Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Organizacje pozarządowe Otwarte konkursy ofert ZARZĄDZENIE NR 298.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2024 pn. Realizacja programu profilaktyczno_terapeutycznego wychowania przez sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Kłodzka w roku 2024 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kategoria menu:Otwarte konkursy ofert

ZARZĄDZENIE NR 298.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2024 pn. Realizacja programu profilaktyczno_terapeutycznego wychowania przez sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Kłodzka w roku 2024 w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść informacji


ZARZĄDZENIE NR 298.0050.2023

BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2024 – pn.  „Realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego wychowania przez sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Kłodzka w roku 2024” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 13, oraz art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

paragraf 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2024 – pn.  „Realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego wychowania przez sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Kłodzka w roku 2024”.

paragraf 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

paragraf 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta Kłodzka ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

paragraf 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kłodzka

Michał Piszko

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 298.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 15 listopada 2023 r.

Kłodzko, dnia 15 listopada 2023 r.

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA

pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie,tel. 074/8654600, www.um.klodzko.pl, e-mail: umklod@um.klodzko.pl

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.)

 ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2024 – pn.  „Realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego wychowania przez sport dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Kłodzka w roku 2024”.

 ADRESAT KONKURSU:

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.), prowadzących działalność statutową pożytku publicznego zgodną z zakresem ogłoszenia o konkursie, tj. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działających na rzecz mieszkańców Miasta Kłodzka.

II FORMA REALIZACJI ZADANIA: wsparcie.

III TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od dnia podpisania umowy w styczniu 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta.

IV ŚRODKI PUBLICZNE PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA:  w roku 2024 – 20 000 zł.

Gmina Miejska Kłodzko zastrzega sobie prawo do:

1.    negocjowania z oferentami wysokości dotacji, terminu realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania;

2.    negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania.

V MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: Kłodzko oraz miejsca organizowanych ewentualnie wyjazdów na terenie RP.

VI OPIS REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie będące przedmiotem konkursu winno spełniać następujące wymogi:

1)    cel zadania musi być spójny z założonym rezultatami;

2)    działanie winno być skierowane do dzieci i młodzieży (mieszkańców miasta Kłodzka), w wieku szkolnym, w szczególności ze środowisk zagrożonych zachowaniami problemowymi, z rodzin dotkniętych uzależnieniami, przemocą, niewydolnych wychowawczo;

3)    wymagane jest, aby uczestnicy zadania objęci zostali programem o tematyce profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia – spójnym z celem zadania, dostosowanym do wieku uczestników; zajęcia profilaktyczne winny spełniać ustawowe wymagania związane profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;  

4)    sfinansowane zostaną wyłącznie zajęcia, które będą:

a)     promować zdrowy styl życia,

b)    poprawiać kondycję psychofizyczną oraz ogólny stan zdrowia dzieci i młodzieży i konstruktywnie wpływać na postawy młodych ludzi wobec używek;

c)    ograniczać skalę ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz eliminować negatywne postawy wobec rówieśników;

d)    zwiększać poczucie własnej wartości, wspierać rozwój osobisty i społeczny oraz wytwarzać motywację do samorozwoju dzieci i młodzieży;

5)    należy prowadzić dokumentację zajęć dla dzieci i młodzieży w postaci dziennika;

6)    z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19 zadanie winno być realizowane z uwzględnieniem aktualnych wytycznych rządowych i sanitarnych.

VII WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1.    Zadanie będące przedmiotem konkursu, będzie realizowane na terenie miasta Kłodzka lub poza nim w sposób ciągły w terminie od dnia podpisania umowy w styczniu 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

2.    W zakresie związanym ze składaniem oferty, jak i realizacją zadania publicznego, oferent zobowiązany jest do postępowania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.    Niniejszy konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy na realizację zadania publicznego, wg następujących zasad:

a)    dotacja będzie przekazana po zawarciu umowy, w wysokości określonej ostatecznie w umowie;

b)    szczegółowe zasady przekazywania dotacji określone zostaną w zawartej umowie; z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy oraz przed przekazaniem środków z dotacji na rachunek Zleceniobiorcy;

c)    w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, oferent ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji zadania do kwoty faktycznie przyznanej.

4.    Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.    Zadanie może realizować organizacja, która prowadzi działalność statutową w sferze zadania objętego konkursem i posiada doświadczenie w tym zakresie.

6.    Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – wszyscy oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

7.    Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.    Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270).

2.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3.    Koordynacja realizacji zadania nie może  być zlecona innemu podmiotowi.

4.    Oferent jest zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ewentualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku z pandemią COVID – 19.

VIII TERMINY, WARUNKI ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA I SKŁADANIA OFERT:

1. Wymogi dotyczące sporządzania ofert:

1)      Oferent zobowiązany jest do złożenia w jednym egzemplarzu oferty realizacji zadania i kosztorysu zgodnych z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Formularz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kłodzka w zakładce – DLA MIESZKAŃCA - organizacje pozarządowe – formularze do pobrania - www.bip.um.klodzko.pl.

2)      Ofertę należy:

a)    sporządzić w języku polskim;

b)    czytelnie wypełnić wszystkie rubryki oferty, a w pola nie odnoszące się do oferty należy wpisać „nie dotyczy”, w przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.

3)      Ofertę należy opieczętować i podpisać przez uprawnionych przedstawicieli oferenta.

4)      Organizacja, która składa kilka ofert, może złożyć tylko jeden komplet załączników.

5)      Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT – PROFILAKTYKA – realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego - zadanie nr 4” na adres: Urząd Miasta w Kłodzku, 57 – 300 Kłodzko, pl. B. Chrobrego 1, (Biuro Obsługi Ludności).

6)      Oferta powinna być złożona wraz z następującymi załącznikami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem:

a)    aktualny odpis z rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego, ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub inny dokument zgodny ze stanem faktycznym właściwy dla danego podmiotu;

b)    aktualny statut potwierdzony przez osobę statutową uprawnioną do reprezentacji lub ustanowionego pełnomocnika;

c)    oświadczenie oferenta o nieobjęciu sankcją trzyletniego wykluczenia z prawa otrzymania dotacji w  2023 r. za wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem dotacji w latach poprzednich;

d)    oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego;

e)    pisemne oświadczenie osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu o nieubieganie się organizacji o środki finansowe z innych źródeł budżetu Gminy na realizację tego samego zadania;

f)     oświadczenie o posiadaniu przez realizatorów poszczególnych działań uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadania publicznego;

g)    oświadczenie oferenta o posiadaniu dokumentacji w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7)      Ponadto do ofert należy dołączyć:

a)    listę imienną osób wymienionych w zasobach kadrowych ofert wraz z podaniem kwalifikacji i pełnionych funkcji;

b)    dokumenty poświadczające kwalifikacje kadry;

c)    szczegółowy program zajęć sportowych wraz z harmonogramem;

d)    szczegółowy program profilaktyczny i harmonogram prowadzonych zajęć, z uwzględnieniem zajęć z profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia, zawierający ilość godzin danego rodzaju zajęć do przeprowadzenia w każdym miesiącu;

e)    listę dzieci i młodzieży przewidywaną do udziału zajęciach - stworzoną po konsultacjach z pedagogami kłodzkich szkół specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych;

f)     kalkulację przewidywanych kosztów z uwzględnieniem wysokości wkładu własnego;

g)    opis warunków lokalowych, w których będą prowadzone zajęcia;

h)    inne dokumenty wynikające ze składanej oferty – listy intencyjne, kopie umów ze sponsorami.

2. Pozostałe informacje dotyczące składanych ofert.

          1) Oferty na realizację zadań publicznych podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych w następujących przypadkach:

a) uzupełniania brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

c) poświadczenie za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

            2) Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełniania braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Kłodzka. W terminie 5 dni od ogłoszenia informacji o brakach formalnych należy je uzupełnić. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej.

            3) Oferty zostaną odrzucone pod względem formalnym i nie podlegają ocenie merytorycznej, w szczególności jeżeli oferty:

a)        zostały złożone na innych drukach niż określone w części VIII, ust. 1 punkt 1)  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057);

b)        złożone po upływie wyznaczonego terminu;

c)         zostały złożone przez podmiot nieuprawniony;

d)        zostały złożone przez podmiot, który nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem;

e)        nie zostały uzupełnione w trybie określonym w części VIII, ust. 2 punkt 1).

3. Termin składania ofert upływa z dniem 8 grudnia 2023 roku – osobiście lub drogą pocztową, o terminie złożenia wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Kłodzku.

4. W drodze konkursu dopuszcza się wybranie więcej niż jednej oferty z zastrzeżeniem, iż ogólna kwota przyznanych środków na zadanie nie ulega zwiększeniu. W przypadku ofert o zbliżonym poziomie merytorycznym, przyznane zostaną dotacje uwzględniające zmniejszoną ilość godzin zajęć danego rodzaju wpisujących się w założenia niniejszego konkursu lub poprzez racjonalizację kwot wynagrodzeń, biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzeń zawartych we wszystkich złożonych ofertach.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

IX WKŁAD WŁASNY OFERENTA:

1.    Oferent ubiegający się o dotację, zobowiązany jest wskazać wkład własny: finansowy oraz /lub niefinansowy osobowy lub  rzeczowy  w wysokości  10% kosztów realizacji zadania odpowiednio wyceniony w PLN. Wkład własny podlega ocenie merytorycznej.

2.    Oferent, wnosząc do realizacji zadania wkład w postaci świadczenia pracy wolontariusz/pracy społecznej członków organizacji, powinien przestrzegać następujących zasad:

1)    zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym pomiędzy wskazanymi stronami;

2)    w przypadku, gdy praca wolontariusza nie może być rozliczana godzinowo ze względu na wskazaną w ofercie specyfikę – należy podać sposób wyliczenia nakładu jego pracy;

3)    wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełnić wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;

4)    wycena godzin pracy wolontariusza lub wolontariuszy musi być zgodna z wysokością wkładu osobowego wyrażonego w ofercie w PLN;

5)    praca wolontariusza lub wolontariuszy musi być udokumentowana i możliwa do sprawdzenia w razie kontroli realizacji zadania.

 X  TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Złożone oferty będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kłodzka.

3. Ocenie podlegać będzie w szczególności zgodność przedmiotu działalności pożytku publicznego podmiotu składającego ofertę i jej prowadzenie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z zakresem uwzględnionym w ofercie, kompletność złożonej dokumentacji, spójność kosztorysu z zakresem merytorycznym oferty, a przede wszystkim spójność rezultatów z celami zadania i ich związek z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym.

4. Przy ocenie ofert uwzględniona zostanie także analiza i ocena realizacji zadań publicznych  w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne.

5. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Kłodzka. Pozytywna decyzja Burmistrza Miasta Kłodzka jest podstawą do przekazania podmiotowi dotacji po zawarciu stosownej umowy.

6. Burmistrz Miasta Kłodzka może odmówić wyłonionemu w konkursie podmiotowi podpisania umowy i przyznania dotacji w przypadku, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

7. Decyzje Burmistrza Miasta Kłodzka w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie są decyzjami, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich trybu odwołania.

8. Kryteria formalne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu ofert:

1) złożenie oferty w podanym terminie;

2) złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami;

3) złożenie kompletu obligatoryjnych załączników, opatrzonych datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu;

4) prawidłowy termin realizacji zadania;

5) uprawnienia podmiotu do złożenia oferty.

9. Kryteria merytoryczne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu ofert (razem 100 punktów)  - wartość merytoryczna oferty,  w tym m.in.:       

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta:  0-10 pkt;

2) wartość merytoryczna oferty, opis zadania oraz zakładane rezultaty, jej spójność z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu konkursu z harmonogramem i kalkulacją kosztów:

0-30 pkt;

3) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (m.in. czytelność kalkulacji kosztów, adekwatność i racjonalność kosztów do zaplanowanych działań):   0-20 pkt;

4) udział środków finansowych własnych do środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (w przypadku wsparcia realizacji zadania): 0-10 pkt;

5) wkład rzeczowy oferenta: 0-10 pkt;

6) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków: 0-10 pkt;

7) jakość zadania (w tym promocja miasta), kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne: 0-10 pkt.

Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają ocenę 60 i mniej punktów.

10. Komisja Konkursowa w trakcie opiniowania ofert pod względem formalnym może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów. Oferent winien uzupełnić braki w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Komisję.

11. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. W drodze konkursu dopuszcza się wybranie więcej niż jednej oferty z zastrzeżeniem, iż ogólna kwota przyznanych środków na zadanie nie ulega zwiększeniu.

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez wnioskodawcę, a także prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana.

XI TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1.      Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert przedstawi Burmistrzowi Miasta Kłodzka rekomendację w terminie do dnia 21 grudnia 2023 r.

2.      Wybór oferty dokonany zostanie do dnia 31 grudnia 2023 r.

XII INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU ZOSTANIE ZAMIESZCZONA:

1)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku;

2)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku;

3)    na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kłodzka.

XIII  UWAGI KOŃCOWE:

1.   Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, a podmiotem składającym ofertę. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, obowiązuje złożenie zweryfikowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

2.   Koszty, które nie mogą zostać sfinansowane z dotacji:

1) zadania i zakupy inwestycyjne,

2) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,

3) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

4) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

5) działalność gospodarczą, polityczną i religijną;

6) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;

7) zakup środków trwałych;

8)  zakup wyposażenia lokali;

9) ryczałt na jazdę po mieście;

10) opłaty pocztowe i bankowe;

11) koszty dokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży wewnętrznej, wewnętrznymi notami obciążeniowymi.

3.   Koszty, które mogą zostać sfinansowane z dotacji:

1)   Koszty merytoryczne:

a) wynagrodzenia – powinny być bezpośrednio związane z realizacją zadania, nie mogą zwiększyć się w trakcie realizacji zadania;

b) koszty  rzeczowe związane z realizacją zadania, np. zakup materiałów programowych, materiałów szkoleniowych;

c) koszty zakupu usług – np. koszty transportu, zakwaterowania, usług żywieniowych.

2)   Koszty  obsługi zadania publicznego:

a)   koszty eksploatacyjne – tylko w części dotyczącej realizowanego zadania, obejmujące okres faktycznego realizowania zadania;

b) koszty administracyjne – np. koszt obsługi księgowej.

4. Szczegółowych informacji udziela Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień nr tel. 74-865-46-02.

Burmistrz Miasta Kłodzka

Michał Piszko

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Dorota Krężlewicz - Skrobot
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  17.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  17.11.2023 12:53
Data weryfikacji:   17.11.2023 12:56
Data ostatniej zmiany:   17.11.2023 12:56 Rejestr zmian