Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Wydział Budżetowo - Finansowy

Do zadań Wydziału Budżetowo - Finansowego należą:
1) prowadzenie rachunkowości budżetowej organu Gminy Miejskiej Kłodzko;
2) przygotowywanie danych do projektu uchwały budżetowej;
3)przygotowywanie projektów zarządzeń i uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie;
4) opracowywanie harmonogramu realizacji budżetu;
5)współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, co do zasadności planowanych i wykonywanych dochodów i wydatków budżetowych, weryfikacja ich planów i zmian w planach;
6)przyjmowanie i weryfikowanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych jednostek organizacyjnych gminy;
7)sporządzanie zbiorczych, łącznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowe przekazywanie ich organom nadrzędnym;
8) analiza realizacji budżetu;
9) sporządzanie bilansu skonsolidowanego;
10) nadzór nad systemem informatycznym „Besti@”;
11)informowanie komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy o dokonanych zmianach w budżecie gminy;
12) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania - czeków gotówkowych;
13) prowadzenie rachunkowości budżetowej urzędu;
14) sporządzanie planu finansowego urzędu;
15)dokonywanie rozliczeń zarządcy cmentarza komunalnego z tytułu pobranej i wpłaconej na rachunek gminy opłaty cmentarnej;
16) prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług, sporządzanie deklaracji do urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
17) naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń;
18) współpraca z organem rentowym i emerytalnym (ZUS), w tym w zakresie deklaracji zgłoszeniowych;
19) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku poprzez naliczanie i rozliczanie wypłat pracownikom przyjętym w ramach prac interwencyjnych lub publicznych;
20)sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych, finansowych i innych wymaganych przepisami prawa;
21)współpraca z bankami obsługującym gminę w zakresie obsługi rachunków gminy - obsługa kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę między innymi w zakresie terminowości spłat rat kapitałowych oraz odsetek;
22) analiza zdolności kredytowej;
23)terminowe zasilanie środkami finansowymi jednostek organizacyjnych gminy (zgodnie z umowami, harmonogramami zasileń);
24) terminowe regulowanie zobowiązań z kontrahentami w zakresie zawartych umów, zleceń, zamówień, itp.;
25) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
26) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków urzędu;
27) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
28) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych;
29) sporządzanie sprawozdań finansowych urzędu oraz zbiorczych;
2. Wydziałem Budżetowo - Finansowym kieruje główny księgowy.
3. Nadzór nad pracą Wydziału Budżetowo - Finansowego sprawuje skarbnik.”;