Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego

Opis:

Do zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego należą w szczególności:
1)    przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarowania nieruchomościami gminnymi;
2)    prowadzenie i aktualizacja ewidencji gminnego zasobu nieruchomości;
3)    sporządzanie informacji o stanie mienia;
4)    przedkładanie burmistrzowi projektu planu wykorzystania zasobu w terminie umożliwiającym dalsze procedowanie określone ustawą;
5)    proponowanie sposobu zagospodarowania nieruchomości gminnych, w tym wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych;
6)    zlecanie wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych, operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości;
7)    gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawą o gospodarce nieruchomościami;
8)    zabezpieczanie nieruchomości pozostających w bezpośrednim zasobie nieruchomości przed uszkodzeniem i zniszczeniem;
9)    zbywanie prawa własności oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych (zabudowanych, niezabudowanych oraz lokali) w trybie przetargowym;
10)    sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
11)    sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybach bezprzetargowych;
12)    sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste;
13)    prowadzenie procedur zamiany nieruchomości oraz zrzeczenia się nieruchomości gminnych;
14)    nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości;
15)    dokonywanie darowizn nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
16)    obciążanie odpłatne i nieodpłatne nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi;
17)    oddawanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, w tym sporządzanie wykazów nieruchomości   i przygotowywanie umów, na cele:
a)    handlowe,
b)    usługowe,
c)    składowo-magazynowe,
d)    garażowe,
e)    parkingowe,
f)    rekreacyjne,
g)    polepszenie zagospodarowania nieruchomości,
h)    ogródki przydomowe (upraw warzywno-owocowych),
i)    umiejscowienie pojemnika na odpady komunalne dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub związanych z obiektami niemieszkalnymi,
j)    rolne;
k)    inne;
18)    oddawanie nieruchomości gminnych w użyczenie w tym przygotowywanie wykazów,
19)    oddawanie nieruchomości gminnych w najem w tym przygotowywanie wykazów;
20)    organizowanie przetargów na oddanie nieruchomości w najem i dzierżawę;
21)    prowadzenie rejestru umów dzierżawy oraz aktualizacja gminnego zasobu nieruchomości w zakresie zawieranych umów najmu, dzierżawy, użyczenia;
22)    kontrola sposobów wykonywania obowiązków przez dzierżawców i biorących do używania;
23)    zawieranie umów na usytuowanie reklam na gruntach będących własnością gminy;
24)    przekazywanie nieruchomości jako aport do spółek prawa handlowego;
25)    prowadzenie i aktualizacja ewidencji użytkowników wieczystych;
26)    prowadzenie procedur związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
27)    ustalanie oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
28)    prowadzenie kontroli sposobów wykonywania obowiązków użytkowników wieczystych;
29)    prowadzenie postępowań z zakresu udzielania bonifikat (zwolnień) od opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
30)     prowadzenie spraw związanych ze zwrotem udzielonych przez gminę bonifikat w zakresie użytkowania wieczystego;
31)    przekazywanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu;
32)    wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu;
33)    nadzorowanie sposobu wykorzystania nieruchomości gminnych przez gminne jednostki organizacyjne;
34)    prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości dla realizacji celów publicznych;
35)    regulowanie stanów prawnych nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości objętych współwłasnością w ramach wspólnot mieszkaniowych;
36)    znoszenie współwłasności nieruchomości;
37)    prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem ustawowym;
38)    regulowanie w księgach wieczystych stanów prawnych nieruchomości;
39)    przygotowanie zezwoleń na wykreślenie hipoteki;
40)    weryfikacja transakcji dotyczących nieruchomości zbytych przez Gminę Miejską Kłodzko przy zastosowaniu bonifikat;
41)    opiniowanie spraw z zakresu skorzystania przez burmistrza z prawa pierwokupu;
42)    uzgadnianie posadowienia urządzeń technicznych na nieruchomościach będących własnością gminy, niebędących pasami dróg;
43)    prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem nieruchomości gminnych niebędących pasami dróg gminnych w celu budowy sieci, przyłączy i urządzeń technicznych oraz budowli;
44)    zatwierdzanie podziałów geodezyjnych;
45)    prowadzenie procedur dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej;
46)    przeprowadzanie procedury scalania i podziału nieruchomości;
47)    zadania wynikające z prawa geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:
a)    wydawanie postanowienia o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości,
b)    wydawanie upoważnienia dla geodety w celu wykonania ustalenia przebiegu granic;
c)    wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;
d)    ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami prawa, zwrot dokumentów geodecie do uzupełnienia;
e)    przyjmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej;
f)    umarzanie postępowania administracyjnego i przekazanie spraw z urzędu do sądu;
g)    rozstrzyganie spornych spraw związanych z ustalaniem przebiegu granic na obszarach nieobjętych scaleniem;
48)    nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych oraz przedkładanie burmistrzowi propozycji dot. nazw ulic i placów;
49)    prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów;
50)    wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
51)    prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowisk;
52)    prowadzenie ewidencji obiektów hotelowych zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników historycznych;
53)    wnioskowanie o powołanie komisji do Wojewody po rozpoznaniu zakresu szkód, a także na podstawie informacji zawartych w pisemnych wnioskach producentów rolnych;
54)    opiniowanie aktów prawa miejscowego z zakresu ustalania rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy aptek w porze nocnej;
55)    udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego na terenie gminy;
56)    wydawanie i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz stwierdzenie ich wygaśnięcia;
57)    opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego zakresie sprzedaży napojów alkoholowych
58)    prowadzenie kontroli podmiotów gospodarczych w zakresie zgodności prowadzonej działalności  z udzielonym zezwoleniem;
59)    nadzór na realizacją zakazów i ograniczeń wynikających z uchwały nr XLIII/355/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2005r. w sprawie utworzenia FPK – Twierdza Kłodzko w Gminie Miejskiej Kłodzko;
60)     nadzór realizacji zapisów Plany Ochrony FPK na terenie FPK Twierdza Kłodzko.;
61)    prowadzenia działań zmierzających do realizacji wniosków wynikłych ze sprawozdań monitoringu stanu zabytkowych obiektów na obszarze FPK zlecanego przez Burmistrza Miasta Kłodzka;
62)    pozyskiwanie niezbędnych dokumentacji inwentaryzacyjnych, koncepcyjnych, projektowych, planów, programów, w zakresie ochrony i zagospodarowania obszaru FPK przy bieżącej współpracy z właściwymi służbami i władzami;
63)    konsultacje przy sporządzaniu dokumentacji technicznej: prac konserwatorskich, restauracyjnych  i robót budowlanych oraz udzielanie pomocy przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń konserwatorskich względem obiektów leżących na terenie FPK będących własnością Gminy Miejskiej Kłodzko;
64)     inicjowanie prac zabezpieczających i konserwacyjno – remontowych na terenie FPK;
65)     konsultacje przy sporządzaniu wniosków o pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych dotyczących przedsięwzięć na terenie FPK;
66)    organizowanie obrad Społecznej Rady Konsultacyjno – Naukowej;
67)    koordynowanie działań zmierzających do realizacji zaleceń Społecznej Rady Konsutacyjno –Naukowej. Prowadzenie w tym zakresie bieżących konsultacji i współpracy z członkami rady, właściwymi jednostkami Urzędu Miasta Kłodzko i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
68)    upowszechnianie w skali regionalnej i ogólnokrajowej (seminaria naukowe, konferencje, współpraca z mediami) działań i osiągnięć na terenie FPK;
69)     koordynacja współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z uczelniami, placówkami naukowymi    i stowarzyszeniami w zakresie badań i poszerzania wiedzy dotyczącej obiektów na terenie FP;
70)    udzielanie informacji w sprawach dotyczących udzielenia przez wojewodów rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP
71)    prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wynikającym z zadań wydziału;
72)    sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej przekształceń prywatyzacji mienia komunalnego;
73)    współpraca z ZAMG Sp. z o..o. w zakresie mienia przekazanego spółce w zarządzanie (min. sporządzanie wykazów nieruchomości).
74)    wystawianie faktur VAT w ramach zadań wydziału;
75)    współpraca z referatem Podatków i Opłat oraz Wydziałem Budżetowo-Finansowym w sprawach związanych z mieniem gminnym;
2. Do zadań wydziału z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu opieki nad zabytkami należy:
1) dokonywanie analizy i wyboru obszarów gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania (m.p.z.);
2) dokonywanie analizy studium zagospodarowania przestrzennego gminy w stosunku do aktualności studium i planów miejscowych;
3) koordynacja działań związanych ze sporządzeniem m.p.z. oraz studium;
4) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie nieruchomości rolnych i leśnych będących własnością gminy na cele nierolnicze;
5) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie i zmianę;
6) prowadzenie procedur ustalania renty planistycznej;
7)     opracowywanie oferty inwestycyjnej;
8)    opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
9)     wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
10)    przenoszenie wydanej decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;
11)     wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
12)     wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu inwestycji celu publicznego;
13)    prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
14)    prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
15)     wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych i studium;
16)    opiniowanie w formie postanowień wstępnych projektów podziału nieruchomości;
17)    wydawanie zaświadczeń w sprawie zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami m.p.z.
18)    wydawanie opinii dotyczących lokalizacji i formy plastycznej reklam na terenie miasta;
19)    przygotowanie oraz nadzór nad wykonaniem uchwały krajobrazowej;
20)    opiniowanie lokalizacji, formy i wzoru reklam, szyldów i innych nośników reklamowych na terenie miasta Kłodzka pod kątem zgodności z uchwałą krajobrazową;
21)     prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
22)    sprawdzanie decyzji organu wydającego pozwolenie na budowę ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
23)     przygotowywanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach;
24)     współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
25)    przyjmowanie zawiadomień o odnalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem; oraz przekazywanie tychże zawiadomień wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków;
26)     prowadzenie spraw związanych z finansowaniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach niestanowiących własności Gminy Miejskiej Kłodzko;
27)     prowadzenie ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy;
28)    sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami;
29)    opiniowanie pod kątem zapisów w studium oraz m.p.z.p. zakresu inwestycji dotyczących budowy sieci, przyłączy i urządzeń technicznych oraz budowli granicach nieruchomości gminnych nie będących pasami dróg gminnych
30)     udział w Naradach Koordynacyjnych organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
31)    nadzór nad opracowaniem, wytwarzaniem, wdrażaniem i eksploatacją Systemu Informacji Geograficznej (GIS).
3. Do zadań z zakresu wspólnot mieszkaniowych i mieszkalnictwa należą w szczególności:
1)    współpraca z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka   z o.o. oraz innymi zarządcami nieruchomościami w zakresie spraw związanych z planowaniem remontów w zasobach gminnych;
2)    weryfikowanie i akceptowanie rocznych planów remontowych w zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego;
3)    prowadzenie całości spraw związanych z przydziałem i zamianami mieszkań oraz przekwaterowaniem do lokali mieszkalnych;
4)    prowadzenie całości spraw dotyczących realizacji wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
5)    prowadzenie spraw związanych z adaptacją strychów na cele mieszkalne;
6)    prowadzenie dokumentacji związanej z przekwaterowaniem osób z lokali nienadających się na pobyt stały;
7)    prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem stron w sprawach lokalowych;
8)    udział w spotkaniach burmistrza z mieszkańcami w sprawach mieszkaniowych;
9)    współpraca z merytorycznym wydziałem w zakresie dotyczącym ewidencji ludności;
10)    prowadzenie spraw związanych z przydziałem pomieszczeń przyległych;
11)    przedstawianie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach mieszkaniowych;
12)    prowadzenie spraw związanych z przydziałem lokali opuszczonych przez najemców na rzecz osób bliskich;
13)    prowadzenie spraw związanych ze zmianą funkcji lokalu;
14)    uczestnictwo w pracach Komisji doraźnej Rady Miejskiej ds. lokalowych;
15)    podejmowanie działań interwencyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej;
16)    zawieranie umów w celu zapewnienie dostawy mediów, odbioru nieczystości stałych i ciekłych  z budynków będących własnością gminy i stanowiących zasób mieszkaniowy;
17)    weryfikowanie i akceptowanie zakresu robót remontowych przedstawianych przez zarządców nieruchomości dot. zasobu mieszkaniowego gminy – dotyczy kosztorysów i sporządzania zleceń na prace remontowe;
18)     weryfikowanie faktur i not księgowych pod względem merytorycznym oraz pod kątem zgodności współpracy z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. z Gminą Miejską Kłodzko, w tym bieżące kontrolowanie wydatków dokonywanych przez spółkę;
19)    prowadzenie spraw związanych z przedłużaniem umów najmów na lokale socjalne;
20)    prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowaniem lokali gminnych;
21)    prowadzenie spraw związanych ze zwrotem zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych;
22)    prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nadpłat za lokale mieszkalne i socjalne;
23)    prowadzenie spraw związanych z podziałem mieszkań;
24)    prowadzenie spraw związanych z remontami mieszkań romskich;
25)    wydawanie zaświadczeń w sprawach mieszkaniowych;
26)    uczestnictwo w wizjach i oględzinach lokalowych oraz odbiorach mieszkań;
27)    prowadzenie ewidencji wniosków o przydział lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz lokali do remontu we własnym zakresie;
28)    prowadzenie ewidencji pustostanów;
29)    prowadzenie spraw związanych z zamianami wzajemnymi mieszkań oraz zamianami z urzędu;
30)    prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych o eksmisję;
31)    prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy i jej aktualizacja;
32)    reprezentowanie i wyrażanie woli gminy w zarządzaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy;
33)    weryfikacja zgodności z prawem uchwał wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy;
34)    przedstawianie propozycji dotyczących udziału finansowego wspólnot mieszkaniowych związanych z eksploatacją zasobów mieszkaniowych (kosztami inwestycji i modernizacyjnymi);
35)    przedkładanie propozycji dotyczących udzielania absolutorium zarządom wspólnot mieszkaniowych;
36)    przedkładanie propozycji dotyczących zmian w strukturze udziałów własnościowych    w nieruchomościach, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe;
37)    wykonywanie uprawnień właścicielskich wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza);
38)    współpraca z zarządami i zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych oraz bieżąca współpraca z Zakładem Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z. o.o.   w zakresie spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy;
39)    ustalanie wysokości należnej od Gminy miesięcznej zaliczki dla poszczególnych wspólnot;
40)    regulowanie stanów prawnych nieruchomości objętych współwłasnością w ramach wspólnot mieszkaniowych.
4. Wydziałem Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego kieruje kierownik.
5. Nadzór nad Wydziałem Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego sprawuje burmistrz”;


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją

  Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
    Metryka informacji
  osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
  Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
  Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
  Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
  ilość wyświetleń:   9615
  data wytworzenia informacji:  09.12.2015
  data wprowadzenia do BIP:  09.12.2015 16:13
  data weryfikacji:   03.04.2019 22:14
  data ostatniej zmiany:   09.12.2015 16:13 Rejestr zmian