Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Do zadań stanowiska ds. zarządzania zasobami ludzkimi (stosowany symbol KR) należą
w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji w zakresie stałego dyżuru;
2) koordynowanie prac nad sporządzaniem projektów zakresów czynności
i odpowiedzialności pracowników urzędu w poszczególnych wydziałach oraz kontrolą ich zgodności z postanowieniami regulaminu organizacyjnego urzędu;
3) przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązywania, przebiegu i rozwiązywania stosunków pracy pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;
4) opracowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych;
5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
6) prowadzenie ewidencji zatrudnienia i akt osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;
7) sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw osobowych;
8) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji pracowników;
9) prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw burmistrza;
10) organizowanie i koordynacja odbywanych w urzędzie praktyk zawodowych oraz stażów absolwenckich;
11) współpraca z komisją socjalną w zakresie realizacji Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych;
12) prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
13) przygotowanie i uczestnictwo w pracach związanych z konkursami stanowiskowymi
i służbą przygotowawczą;
14) współpraca z kierownictwem urzędu w zakresie planowania i dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników;
15) przygotowanie planu urlopów;
16) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
17) prowadzenie całokształtu spraw z zakresu oświadczeń o stanie majątkowym;
18) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie staży, prac interwencyjnych i robót publicznych (w tym sporządzanie wniosków);
19) kompletowanie wniosków pracowników w zakresie rent i emerytur.
2.Nadzór nad stanowiskiem ds. zarządzania zasobami ludzkimi sprawuje Burmistrz.