Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych KOREKTA OGŁOSZENIA O II AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I ZAKTUALIZOWANEJ STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI

Kategoria menu:Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych

KOREKTA OGŁOSZENIA O II AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I ZAKTUALIZOWANEJ STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI

Treść informacji

Kłodzko, dnia 30.11.2022 r.

KOREKTA OGŁOSZENIA O II AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI  I ZAKTUALIZOWANEJ STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI

Z UWAGI NA POMYŁKĘ RACHUNKOWĄ ZAISTNIAŁĄ KONIECZNOŚĆ DOKONANIA KOREKTY KWOTY Z PUNKTU 1. PONIŻSZEGO OGŁOSZENIA.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930 t.j. z dnia 2021.10.25) Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza,
co następuje

1. Po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022, dokonanej według stanu na 30.09.2022 r. na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych, podstawowa kwota dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko wynosi  1 128,30

miesięcznie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

2. Zgodnie z art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko wynosi dla:

- dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju – 0,00;

- uczniów – 600,00.

- uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – 0.

Podpisał Wiesław Tracz

MIESIĘCZNE STAWKI DOTACJI DLA 1 UCZNIA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI  ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  W KŁODZKU  ZGODNE Z METRYCZKĄ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ NA ROK 2022 ORAZ DODATKOWYMI METRYCZKAMI SUBWENCJI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LISTOPADA 2022 R.

1.  Niepubliczne przedszkole i niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego Miesięczna stawka dotacji w zł

a)   Stawka dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera   4868,21

b)  Stawka dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera , które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym - przedszkola  5252,54

c)  Stawka dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera , które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym – inne formy wychowania przedszkolnego 5206,42

d)  Stawka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 4868,21

e)  Stawka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim , które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym - przedszkola      5252,54

f)   Stawka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim , które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym – inne formy wychowania przedszkolnego  5206,42

g)  Stawka dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim    1486,09

h)  Stawka dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim , które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym - przedszkola 1870,42

i)  Stawka dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim , które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym – inne formy wychowania przedszkolnego 1824,30

j)  Stawka dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 1844,80

k)  Stawka dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym , które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym - przedszkola 2229,13

l)  Stawka dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym , które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym – inne formy wychowania przedszkolnego  2183,01

2.  Niepubliczna szkoła podstawowa – uczniowie klas IV-VIII z uwzględnieniem wagi dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną   525,25

a)   Stawka dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi 1242,67

b)   Stawka dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi       2011,34

c)   Stawka dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2370,05

d)  Stawka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera     

5393,46

e)  Stawka dla uczniów pobierających naukę poza szkołą 422,77

3.  Niepubliczna szkoła podstawowa - uczniowie klas I-III   z uwzględnieniem wagi dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną   558,56

a)   Stawka dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi 1275,98

b)  Stawka dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi   2044,65

c) Stawka dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2403,36

d)  Stawka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla uczniów  z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem,  w tym z zespołem Aspergera 5426,77

e) Stawka dla uczniów pobierających naukę poza szkołą   456,07

4. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju  w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego   430,45

Dokument podpisał Wiesław Tracz

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Działo
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  01.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2022 14:20
Data weryfikacji:   01.12.2022 14:28
Data ostatniej zmiany:   01.12.2022 14:28 Rejestr zmian