Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/

Kategoria menu:Wydział Podatków i Opłat

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy:

1) prowadzenie aktualnej ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;
2) prowadzenie aktualnej ewidencji podatników podatku od środków transportowych dla potrzeb poboru podatku;
3) zapewnienie obsługi i wsparcia podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym udzielania informacji podatkowych;
4) wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z informacji i deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów;
5) prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach:
a)ustalania wysokości zobowiązań podatkowych, kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
b) określania wysokości zobowiązań podatkowych i nadpłat,
c) stosowania ulg w spłacie podatków,
d) orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawców;
6) przeprowadzanie analizy dokumentów składanych przez podatników pod kątem zasadności udzielenia zwolnień od podatków wynikających z przepisów ustawowych i uchwał rady miasta;
7) przekazywanie spraw podatkowych do organu wyższej instancji w trybie odwołań złożonych przez podatników od wydanych decyzji;
8) dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu zbadanie terminowości i poprawności składanych dokumentów przez podatników w zakresie niezbędnym do stwierdzenia ich zgodności ze stanem faktycznym;
9)prowadzenie kontroli podatkowej u podatników w celu sprawdzenia wywiązywania się przez nich z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
10) prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości, nadpłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz stosowania ulg w jej spłacie;
11) prowadzenie postępowań w sprawie stosowania ulg w spłacie:
a) niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, takich jak: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności i mandatów;
b)należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, takich jak: opłaty
z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu;
12) prowadzenie postępowań w sprawie stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych realizowanych na rzecz gminy przez urząd skarbowy, takich jak: zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek
od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych;
13) prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków;
14) dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości, zwrotów podatków oraz wydawanie postanowień w tym zakresie;
15) prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu: opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, mandatów, opłat wynikających z zawartych umów dzierżaw i najmu, opłat za zarząd, opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i opłat dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych;
16) prowadzenie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości wobec zobowiązanych do zapłaty należności wymienionych w pkt 15;
17) przeprowadzanie inwentaryzacji należności i zobowiązań z tytułu podatków i opłat poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników;
18) współpraca z Wydziałem Budżetowo-Finansowym w celu uzgodnienia analityki z syntetyką dochodów budżetowych w zakresie wydziału;
19)wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, a także wystawianie i doręczanie upomnień oraz wezwań do zapłaty;
20) sporządzanie tytułów wykonawczych dotyczących zaległych podatków, opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, opłaty za zajęcie pasa drogowego i mandatów;
21) przekazywanie tytułów wykonawczych wraz z wnioskami egzekucyjnymi do właściwych organów w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego;
22) przekazywanie spraw dotyczących zaległych należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny do podmiotu obsługującego urząd pod względem prawnym w celu przymusowego dochodzenia ich na drodze postępowania sądowego;
23)wykonywanie zadań wierzyciela w ramach prowadzonych przez organy egzekucyjne postępowań mających na celu zaspokojenie należnych gminie zobowiązań;
24) podejmowanie w porozumieniu z podmiotem obsługującym urząd pod względem prawnym czynności związanych z dochodzeniem należności pieniężnych na rzecz gminy w ramach postępowania upadłościowego, układowego lub naprawczego;
25) dokonywanie zabezpieczeń zaległych zobowiązań podatkowych poprzez kierowanie wniosków do sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości dłużnika;
26) wydawanie podatnikom zaświadczeń na podstawie danych zawartych w ewidencji podatkowej nieruchomości i ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od środków transportowych;
27) wydawanie zobowiązanym do uiszczania podatków i opłat zaświadczeń o niezaleganiu, bądź stwierdzających stan zaległości, na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej;
28) wydawanie zaświadczeń zezwalających na wykreślenie hipoteki założonej przez gminę
z tytułu zabezpieczenia należnych zobowiązań;
29) udzielanie organom określonym w przepisach prawa informacji dotyczących danych zawartych w ewidencji podatkowej i księgowej dla potrzeb prowadzonych przez nich postępowań;
30) wydawanie rolnikom kart ewidencyjnych dotyczących opłacanych składek w latach ubiegłych dla celów świadczeń emerytalnych;
31) dokonywanie rozliczeń inkasentów z tytułu pobranej i wpłaconej na rachunek gminy opłaty skarbowej;
32) wykonywanie zestawień i informacji dotyczących dochodów budżetowych w zakresie realizowanym przez wydział dla celów sprawozdawczych;
33) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom z tytułu zwolnień i ulg w spłacie podatków i opłat, a także – sprawozdań zbiorczych z udzielonej pomocy publicznej na podstawie informacji i danych przekazanych przez wydziały,
z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP;
34) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej rolnikom z tytułu zwolnień
i ulg w spłacie podatków i opłat;
35) sporządzanie sprawozdań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
36) sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
37) sporządzanie materiałów do projektu planu finansowego dotyczących dochodów z tytułu podatków pobieranych przez gminę oraz wydatków ponoszonych przy ich realizacji na dany rok budżetowy;
38) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych, stosowania zwolnień i ulg w spłacie podatków i opłat;
39) prowadzenie spraw dotyczących poświadczeń burmistrza oświadczenia nabywcy
o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz wydawanie dokumentów poświadczających nieprowadzenie gospodarstwa rolnego;
40) prowadzenie zbioru przepisów, interpretacji i orzeczeń w sprawach podatkowych.
2. Wydziałem Podatków i Opłat kieruje kierownik.
3. Nadzór nad pracą Wydziałem Podatków i Opłat sprawuje skarbnik.”;