Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego

Opis:

1. Do zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego należą w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości;
2) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie dochodów z majątku gminy;
3) zlecanie wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych, operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości;
4) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawą;
5) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości gminnych, w tym organizowanie przetargów;
6) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu;
7) sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych,
8) zawieranie umów na usytuowanie reklam na gruntach będących własnością gminy;
9) przekazywanie nieruchomości jako aport do spółek prawa handlowego;
10) przekazywanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym gminy w trwały zarząd;
11) wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do zasobu gminnego,
12) prowadzenie spraw związanych z regulacją udziałów procentowych we własności części wspólnych budynków i gruntów;
13) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości dla realizacji celów publicznych oraz nabyciem nieruchomości na rzecz gminy;
14) prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem ustawowym;
15) regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości;
16) wydawanie zezwoleń na wykonanie urządzeń technicznych na nieruchomościach będących własnością gminy, a niebędących pasami dróg;
17) prowadzenie kontroli sposobów wykonywania obowiązków przez użytkowników wieczystych i dzierżawców;
18) znoszenie współwłasności nieruchomości;
19) ustalanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy i opłat adiacenckich oraz ich aktualizacja;
20) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wynikającym z zadań wydziału;
21) przygotowywanie wniosków o nieodpłatne przekazywanie na rzecz gminy prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
22) opiniowanie spraw z zakresu skorzystania przez burmistrza z prawa pierwokupu;
23) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
24) prowadzenie i aktualizacja ewidencji użytkowników wieczystych;
25) sporządzanie sprawozdawczości dotyczące przekształceń prywatyzacji mienia komunalnego;
26) nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych oraz nazewnictwo ulic i placów;
27) prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów;
28) wystawianie faktur VAT w ramach zadań wydziału;
29) współpraca z Referatem Podatków i Opłat w sprawach związanych z mieniem gminnym;
30) zatwierdzanie podziałów geodezyjnych;
31) przeprowadzanie procedury scalania i podziału nieruchomości;
32) zadania wynikające z prawa geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:
a) wydawanie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości;
b) wydawanie upoważnienia dla geodety w celu wykonania ustalenia przebiegu granic;
c) wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;
d) ocena prawidłowości wykonania czynności ustalania przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami prawa, zwrot dokumentów geodecie do uzupełnienia;
e) przyjmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej;
f) umarzanie postępowania administracyjnego i przekazanie sprawy z urzędu do sądu;
g) rozstrzyganie spornych spraw związanych z ustalaniem przebiegu granic na obszarach objętych scalaniem.
33) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie nieruchomości rolnych i leśnych będących własnością gminy na cele nierolnicze;
34) szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych klęską żywiołową;
35) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie;
36) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem faktów dotyczących działalności gospodarczej do CEDIG ( w tym: wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej);
37) prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowisk;
38) opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie godzin otwarcia placówek handlowo-usługowych;
39) udzielanie, odmowa udzielania, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego na terenie gminy;
40) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
41) opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych;
42) przeprowadzanie kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie zgodności prowadzonej działalności z udzielonym zezwoleniem;
2. Do zadań wydziału z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu opieki na zabytkami należy:
1) dokonywanie analizy i wyboru obszarów gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania (m.p.z.);
2) dokonywanie analizy zagospodarowania przestrzennego gminy w stosunku do aktualności studium i planów miejscowych;
3) koordynacja działań związanych ze sporządzeniem m.p.z. oraz studium;
4) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
5) opracowywanie oferty inwestycyjnej;
6) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
7) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
8) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
9) wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych i studium;
10) opiniowanie w formie postanowień wstępnych projektów podziału nieruchomości;
11) wydawanie zaświadczeń w sprawie zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami m.p.z;
12) wydawanie opinii dotyczących lokalizacji i formy plastycznej reklam na terenie miasta;
13) prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
14) sprawdzanie zgodności decyzji organu wydającego zezwolenie na budowę z ustalonymi warunkami za budowy i zagospodarowania terenu;
15) przygotowanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach;
16) współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
17) zgłaszanie wniosków o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska;
18) przyjmowanie działań zapewniających organizacyjne finansowe warunki dla ochrony zabytków;
19) prowadzenie ewidencji zabytków niewpisanych do rejestru zabytków;
20) nadzór nad opracowaniem, wytwarzaniem, wdrażaniem i eksploatacją Systemu Informacji Geograficznej (GIS),
3. Wydziałem Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego kieruje kierownik.
4. Nadzór nad Wydziałem Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego sprawuje burmistrz.


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   5438
data wytworzenia informacji:  09.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  09.12.2015 16:13
data weryfikacji:   08.03.2017 15:17
data ostatniej zmiany:   09.12.2015 16:13 Rejestr zmian