należy dołączyć:

a) listę imienną osób wymienionych w zasobach kadrowych ofert wraz z podaniem kwalifikacji i pełnionych funkcji;

b) dokumenty poświadczające kwalifikacje kadry;

c) szczegółowy program profilaktyczny;

d) inne dokumenty wynikające ze składanej oferty – listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami.        

2. Pozostałe informacje dotyczące składanych ofert.

           1) Oferty na realizację zadań publicznych podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w następujących przypadkach:

a) uzupełniania brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

c) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.

            2) Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełniania braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Kłodzka. W terminie 5 dni od ogłoszenia informacji o brakach formalnych należy je uzupełnić. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej.

3. Termin składania ofert upływa z dniem 8 grudnia 2023 roku. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, o terminie złożenia wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Kłodzku.

 IX  OCENA OFERT:

1. Oceny merytorycznej oraz wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kłodzka, według następujących kryteriów:

I   Wartość merytoryczna oferty, w tym m.in.:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta: 0-20 pkt;

2) spójność celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem: 0-20 pkt;

II Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (m.in. czytelność kalkulacji kosztów, adekwatność kosztów do działań): 0-30 pkt;

III Jakość zadania (w tym promocja miasta), kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne: 0-30 pkt.

Razem 100 pkt maksymalnie. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają ocenę 60 i mniej punktów.

2. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Kłodzka, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

3. Od decyzji Burmistrza Miasta Kłodzka nie przysługuje odwołanie.

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dopuszcza się wybór kilku oferentów w ramach jednego zadania.

5. Przy ocenie ofert uwzględniona zostanie analiza i ocena realizacji zadań publicznych  w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez wnioskodawcę, a także prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana.

X TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

a)      Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert przedstawi Burmistrzowi Miasta Kłodzka rekomendację w terminie do dnia 21 grudnia 2023 r.

2.      Wybór oferty dokonany zostanie do dnia 31 grudnia 2023 r.

XI INFORMACJA O OGŁOSZENIU I ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU ZOSTANIE ZAMIESZCZONA:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej;

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kłodzku.

XII UWAGI KOŃCOWE:

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, a podmiotem składającym ofertę. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, konieczne jest złożenie zweryfikowanego kosztorysu zadania.

2. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Pełnomocnik Burmistrza Miasta Kłodzka ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień - tel. 074 865 46 02.

 Burmistrz Miasta Kłodzka

Michał Piszko 

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Dorota Krężlewicz - Skrobot
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2023 13:05
Data weryfikacji:   17.11.2023 13:06
Data ostatniej zmiany:   17.11.2023 13:06 Rejestr zmian