Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Stanowisko ds. kontroli

Do zadań ds. Kontroli należą w szczególności:
1) opracowanie planu kontroli (w tym kontroli zarządczej pierwszego i drugiego stopnia)
i przedstawienie do burmistrzowi;
2) terminowe przeprowadzanie niezależnych i obiektywnych kontroli w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy, rzetelne sporządzanie protokołów kontroli oraz dokumentowanie podjętych czynności, w tym ustalanie stanu faktycznego oraz przyczyn
i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, wskazywanie skutecznych rozwiązań, które mogą przynieść pożądane rezultaty, opracowywanie zaleceń w celu doprowadzenia działań kontrolowanych podmiotów do zgodności z prawem;
3) komunikowanie zidentyfikowanych niezgodności i problemów kierownictwu;
4) monitorowanie wdrożenia zaleceń przedstawionych w listach działania;
5) aktualizacja dokumentacji związanej ze standardami wewnętrznymi urzędu;
6) załatwienie korespondencji związanej z wykonywaniem zadań wynikających z zakresu czynności w tym przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty przełożonych;
7)koordynowanie procesu kontroli zarządczej, to jest przedstawianie informacji na temat funkcjonowania i stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w tym zakresie. Do zadań w tym zakresie należą w szczególności:
a) dokonanie przeglądu funkcjonujących regulacji wewnętrznych w poszczególnych wydziałach urzędu i jednostek organizacyjnych gminy pod kątem realizacji celów kontroli zarządczej;
b) przedstawienie burmistrzowi propozycji usprawnień w określonych obszarach działalności poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy, w tym zaktualizowania lub udoskonalenia funkcjonujących procedur oraz wprowadzenia mechanizmów kontroli;
c) wypracowanie organizacji kontroli zarządczej w urzędzie poprzez określenie:
- funkcjonujących procedur w poszczególnych obszarach działalności urzędu;
- systemu zarządzania ryzykiem oraz roli samooceny kontroli zarządczej jako narzędzi służących sprawowaniu kontroli zarządczej;
- przeprowadzanie oceny i analizy ryzyka;
- sposobu monitorowania i udoskonalania systemu kontroli zarządczej;
d) wspieranie burmistrza w zakresie realizacji kontroli zarządczej, gromadzenie niezbędnych
danych oceny systemu kontroli zarządczej oraz dostarczanie wszelkich informacji;
e) sporządzania zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej w gminie;
f) sporządzenie polityki zarządzania ryzykiem w urzędzie w ramach systemu kontroli zarządczej,
w tym: przygotowanie dokumentacji procesu identyfikowania ryzyk w urzędzie i sporządzania
zbiorczego rejestru ryzyk urzędu oraz zbiorczego raportu w zakresie zarządzania ryzykiem dla
urzędu;
8)udzielanie wyjaśnień w ramach przeprowadzanych w jednostce kontroli i nadzorów wewnętrznych i zewnętrznych;
9) współdziałania z organami kontroli;
2.Nadzór nad zespołem sprawuje Burmistrz.