Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 października 2020 r.w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Urzędzie Miasta w Kłodzku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku ze  zmianą ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się „Procedurę postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-Co-V-2) w Urzędzie Miasta w Kłodzku”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku do zapoznania
i bezwzględnego przestrzegania procedury, o której mowa w ust. 1.
§ 2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miejskiej Kłodzko, Kierownikom Wydziałów Urzędu Miasta w Kłodzku oraz Pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał: Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

Załącznik do Zarządzenia nr 78/2020
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 14 października 2020 r.

Procedura postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-Co-V-2) w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

I. Informacje ogólne.
1.Celem niniejszej Procedury postępowaniaw związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-Co-V-2) w Urzędzie Miasta w Kłodzku jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 wśród interesantów oraz Pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku.

2. Nieprzestrzeganie zapisów procedury przez Pracowników urzędu, jest jednoznaczne z nieprzestrzeganiem przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną Pracownika.

II. Wstęp i poruszanie się po budynku urzędu.
1. W związku z umożliwieniem Interesantom załatwienia spraw wprowadza się następujące rozwiązania organizacyjne:

1) bieżąca obsługa Interesantów odbywa się w Biurze Obsługi Ludności
tj. pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku z bezpośrednim wejściem do pomieszczenia, dostosowanym również do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych;
2) wyznaczony Pracownik prowadzi nadzór przy wejściu do biura monitorując przestrzeganie poniższych zasad;
- każdy wchodzący przed wejściem przeprowadza dezynfekcję rąk (rękawiczek)  środkiem będącym do dyspozycji, znajdującym się przy wejściu  do biura, oraz zobowiązany jest używać środków  ochrony indywidualnej w postaci maseczki osłaniającej usta i nos,
- osoby towarzyszące Interesantom nie wchodzą do budynku, oczekują na zewnątrz chyba, że Interesant wymaga pomocy osoby towarzyszącej;
3) organizowanie bezpośredniego wstępu Interesantów na teren Urzędu Miasta w Kłodzku w celu zapewnienia bezpośredniej obsługi odbywa się po uprzedniej rozmowie z Interesantem i umówieniu z merytorycznym Pracownikiem.

III. Uprawnienia i obowiązki pracowników.
1.W czasie wykonywania czynności służbowych należy przestrzegać zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj:

1) dezynfekować i myć często ręce zgodnie z zalecaną techniką, osuszać przy użyciu ręczników jednorazowych;
2) stosować środki ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki)
w kontaktach z Interesantem zewnętrznym;
3) zachować bezpieczną odległość w kontaktach z Interesantem zewnętrznym i Pracownikami urzędu.
2. Pracownicy w pomieszczeniach mogą poprzebywać bez środków ochrony indywidualnej zasłaniających usta i nos oraz bez rękawiczek, pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości między pracownikami (min. 1,5 m).
3. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego między pracownikami (minimum 1,5 m), a jeżeli powyższe nie jest możliwe – oddzielenie stanowisk pracy przegrodami.
4. Pracownicy zobowiązani są używać jednego zestawu piśmiennego przeznaczonego wyłącznie dla Interesantów np. długopisu i innych potrzebnych akcesoriów, które po wyjściu Interesanta powinny być zdezynfekowane płynem dostępnym w pomieszczeniu.
5. Pracownik powinien również zdezynfekować miejsce z którym miał kontakt Interesant oraz klamkę drzwi.
6. Co najmniej raz dziennie należy przeprowadzić wietrzenie pomieszczeń biurowych.
7. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i umyć ręce.

IV. Obowiązki pracodawcy.
1. Wyposażyć Pracowników w środki ochronny indywidualnej (maseczki, rękawiczki, przyłbice) oraz pojemniki z płynem do dezynfekcji.

2. W przypadku Pracowników obsługujących Interesanta, miejsce tej obsługi wyposażyć w nieprzepuszczalną barierę wykonaną z tworzywa nieprzepuszczającego powietrze.
3. Organizować pracę z zachowaniem odpowiednich odległości pomiędzy Pracownikami, a jeśli to możliwe w systemie zdalnym.
4. Opracować ocenę ryzyka zawodowego dla zagrożenia związanego z SARS Co-V-2, wywołującego COVID-19 i zapoznać z nią wszystkich Pracowników Urzędu Miasta w Kłodzku.
5. Wyznaczyć pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki, pojemniki odpowiednio oznaczyć.
6. Zwiększyć częstotliwość dezynfekcji, przez personel sprzątający; klamek, poręczy, włączników światła, poręczy krzeseł, uchwytów, podłóg, blatów w pomieszczeniach do obsługi interesantów i punktów sanitarnych.

V. Zabiegi sanitarno – dezynfekcyjne w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku.
1. Personel sprzątający co najmniej dwa razy w ciągu dnia pracy Pracowników dezynfekuje ciągi komunikacyjne w budynku.

2. Personel sprzątający dokonuje dezynfekcji klamek, poręczy i innych elementów dotykanych przez osoby przebywające w budynku.
3. W toaletach zapewnia się bieżącą dezynfekcję.
4. Biuro Obsługi Ludności oraz wejście na teren urzędu (klatka schodowa od strony straży miejskiej) wyposaża się w zamykane pojemniki wyłożone workiem foliowym do wrzucania maseczek oraz rękawiczek jednorazowych, pojemniki odpowiednio oznacza się. Pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki znajdują się również w toaletach.
5. Biurka i stoły w pomieszczeniach poddaje się zabiegom dezynfekcyjnym po zakończonym dniu pracy oraz w każdej sytuacji podejrzenia zagrożenia.
6. W budynku prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych.

VI. Zasady postępowania podczas podejrzenia zakażenia u Pracownika lub Interesanta w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku.
1.Wyznacza się pomieszczenie na drugim piętrze budynku jako izolatkę do wykorzystania w przypadku pojawienia się objawów wskazujących na zagrożenie zakażenia Pracownika lub Interesanta, odpowiednio je oznakowując.

2. Pomieszczenie wyposażono w termometr do mierzenia temperatury ciała oraz środki dezynfekcyjne.
3. W pomieszczeniu umieszczono zestaw w postaci kombinezonu ochronnego, okularów ochronnych, przyłbicy, maseczek jednorazowych oraz rękawiczek jednorazowych.
4. W przypadku podejrzenia objawów zakażenia COVID-19 wśród Pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie należy:
1) przenieść osobę do izolatki (II piętro pok. 226),
2) wyznaczyć Pracownika, który przejmie opiekę nad osobą z podejrzeniem zakażenia, Pracownika wyznacza sekretarz lub kierownik komórki organizacyjnej, w której ujawniono zagrożenie,
3) wyposażyć Pracownika w zestaw ochronny wskazany wyżej,
4) dokonać pomiaru temperatury osoby z objawami zakażenia (stan podgorączkowy, temperatura 37OC – 38OC i wyższa) i ustalić dolegliwość (duszność, bóle mięśni, objawy przeziębieniowe) oraz ustalić osoby kontaktujące się  z osobą z objawami zakażenia,
5) powiadomić o podejrzeniu występowania zagrożenia miejscową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kłodzku na nr tel. 74 867 35 26 lub 74 867 33 23.
6) pouczyć również osobę o obowiązku nawiązania kontaktu telefonicznego pod nr alarmowy 112 lub do oddziału zakaźnego (najbliższy w Wałbrzychu ) pod nr tel. 74 648 98 06 w celu ustalenia sposobu postępowania.
5. W sytuacji zagrożenia, w razie wątpliwości co do sposobu postępowania wobec wykazującego objawy zakażenia, udostępnić osobie numer telefonu  Narodowego Funduszu Zdrowia dedykowany w sprawie koronawirusa – 800 190 590:
1) w przypadku problemów z wykonaniem połączenia przez osobę z objawami zakażenia, połączenie nawiązuje Pracownik wyznaczony do opieki nad osobą w izolatce,
2) obszar, w którym przebywał z objawami zakażenia Pracownik lub Interesant, pomieszczenie lub droga przemieszczania się powinny podlegać gruntownemu sprzątaniu z użyciem detergentów oraz środków przeznaczonych do dezynfekcji.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Pliki powiązane z informacją

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Wydział Obsługi Urządu i Rady Miejskiej
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   71
data wytworzenia informacji:  16.10.2020
data wprowadzenia do BIP:  16.10.2020 09:37
data weryfikacji:   16.10.2020 09:42
data ostatniej zmiany:   16.10.2020 09:42 Rejestr zmian

wersja do wydruku wersja do wydruku