Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka kadencja 2017-2019 Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka

Kategoria menu:Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka kadencja 2017-2019

Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka

Treść informacji

UCHWAŁA NR XLIV/328/2017

RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

Z DNIA 29 CZERWCA 2017 R.

 w sprawie powołania Młodzieowej Rady Miejskiej Kłodzka i nadania jej statutu

 Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

paragraf 1. W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży, powołuje się Młodzieżową Radę Miejską Kłodzka zwaną dalej Młodzieżową Radą.

paragraf 2. Nadaje się Młodzieżowej Radzie statut, określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodzka.

paragraf 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 Uzasadnienie:

 W związku w wpłynięciem pisma z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka, Rada Miejska w Kłodzku może wyrazić na to zgodę nadając jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

Podjęcie stosownej uchwały rodzi skutki finansowe związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka w wysokości 5000 zł rocznie, a w pierwszym roku również przygotowaniem wyborów radnych (druk obwieszczeń, kart do głosowania i innych dokumentów wyborczych).

Załącznik do Uchwały nr XLIV/328/2017

Rady Miejskiej w Kłodzku

z dnia 29 czerwca 2017 r.

 Statut Młodzieowej Rady Miejskiej Kłodzka

 Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

paragraf 1. 1. Statut określa cele, zasady działania i tryb wyboru radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka zwanej dalej Młodzieżową Radą.

2. Ilekroć w treści niniejszego Statutu mowa jest o Radzie, Radnym, Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Komisji - dotyczy to Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka i jej organów.

3. Młodzieżowa Rada jest organizacją zrzeszającą na zasadzie dobrowolności, uczniów ze szkół z siedzibą na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

4. Podstawą działalności Młodzieżowej Rady jest społeczna praca Radnych wybieranych zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady.

paragraf 2. Młodzieżowa Rada jest organem konsultacyjnym dla organów Gminy Miejskiej Kłodzka.

 paragraf 3. Młodzieżowa Rada jest organem apartyjnym, niezwiązanym z żadną partią lub ugrupowaniem

politycznym.

 paragraf 4. 1. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest siedziba Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

2. Terenem działalności Młodzieżowej Rady jest Gmina Miejska Kłodzko. Nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

 paragraf 5. 1. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata.

2. W wyjątkowych okolicznościach Rada Miejska w Kłodzku może podjąć uchwałę o skróceniu lub wydłużeniu kadencji Młodzieżowej Rady.

 paragraf 6. Młodzieżowa Rada posługuje się pieczęcią podłużną o treści „Młodzieżowa  Rada Miejska Kłodzka”.

 Rozdział 2.

Cele działania.

 paragraf 7. Podstawowymi zadaniami Młodzieżowej Rady są:

1) reprezentowanie młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko, jej interesów i potrzeb wobec władz lokalnych,

2) współpraca z władzami lokalnymi,

3) współpraca z samorządami uczniowskimi,

4) upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży,

5) zwiększenie aktywności młodych ludzi w Gminie Miejskiej Kłodzko i jej uczestnictwa w życiu publicznym,

6) pomoc w realizacji pomysłów i projektów zgłaszanych przez młodzież,

7) kształtowanie postaw młodzieży właściwych dla społeczeństwa obywatelskiego,

8) współdziałanie w planowaniu działań lokalnej społeczności - Gminy Miejskiej Kłodzko,

9) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,

10) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych,

11) dbanie o czystość środowiska naturalnego,

12) organizowanie przez młodzież pomocy charytatywnej, samopomocy uczniowskiej,

13) działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych,

14) umożliwienie młodzieży opiniowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość życia,

15) prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,

16) nawiązywanie współpracy z organizacjami w kraju i z zagranicy, działającymi na rzecz młodzieży.

 paragraf 8. 1. Młodzieżowa Rada realizuje swoje zadania poprzez:

1) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Kłodzku w zakresie nauki, kultury, sportu i ochrony środowiska,

2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Kłodzku, regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu i ochrony środowiska,

3) udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia,

4) nawiązywanie współpracy z młodzieżą z miast partnerskich Kłodzka oraz organizacjami młodzieżowymi w kraju i za granicą działającymi na rzecz młodzieży,

5) organizowanie uroczystości, imprez i spotkań propagujących cele Młodzieżowej Rady,

6) przyznawanie tytułów honorowych i nagród,

7) koordynację i inspirowanie inicjatyw  młodych ludzi, w tym w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,

8) prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej,

9) proponowanie zmian w statucie Młodzieżowej Rady.

2. Młodzieżowa Rada ma prawo przedstawiania Burmistrzowi Kłodzka oraz Radzie Miejskiej w Kłodzku opinii we wszystkich sprawach dotyczących młodzieży, a także zadawania pytań i zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania organów Gminy.

3. Zainteresowany organ Gminy może zwrócić się do Młodzieżowej Rady z wnioskiem o wydanie opinii w danej sprawie, określając termin jej przedstawienia, nie krótszy niż 14 dni. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Rozdział 3.

Struktura Młodzieowej Rady.

 paragraf 9. Młodzieżowa Rada składa się z 33 Radnych.

 paragraf 10. Młodzieżowa Rada wybiera ze swego grona organy:

1) Prezydium Rady,

2) Komisję Rewizyjną.

 Rozdział 4.

Radni.

 paragraf 11. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radny składa uroczyste ślubowanie o treści: „Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy Miejskiej Kłodzko, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży, godnie, rzetelnie reprezentować młodzież Gminy Miejskiej Kłodzko”.

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 paragraf 12. Radnym Młodzieżowej Rady może zostać każda osoba uczęszczająca do szkoły na terenie Kłodzka, wyłoniony na podstawie wyborów, o których mowa w Rozdziale 10. Tryb wyboru członków do Młodzieżowej Rady oraz uzupełniania składu.

 paragraf 13. 1. Mandat radnego wygasa:

1) na skutek pisemnej rezygnacji,

2) na skutek odwołania przez Młodzieżową Radę za nieprzestrzeganie Statutu.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Młodzieżowa Rada w drodze uchwały.

paragraf 14. Radny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do organów Młodzieżowej Rady,

2) zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy,

3) uzyskiwać wszelkie informacje dotyczące działalności Młodzieżowej Rady,

4) uczestniczyć w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołach problemowych.

5) wnioskować o wniesienie pod obrady sesji spraw, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z wniosków wyborców.

 paragraf 15. Radny ma obowiązek:

1) przestrzegania Statutu i uchwał Młodzieżowej Rady,

2) reprezentować wysoki stopień kultury osobistej i być przykładem do naśladowania przez rówieśników,

3) pozostawania w stałym kontakcie ze swoimi wyborcami oraz samorządem uczniowskim w szkole, okręgu w którym został wybrany,

4) uczestniczenia w sesjach Młodzieżowej Rady i posiedzeniach Komisji, do których został wybrany,

5) informowania swoich wyborców o działalności Młodzieżowej Rady,

5) przedkładania Sekretarzowi Młodzieżowej Rady usprawiedliwienia w razie nieobecności na sesji Rady lub posiedzeniu komisji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ustania przyczyny nieobecności.

 Rozdział 5.

Prezydium.

 paragraf 16.

1. Prezydium Młodzieżowej Rady składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są na pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Rady spośród członków Młodzieżowej Rady bezwzględną większością, przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3. W pierwszej kolejności wybierany jest Przewodniczący Młodzieżowej Rady.

4. Uchwałę o odwołaniu członka Prezydium lub całego Prezydium podejmuje Młodzieżowa Rada na wniosek 1/4 składu osobowego Radnych - bezwzględną większością głosów, po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną w głosowaniu jawnym.

5. Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium Młodzieżowa Rada rozpatruje na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od sesji, podczas której zgłoszony został wniosek, nie później niż przed upływem 30 dni.

6. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium poprzez złożenie pisemnej rezygnacji.

7. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego składu Prezydium, pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego Prezydium.

 paragraf 17. Do zadań Prezydium należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady,

2) przygotowywanie projektów uchwał Młodzieżowej Rady,

3) określenie sposobu wykonywania uchwał,

4) realizacja uchwał Młodzieżowej Rady.

 paragraf 18. Do kompetencji i zadań Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz,

2) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom,

3) wnioskowanie o odwołanie członków Prezydium,

4) składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań ze swojej działalności międzysesyjnej.

5) reprezentowanie i relacjonowanie działalności Młodzieżowej Rady na zewnątrz.

 paragraf 19. Do kompetencji i zadań Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady należy:

1) koordynacja działań Komisji,

2) kierowanie obradami Młodzieżowej Rady w razie nieobecności Przewodniczącego,

3) przejęcie kompetencji Przewodniczącego w przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego zadań,

4) reprezentowanie i relacjonowanie działalności Młodzieżowej Rady na zewnątrz podczas nieobecności Przewodniczącego.

 paragraf 20. Do kompetencji i zadań Sekretarza Młodzieżowej Rady należy:

1) prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady,

2) składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań z działalności Prezydium,

3) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.

 Rozdział 6.

Komisja rewizyjna.

 paragraf 21. 1. Dla stałego kontrolowania i opiniowania całokształtu działalności Prezydium, Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

2. Komisja Rewizyjna jest powoływana zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3-5 Radnych.

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Prezydium.

5. Komisja Rewizyjna opiniuje realizację zadań przez Młodzieżową Radę i występuje z wnioskiem do Młodzieżowej Rady w sprawie przyjęcia lub nie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium Młodzieżowej Rady.

6. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek w sprawie odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium.

 Rozdział 7.

Komisje Młodzieowej Rady.

 paragraf 22. 1. Młodzieżowa Rada może powoływać stałe i doraźne Komisje, których celem jest wykonywanie określonych zadań wynikających z uchwały Młodzieżowej Rady.

2. Skład osobowy Komisji, zakres jego działania określa uchwała Młodzieżowej Rady.

3. Na wniosek złożony przez Radnego Młodzieżowa Rada może dokonać zmiany w składzie Komisji.

4. Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego, który jest odpowiedzialny przed Młodzieżową Radą za realizację zadania.

 paragraf 23. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej Rady należy:

1) zwoływanie spotkań Komisji i opracowanie ich planu,

2) informowanie członków Komisji i Prezydium Młodzieżowej Rady o terminie, miejscu i problematyce spotkań przynajmniej 7 dni wcześniej,

3) przekazywanie Radzie sprawozdań z jego bieżącej działalności.

 Rozdział 8.

Finanse Młodzieowej Rady.

 paragraf 24. 1. Na budżet Młodzieżowej Rady składają się:

1) fundusze przyznane przez Radę Miejską w Kłodzku,

2) fundusze uzyskane ze sponsoringu, darowizn.

2. Młodzieżowa Rada może korzystać również z innych źródeł finansowania.

3. Budżet Młodzieżowej Rady ustala Rada Miejska w Kłodzku w uchwale budżetowej.

 paragraf 25. Przewodniczący Młodzieżowej Rady zobowiązany jest przedstawić Młodzieżowej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze każdego roku w terminie do 15 września i za II półrocze każdego roku do 15 marca roku następnego.

 Rozdział 9.

Sesje Młodzieżowej Rady.

paragraf 26.

1. Młodzieżowa Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 4 miesiące, w Urzędzie Miasta w Kłodzku lub w innym miejscu w zależności od potrzeb.

2. Sesję zwoływana jest na wniosek Przewodniczącego, Prezydium lub co najmniej 5 Radnych, w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

3. Sesje nie odbywają się w okresie wakacji letnich i zimowych, z wyjątkiem sesji nadzwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady.

 paragraf 27.

1. O sesji powiadamia się Radnych Młodzieżowej Rady najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem - wysyłając zawiadomienia, porządek obrad oraz w miarę możliwości projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

2. O sesji powiadamia się Burmistrza Kłodzka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodzku w trybie przewidzianym w ust. 1.

3. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji wyznaczając nowy termin.

4. Sesja może mieć charakter uroczysty, wiązać się z obchodami świąt państwowych oraz ważnych wydarzeń w życiu miasta.

 paragraf 28.

1. Sesje Młodzieżowej Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Młodzieżowej Rady podaje do wiadomości publicznej.

2. Sesje odbywają się w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego w porozumieniu z Burmistrzem Kłodzka.

3. Przewodniczący Młodzieżowej Rady ustala listę gości i osób zaproszonych na sesję.

 paragraf 29.

1. Sesję otwiera i prowadzi Przewodniczący Młodzieżowej Rady.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły „Otwieram … (numer sesji) ... sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka”.

 paragraf 30. 1. Na początku sesji Przewodniczący na podstawie listy obecności Radnych stwierdza kworum tj. 1/3 składu Młodzieżowej Rady, a w razie jego braku, wyznacza nowy termin sesji i zamyka obrady, polecając jednocześnie odnotowanie w protokole przyczyn, w związku z którymi sesja się nie odbyła.

2. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przedstawia Młodzieżowej Radzie do uchwalenia porządek obrad oraz przyjmuje wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

3. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej w szczególności dotyczących:

1) odroczenia sesji i wyznaczenia jej nowego terminu,

2) odesłania projektu uchwały do Komisji lub Prezydium,

3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

4) zamknięcia listy mówców,

5) stwierdzenia kworum.

4. Przewodniczący poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie.

 paragraf 31.

1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku przez Młodzieżową Radę. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może za zgodą Młodzieżowej Rady, dokonywać zmian kolejności realizacji jego poszczególnych punktów.

2. Przewodniczący udziela głosu Radnym według kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej Radnym.

 paragraf 32.

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i zachowaniem porządku na sesji, w tym odnośnie wystąpień Radnych i innych osób na sesji.

2. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu i czasu trwania wystąpień na sesji. W uzasadnionych przypadkach ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

3. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek bądź uniemożliwiają prowadzenie sesji Młodzieżowej Rady.

 paragraf 33.

1. Radni składają interpelacje na sesjach w formie pisemnej w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydium Młodzieżowej Rady lub Komisje. Interpelacje muszą zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

2. W miarę możliwości członkowie Prezydium udzielają odpowiedzi na interpelacje w czasie sesji, a gdy nie jest to możliwe - odpowiadają pisemnie w ciągu 14 dni.

3. Radni za pośrednictwem Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, mogą zgłaszać organom Gminy pytania lub pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.

4. Na sesjach młodzież Gminy Miejskiej Kłodzko może składać wolne wnioski i zapytania do Młodzieżowej Rady. Przez wolne wnioski należy rozumieć: uwagi, spostrzeżenia, propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania Młodzieżowej Rady i stanowiące ofertę zgłaszającego do wykorzystania przez Młodzieżową Radę.

 paragraf 34.

1. Sprawy będące przedmiotem obrad rozstrzygane są w drodze uchwał.

2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów.

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do uchwał o charakterze proceduralnym, uchwał podejmowanych w wyniku rozpatrzenia sprawozdań lub informacji związanych z realizacją uchwał Młodzieżowej Rady, które są wyłącznie odnotowane w protokole sesji.

 paragraf 35. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywą uchwałodawczą) mogą występować: Przewodniczący Młodzieżowej Rady, Prezydium, Komisja Rewizyjna, Komisje stałe i doraźne oraz grupa co najmniej 4 Radnych.

 paragraf 36.

1. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Młodzieżową Radę, a także projekty uchwał przedstawia wraz z uzasadnieniem wnioskodawca lub osoba przez niego wskazana.

2. Jeśli inicjatywa podjęcia uchwały lub konkretny projekt zostały zgłoszone w trakcie obrad sesji, Młodzieżowa Rada może przystąpić do jego uchwalenia bądź odesłać go do opracowania przez Prezydium lub Komisje.

3. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) datę i tytuł uchwały,

2) podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,

3) merytoryczną treść,

4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania,

6) uzasadnienie.

 paragraf 37.

1. Uchwały opatruje się datą oraz numerem kolejnej sesji, numerem kolejnej uchwały oraz rokiem jej podjęcia.

2. Uchwały Młodzieżowej Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, jeżeli przewodniczył obradom.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje Sekretarz Młodzieżowej Rady.

 paragraf  38. Uchwały Młodzieżowej Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/3 osób składu Rady, w głosowaniu jawnym chyba, że statut stanowi inaczej.

 paragraf 39.

1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”.

2. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

paragraf 40. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów, głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę.

paragraf 41.

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.

3. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem została oddana liczba o 1 większa od liczby pozostałych.

 paragraf 42. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam … (numer sesji) ... sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej Kłodzka”.

 paragraf 43.

1. Z każdej sesji Sekretarz Młodzieżowej Rady sporządza protokół, będący urzędowym zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Młodzieżową Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych uchwał i złożonych interpelacji.

2. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady sprawuje Burmistrz Kłodzka.

3. Przewodniczący przedkłada Burmistrzowi uchwały Młodzieżowej Rady w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

4. Burmistrz może stwierdzić nieważność uchwały Młodzieżowej Rady w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia w przypadku jej niezgodności z prawem. Stanowisko Burmistrza jest ostateczne.

5. Protokół z sesji wykłada się do wglądu i ewentualnych uzupełnień na kolejnej sesji. Wnioski w sprawach poprawek i uzupełnień protokołu składa się Przewodniczącemu Rady. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedstawić je na sesji do rozstrzygnięcia Młodzieżowej Rady.

6. Dokumentacja dotycząca Młodzieżowej Rady jest przekazywana przez Prezydium Rady Burmistrzowi Kłodzka.

 Rozdział 10.

Tryb wyboru członków do Młodzieowej Rady oraz uzupełniania składu.

 paragraf 44.

1. Wybory do Młodzieżowej Rady są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Czynne i bierne prawo przysługuje każdej osobie uczącej się w szkole na terenie Kłodzka począwszy od klasy VI szkoły podstawowej do klasy maturalnej.

3. Wyboru członków do Młodzieżowej Rady dokonuje się zwykłą większością głosów.

 paragraf 45. Okręgami wyborczymi są szkoły na terenie Kłodzka.

 paragraf 46. Wybory do Młodzieżowej Rady zarządza Burmistrz Kłodzka.

 paragraf 47.

1. Kandydatów na Radnych Młodzieżowej Rady zgłaszać może co najmniej 15 uczniów.

2. Kandydata zgłasza się na piśmie wraz z oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie.

 paragraf 48. Dokumentację Młodzieżowej Rady związaną z wyborami członków do Młodzieżowej Rady przechowuje Burmistrz Kłodzka.

 paragraf 49. W razie wygaśnięcia mandatu Radnego, Młodzieżową Radę uzupełnia osoba, która kolejno uzyskała największą ilość głosów w wyborach w danym okręgu, o ile wyraziła chęć objęcia mandatu Radnego.

 Rozdział 11.

Postanowienia końcowe.

 paragraf 50. Informacje na temat działalności Młodzieżowej Rady publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kłodzku i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Urząd Miasta w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  22.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  22.08.2022 11:23
Data weryfikacji:   22.08.2022 11:25
Data ostatniej zmiany:   22.08.2022 11:25 Rejestr zmian